Susirūpinta Juzefo Pilsudskio širdies kapo saugumu
Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras krei­pė­si į Vil­niaus mies­to me­rą bei Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sią­jį po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ką, pra­šy­da­mas su­stip­rin­ti Len­ki­jos mar­ša­lo Ju­ze­fo Pil­suds­kio šir­dies ir jo mo­ti­nos ka­po ap­sau­gą.

Pro­ku­ro­ro nuo­mo­ne, nuo­lat vei­kian­ti ša­lia ka­po esan­ti vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ra, jos įra­šų sau­go­ji­mas bei šio ob­jek­to įtrau­ki­mas į po­li­ci­jos par­ei­gū­nų pa­tru­lia­vi­mo marš­ru­tą pa­dė­tų iš­veng­ti ga­li­mų van­da­liš­kų iš­puo­lių prieš J. Pil­suds­kio šir­dies ir jo mo­ti­nos am­ži­no poil­sio vie­tą. Pro­ku­ra­tū­ros pra­ne­ši­me pri­me­na­ma, kad ge­gu­žės pra­džio­je Vil­niaus mies­to an­tra­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl Ra­sų ka­pi­nė­se įvyk­dy­tų van­da­liš­kų veiks­mų prieš J. Pil­suds­kio šir­dies ir jo mo­ti­nos ka­pą. Šiuo me­tu mi­nė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas su­stab­dy­tas, nes, iš­nau­do­jus vi­sas ga­li­my­bes nu­sta­ty­ti nu­si­kals­ta­mą vei­ką pa­da­riu­sį as­me­nį, toks as­muo ne­nus­ta­ty­tas.

Por­ta­las lzi­nios.lt ra­šė, kad ba­lan­džio 29-osios ry­tą mi­nė­tą me­mo­mo­ria­lą juo­sian­ti tvo­ra bu­vo iš­mar­gin­ta lie­tu­viš­kais užrašais. Ža­liais da­žais bu­vo už­ra­šy­ta „Svar­biau­sia su­vok­ti, kad mes ki­to­kie“ ir „Jei skau­da, va­di­na­si, esa­me gy­vi“. Ka­pi­nė­se ap­si­lan­kęs tuo­me­ti­nis Len­ki­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Ja­ros­ła­was Czu­bińs­kis įvy­kį pa­va­di­no skan­da­lin­gu. Len­ki­jos am­ba­sa­dos pra­ne­ši­me bu­vo ap­gai­les­tau­ja­ma, kad vi­siems len­kams šven­ta vie­ta bu­vo iš­nie­kin­ta ge­gu­žės 3-io­sios – dvie­jų Tau­tų res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­jos mi­nė­ji­mo iš­va­ka­rė­se. Kaip tik to­mis die­no­mis Vil­niu­je lan­ko­si daug Len­ki­jos tu­ris­tų. Vė­liau Len­ki­jos am­ba­sa­da pa­dė­ko­jo sos­ti­nės val­džios tar­ny­boms, ope­ra­ty­viai su­tvar­kiu­sioms Ra­sų ka­pi­nė­se esan­tį me­mo­ria­lą.

At­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­aiš­kė­jo, kad iš­puo­lio me­tu Ra­sų ka­pi­nių te­ri­to­ri­jo­je prie šio ka­po įreng­ta vaiz­do ka­me­ra ne­vei­kė. „Vil­niu­je esan­čios Ra­sų ka­pi­nės – vie­nos se­niau­sių Vil­niaus ka­pi­nių. Jo­se esan­tis res­tau­ruo­tas Len­ki­jos mar­ša­lo Ju­ze­fo Pil­suds­kio šir­dies ir jo mo­ti­nos ka­pas yra gau­siai lan­ko­mas tu­ris­tų iš Len­ki­jos Res­pub­li­kos ir ki­tų ša­lių. Be­si­kar­to­jan­tys ka­po iš­nie­ki­ni­mo at­ve­jai su­ke­lia di­de­lį ne­igia­mą at­gar­sį, že­mi­na Lie­tu­vos ir Vil­niaus tarp­tau­ti­nį pres­ti­žą“, – ra­šo­ma Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro raš­te.

Van­da­liz­mo at­ve­jų prieš J. Pil­suds­kio šir­dies ir jo mo­ti­nos ka­pą yra bu­vę ir anks­čiau. Dėl 2012 me­tų lap­kri­čio mė­ne­sį įvyk­dy­to šio ka­po iš­nie­ki­ni­mo, jau yra pri­pa­žin­ti kal­tais ir nu­teis­ti ke­li as­me­nys. Vie­nas iš duo­me­nų šal­ti­nių, pa­dė­ju­sių nu­sta­ty­ti šį nu­si­kal­ti­mą pa­da­riu­sius as­me­nis, – ša­lia ka­po įreng­tų vaiz­do ka­me­rų įra­šai.

Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros krei­pi­me­si Vil­niaus sa­vi­val­dy­bę pra­šo­ma skir­ti lė­šų, kad kad ša­lia ka­po esan­čios vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ros veik­tų nuo­lat, jų vaiz­do įra­šai, ku­riais ga­lė­tų nau­do­tis iki­teis­mi­nio ty­ri­mo įstai­gos, bū­tų kau­pia­mi. Tai pa­dė­tų par­ei­gū­nams grei­čiau nu­sta­ty­ti nu­si­kals­ta­mą vei­ką pa­da­riu­sius as­me­nis. Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pra­šo­ma įtrauk­ti šį ob­jek­tą į po­li­ci­jos par­ei­gū­nų pa­tru­lia­vi­mo marš­ru­tus bei im­tis ki­tų pre­ven­ci­nių prie­mo­nių, kad at­ei­ty­je bū­tų iš­veng­ta J. Pil­suds­kio šir­dies ir jo mo­ti­nos ka­po iš­nie­ki­ni­mo.

J. Pil­suds­kis bu­vo Len­ki­jos re­vo­liu­ci­nis ir po­li­ti­nis vei­kė­jas, Len­ki­jos mar­ša­las, 1926–1935 me­tais – šios ša­lies dik­ta­to­rius. Jis bu­vo Len­ki­jos vals­ty­bės va­do­vas, kai 1920 me­tais šios ša­lies ka­riuo­me­nė užė­mė Vil­nių ir Vil­niaus kraš­tą. Len­ki­jo­je J. Pil­suds­kis aukš­ti­na­mas dėl in­dė­lio at­ku­riant ne­prik­lau­so­mą Len­ki­ją po Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro, bet Lie­tu­vo­je jo at­mi­ni­mas yra kon­tro­ver­siš­kas dėl Vil­niaus kraš­to užg­ro­bi­mo jė­ga. J. Pil­suds­kis mi­rė 1935 me­tų ge­gu­žės 12 die­ną, pa­lai­do­tas Kro­ku­vo­je, Va­ve­ly­je, jo šir­dis – Vil­niu­je.