Susirėmė konkurentais tapę eksministrai
Vil­niaus Ka­ro­li­niš­kių apy­gar­do­je dėl Sei­mo na­rio man­da­to ru­de­nį vyk­sian­čiuo­se rin­ki­muo­se kon­ku­ruo­sian­tys bu­vę vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trai – Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai at­sto­vau­jan­tis Sau­lius Skver­ne­lis bei Rai­mon­das Šu­kys, ei­nan­tis su Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (LLS, li­be­ra­lais) – jau kim­ba vie­nas ki­tam į at­la­pus.

Sei­mo rin­ki­muo­se sos­ti­nės Ka­ro­li­niš­kių apy­gar­do­je LLS at­sto­vau­sian­tis Sei­mo kon­tro­lie­rius, bu­vęs vi­daus rei­ka­lų ir svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras R. Šu­kys šian­dien vie­šai par­eiš­kė, kad spren­di­mą kan­di­da­tuo­ti bū­tent čia lė­mė no­ras sto­ti prieš Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai (VRM) taip pat va­do­va­vu­sį S. Skver­ne­lį. Sa­vo kon­ku­ren­tui R. Šu­kys pri­ki­šo ne­gar­bin­gą el­ge­sį, ei­nant tiek vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro, tiek po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro par­ei­gas: esą S. Skver­ne­lis nė­ra lin­kęs pri­siim­ti as­me­ni­nės at­sa­ko­my­bės, bet už tai – tvir­tai lai­ko­si pos­to.

R. Šu­kys, iš VRM va­do­vo par­ei­gų at­sis­ta­ty­di­nęs 2007 me­tais po Skuo­do ra­jo­ne gir­to po­li­ci­nin­ko su­kel­tos ava­ri­jos, ku­rios me­tu žu­vo trys vai­kai, par­eiš­kė, kad tuo me­tu tik S. Skver­ne­lis, va­do­va­vęs Lie­tu­vos eis­mo prie­žiū­ros tar­ny­bai, at­si­sa­kė pri­siim­ti as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę.

„Tuo me­tu pa­si­trau­kė bu­vęs po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius, jo pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Na­vic­kas. Tik S. Skver­ne­lis, ku­ris bu­vo pra­ktiš­kai tie­sio­gi­nis pra­žū­tin­gą ava­ri­ją su­kė­lu­sio po­li­ci­jos par­ei­gū­no va­do­vas, vie­nin­te­lis iš par­ei­gų pa­si­trauk­ti at­si­sa­kė ir lai­kė­si įsi­ki­bęs sa­vo pos­to. Ana­lo­giš­kai jis el­gė­si ir pa­na­šio­je si­tua­ci­jo­je vė­liau, jau bū­da­mas po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro Vis­val­do Te­ly­čė­no pa­va­duo­to­ju, at­sa­kin­gu už vie­šo­sios po­li­ci­jos veik­lą. Tuo me­tu ne­blai­vus Tra­kų ra­jo­no po­li­ci­jos par­ei­gū­nas su­kė­lė ava­ri­ją, ku­rio­je žu­vo trys Kau­no me­di­kai. At­sa­ko­my­bę dėl šio įvy­kio pri­siė­mė ir at­sis­ta­ty­di­no tik po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras V. Te­ly­čė­nas“, – sa­kė R. Šu­kys.

Į šiuos žo­džius S. Skver­ne­lis ne­dels­da­mas su­rea­ga­vo so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“. „Gal pa­ste­bė­jo­te, jog bu­vę ar esa­mi vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trai nie­ka­da vie­šai ne­kri­ti­kuo­ja bu­vu­sių ar esa­mų VRM va­do­vų. Pa­na­šu, kad vie­nas iš bu­vu­sių­jų – R. Šu­kys – for­muo­ja nau­jas tra­di­ci­jas. Šian­dien jis pa­žė­rė ne­daug ką bend­ro su rea­ly­be tu­rin­čios kri­ti­kos man. Ką gi – esu pri­vers­tas at­sa­ky­ti“, – sa­vo pa­sky­ro­je ra­šė į po­li­ti­ką pa­su­kęs par­ei­gū­nas.

Jo tei­gi­mu, kon­ku­ren­to iš­sa­ky­ta kri­ti­ka tė­ra ban­dy­mas at­kreip­ti į sa­ve dė­me­sį. Tuo pa­čiu Skver­ne­lis par­eiš­kė, kad R. Šu­kys, ei­da­mas VRM va­do­vo par­ei­gas, men­kai ko­vo­jo su tra­giš­kas ava­ri­jas lė­mu­siu gir­ta­vi­mu, ir lei­do su­pras­ti, kad taip ga­lė­ję vyk­ti esą dėl as­me­ni­nių kon­ku­ren­to po­lin­kių. „Bū­tent R. Šu­kiui dir­bant vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tru bu­vo to­le­ruo­ja­ma vi­suo­ti­na gir­tuok­lys­tė po­li­ci­jos sis­te­mo­je. Šis reiš­ki­nys bu­vo di­džiu­lė prob­le­ma – ir mi­nis­tras ne­pa­da­rė nie­ko, kad si­tua­ci­ja keis­tų­si, jo­kių bū­ti­nų sis­te­mi­nių po­ky­čių. Gir­tuok­lia­vi­mas bu­vo to­le­ruo­ja­mas, o dėl ko­kių prie­žas­čių – iš­va­das te­gul da­ro vi­suo­me­nė. Bent jau sis­te­mo­je dir­bę žmo­nės pui­kiai ži­no­jo ir su­pra­to to­kio ne­veik­lu­mo prie­žas­tį...“, – ra­šė S. Skver­ne­lis.

LVŽS kan­di­da­tas tvir­ti­no, esą jo kon­ku­ren­tas kal­bė­jo ne­tie­są sa­ky­da­mas, kad tra­giš­kos ava­ri­jos Skuo­do ra­jo­ne me­tu jis bu­vęs tie­sio­gi­nis ava­ri­ją su­kė­lu­sio par­ei­gū­no vir­ši­nin­kas. Ta­čiau jis nie­kaip ne­at­sa­kė į R. Šu­kio tei­gi­nį dėl no­ro bet ko­kio­mis prie­mo­nė­mis iš­lik­ti pos­te.

„A­pi­bend­rin­da­mas pa­sa­ky­siu, jog dau­giau ne­ke­ti­nu vel­tis į bep­ras­miš­kus gin­čus at­ski­riems as­me­nims des­pe­ra­tiš­kai sie­kiant kel­ti sa­vo ži­no­mu­mą. Ga­lė­čiau kal­bė­ti apie di­de­les „per­ga­les“ kaž­kam va­do­vau­jant Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai, ta­čiau to ne­da­ry­siu“, – pa­skel­bė S. Skver­ne­lis.