Susirūpino ežerais
Ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas krei­pė­si į Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rą ir pa­pra­šė ap­gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są, kad vals­ty­bei bū­tų grą­žin­ti še­ši pri­va­ti­zuo­ti eže­rai ar­ba jų da­lys. 

Šie van­dens tel­ki­niai bu­vo pri­va­ti­zuo­ti Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos spren­di­mais at­kū­rus ar per­lei­dus nuo­sa­vy­bės tei­ses į juos, nors iki 1940 me­tų pri­klau­sė vals­ty­bei. Van­dens įsta­ty­mas nu­ro­do, kad pa­vir­ši­niai van­dens tel­ki­niai, iki 1940 me­tų pri­klau­sę vals­ty­bei nuo­sa­vy­bės tei­se, yra iš­im­ti­nė vals­ty­bės nuo­sa­vy­bė, to­dėl jų ne­ga­li­ma per­leis­ti ki­tiems as­me­nims.