Susisiekimo viceministras: Lietuva apmokestins Rusijos vežėjus
Ru­si­jai pla­nuo­jat ap­mo­kes­tin­ti su­nkias­vo­rius Lie­tu­vos ve­žė­jų au­to­mo­bi­lius už va­žia­vi­mą ke­liais, Lie­tu­vos su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nis­tras sa­ko, jog ša­lis taip pat ap­mo­kes­tins Ru­si­jos ve­žė­jus.

„Mes esa­me juos (Ru­si­ją – BNS) in­for­ma­vę jau, kad jei jie įves mo­kes­tį, tai ir mes įve­si­me. Jie ne­prieš­ta­rau­ja dėl to, tai ma­nau, čia da­bar yra ti­krai pro­ce­dū­ri­niai klau­si­mai ir rei­ka­lai, ku­riuos mes spren­džia­me pa­si­tel­kę Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją (...) Kaip pas mus jau vi­si mo­ka, taip ir Ru­si­jos ve­žė­jai mo­kės – pirks vin­je­tes ir nuo lai­ko su­mo­kės ati­tin­ka­mai, ne­bus leng­va­tų“, – penk­ta­die­nį LRT ra­di­jui sa­kė su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nis­tras Al­gis Žva­liaus­kas.

Pa­sak Na­cio­na­li­nės ve­žė­jų au­to­mo­bi­liais aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ pre­zi­den­to Er­lan­do Mi­kė­no, jei Ru­si­ja mo­kes­tį Lie­tu­vos ve­žė­jams pra­dės tai­ky­ti anks­čiau, nei bus su­de­rin­ta ir pa­keis­ta tarp­vals­ty­bi­nė su­tar­tis, dėl ana­lo­giš­kų prie­mo­nių tai­ky­mo Ru­si­jos ve­žė­jams tu­rės spręs­ti Vy­riau­sy­bi­nė trans­por­to ir tran­zi­to ko­mi­si­ja, de­rin­da­ma su Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

A.Žva­liaus­ko tei­gi­mu, lie­ka ne­aiš­ku, ar nau­ją­jį mo­kes­tį rei­kės mo­kė­ti jau nuo lap­kri­čio 15 die­nos, ar bus nu­ma­ty­tas pe­rei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis.

„Mes ste­bi­me da­bar, kaip vis­gi ta sis­te­ma jų veiks, ar čia bus ti­krai nuo sek­ma­die­nio įve­da­ma ir veiks su­sty­guo­tai vis­kas, ar čia bus dar tik pe­rei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis. Pa­gal pa­sku­ti­nį jų (Ru­si­jos – BNS) raš­tą, tai lyg tai jie yra ap­sisp­ren­dę, kad bus pu­sės me­tų pe­rei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis, ka­dan­gi to­kią sis­te­mą rei­kia su­de­rin­ti, nė­ra taip pa­pras­ta, kad čia ji pra­dė­tų veik­ti“, – LRT sa­kė A.Žva­liaus­kas.

Pa­sak jo, ga­li bū­ti, kad nau­ja ap­mo­kė­ji­mo už ke­lius tvar­ka pir­miau­siai bus tai­ko­ma tik Mask­vos aps­kri­ty­je, o ki­tuo­se re­gio­nuo­se bus įves­ta tik nuo 2016-ųjų ge­gu­žės.

„Ta sis­te­ma, ku­rią da­bar die­gia Ru­si­ja, yra ga­na su­dė­tin­ga, yra ap­mo­kė­ji­mas už nu­va­žiuo­tus ki­lo­me­trus ir aš tik­tai pri­si­me­nu la­bai ge­rai, klai Eu­ro­po­je Vo­kie­ti­ja ją ban­dė įdieg­ti, tai ati­dė­ta bu­vo, jei­gu ne­klys­tu, iki pu­san­trų me­tų (...) Ži­nios iš Ru­si­jos kei­čia­si kas pus­die­nį, pir­ma in­for­ma­ci­ja bu­vo, kad už ki­lo­me­trą mes mo­kė­si­me 3,75 rub­lio, apie 5 cen­tus, ta­čiau pa­sku­ti­nės ži­nios sa­ko, kad mo­kė­si­me 1,53 rub­lio, ar­ba tru­pu­tį dau­giau kaip 2 cen­tus“, – LRT ra­di­jui sa­kė E.Mi­kė­nas.

Ru­si­ja skel­bia įve­dan­ti nau­ją ap­mo­kė­ji­mo už fe­de­ra­li­nius ke­lius sis­te­mą su­nkes­niems nei 12 to­nų au­to­mo­bi­liams. Nau­ją­jį mo­kes­tį tu­rės mo­kė­ti ir Lie­tu­vos ve­žė­jai, ku­rie dėl Ru­si­jos tran­zi­to į Ka­ra­liau­čiaus sri­tį iki šiol nau­do­jo­si Lie­tu­vos ir Ru­si­jos tarp­vals­ty­bi­nės su­tar­ty­je nu­ma­ty­ta leng­va­ta. Ji nu­ma­to, kad abie­jų ša­lių ve­žė­jai ne­mo­ka už ke­lius ki­to­je ša­ly­je.

„Mes bu­vo­me iš­skir­ti­nė ša­lis Ru­si­jos są­ra­še, o Ru­si­ja bu­vo mū­sų są­ra­še, at­leis­da­vo­me vie­nas ki­tą nuo ke­lių mo­kes­čio. Bu­vo tam ti­kros Ru­si­jo­je at­kar­pos au­tos­tra­do­je, ku­rios bu­vo mo­ka­mos, ta­čiau vi­si ke­liai ne­bu­vo ap­mo­kes­tin­ti“, – tvir­ti­no E.Mi­kė­nas.

Dėl tarp­vals­ty­bi­nės su­tar­ties kei­ti­mo ir mo­kes­čio Ru­si­jos ve­žė­jams bus ta­ria­ma­si an­tra­die­nį pa­si­ta­ri­me Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je.

Po Ru­si­jos pa­skelb­tų sank­ci­jų per­nai rugp­jū­tį Lie­tu­vos ve­žė­jų dar­bo apim­tys Ru­si­jo­je smar­kiai su­ma­žė­jo.