Susikirto dėl specialaus fondo Pietryčių Lietuvai
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­ko, kad Pie­try­čių Lie­tu­vai rei­kia kur­ti spe­cia­lų fon­dą, sie­kiant gi­les­nės eko­no­mi­nės in­teg­ra­ci­jos, ta­čiau Vy­riau­sy­bė to­kią Sei­me svars­to­mą ini­cia­ty­vą va­di­na ne­tiks­lin­ga.

„Fon­do idė­ją pa­lai­kau to­dėl, kad jei­gu toks fon­das bus su­kur­tas, tai dė­me­sys Pie­try­čių Lie­tu­vai pa­di­dės, žmo­nės, ad­mi­nis­tra­ci­ja bus la­biau įtrauk­ta į pro­jek­tų vyk­dy­mą, ir ma­nau, kad tai tik pa­dės in­teg­ruo­tis Pie­try­čių Lie­tu­vai į vi­sos Lie­tu­vos eko­no­mi­ką“, – lan­ky­da­ma­si Šal­či­nin­kų ra­jo­ne tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė pre­zi­den­tė.

Pie­try­čių Lie­tu­vos re­gio­no plė­tros fon­do įsta­ty­mo pro­jek­tas šiuo me­tu svars­to­mas Sei­me. Jį re­mia kon­ser­va­to­riai ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja, o val­dan­čio­sios par­ti­jos ini­cia­ty­va abe­jo­ja.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja tre­čia­die­nį par­eiš­kė, kad pri­ta­rus par­la­men­ta­rų idė­jai at­ski­ra re­gio­ni­nės po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mo tvar­ka veik­tų tik Vil­niaus ir Šal­či­nin­kų ra­jo­nuo­se, o tai da­ry­ti ne­tiks­lin­ga, nes re­gio­ni­nė po­li­ti­ka įgy­ven­di­na­ma na­cio­na­li­niu mas­tu. Mi­nis­te­ri­jos par­eng­tą ne­igia­mą iš­va­dą dėl įsta­ty­mo pro­jek­to tre­čia­die­nį pa­tvir­ti­no Vy­riau­sy­bė.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis Mi­nis­trų ka­bi­ne­to po­sė­dy­je sa­kė, kad da­bar­ti­nių tei­sės ak­tų vi­siš­kai pa­kan­ka spręs­ti Pie­try­čių Lie­tu­vos užim­tu­mo, ūkio plė­tros, kul­tū­ros ir švie­ti­mo prob­le­mas. „Bū­tų ne­tiks­lin­ga na­cio­na­li­nės re­gio­ni­nės po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mą Pie­try­čių Lie­tu­vos re­gio­ne reg­la­men­tuo­ti at­ski­ru įsta­ty­mu“, – tei­gė mi­nis­tras.

S. Skver­ne­lio tei­gi­mu, įsta­ty­mo pri­ėmi­mas par­ei­ka­lau­tų pa­pil­do­mų ins­ti­tu­ci­jų – fon­do ta­ry­bos, eks­per­tų ko­mi­si­jos, fon­do ad­mi­nis­tra­to­riaus. Jis tei­gė, kad Vy­riau­sy­bė jau yra ap­sisp­ren­du­si dėl kon­kre­čių prie­mo­nių, ku­rios apim­tų ne tik Vil­niaus bei Šal­či­nin­kų ra­jo­nus, bet Šven­čio­nių, Tra­kų ra­jo­nus bei Vi­sa­gi­no mies­tą.

„Vi­sos mi­nis­te­ri­jos pa­siū­lė kon­kre­čias prie­mo­nes, vi­si mes įsi­pa­rei­go­jo­me su kon­kre­čiom su­mom, lė­šom ir prie­mo­nėm, įgy­ven­din­ti tuos tiks­lus, ku­riuos siū­lo įsta­ty­mo pro­jek­to ren­gė­jai. 2015–2020 me­tais ši­ta Vy­riau­sy­bė yra nu­ma­čiu­si skir­ti 55 mln. eu­rų vals­ty­bės biu­dže­to ir ES fi­nan­si­nės par­amos (...) pa­grin­di­nei in­ži­ne­ri­nei inf­ras­truk­tū­rai, švie­ti­mo įstai­gų mo­der­ni­za­vi­mui, kul­tū­rai, įvai­riai bend­ruo­me­ni­nei inf­ras­truk­tū­rai, mies­to ir mies­te­lio vie­šų­jų erd­vių su­tvar­ky­mui, bend­ruo­me­nių veik­lai spren­džiant so­cia­li­nes prob­le­mas“, – kal­bė­jo vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras.

Pa­sak jo, vers­lo par­tne­riams ir ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų pro­jek­tams bus tai­ko­mi pri­ori­te­ti­niai at­ran­kos kri­te­ri­jai. D.Gry­baus­kai­tė sa­vo ruo­žtu tvir­ti­na, kad spe­cia­lus fon­das Pie­try­čių Lie­tu­vai bū­tų ver­ti­na­mas kaip pa­grįs­ta „po­zi­ty­vi dis­kri­mi­na­ci­ja“.

„Va­di­na­mo­ji po­zi­ty­vi dis­kri­mi­na­ci­ja kar­tais yra nau­do­ja­ma, jei­gu to­kia bū­ti­ny­bė yra, ji nau­do­ja vi­so­se ES vals­ty­bė­se. Jei­gu ma­to­me, kad at­si­li­ki­mas yra ge­ro­kai di­des­nis, tai ypa­tin­gas dė­me­sys tu­ri bū­ti ski­ria­mas tiems re­gio­nams, ku­riems yra su­nkiau. Tai yra po­zi­ty­vio­ji dis­kri­mi­na­ci­ja, ne­ga­li­ma vie­no­dai trak­tuo­ti vi­sų, kai si­tua­ci­ja yra la­bai skir­tin­ga“, – kal­bė­jo D.Gry­baus­kai­tė.

Šal­či­nin­kų ra­jo­ne, kur tre­čia­die­nį lan­kė­si pre­zi­den­tė, trys ket­vir­ta­da­liai gy­ven­to­jų yra len­kai.