Surinkti parašai po interpeliacija aplinkos ministrui
Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos ini­cia­ty­va pra­dė­ta in­ter­pe­lia­ci­ja ap­lin­kos mi­nis­trui Kęs­tu­čiui Tre­čio­kui. Ket­vir­ta­die­nį po in­ter­pe­lia­ci­jos teks­tu pa­si­ra­šė 36 Sei­mo na­riai iš Li­be­ra­lų są­jū­džio ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos.

Tam, kad in­ter­pe­lia­ci­jos pro­ce­dū­ra bū­tų pra­dė­ta, rei­kia ne ma­žiau kaip penk­ta­da­lio Sei­mo na­rių par­ašų.

In­ter­pe­lia­ci­jos teks­te li­be­ra­lai pa­tei­kia įro­dy­mus, kad mi­nis­tras K. Tre­čio­kas me­la­vo teik­da­mas pa­aiš­ki­ni­mus dėl Vi­jū­nė­lės dva­ro ir su juo sie­ja­mo sku­baus Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mo ap­lin­ky­bių. Už me­la­gin­gos in­for­ma­ci­jos tei­ki­mą Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai yra nu­ma­ty­ta bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė, – ra­šo­ma Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

„Si­tua­ci­ja to­kia, kad ap­lin­kos mi­nis­tras įkri­to į gi­lią me­lo duo­bę. Iš jos mi­nis­tras vis dar ga­lė­tų iš­lip­ti ne tem­pia­mas už au­sų, bet sa­vo jė­go­mis, nu­spręs­da­mas pa­si­trauk­ti iš par­ei­gų. Jei­gu taip ne­at­si­tik­tų, par­en­gė­me in­ter­pe­lia­ci­jos teks­tą, ku­ris gal­būt pa­dės mi­nis­trui ap­sisp­ręs­ti“, – sa­ko Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos va­do­vas Eli­gi­jus Ma­siu­lis.

Pa­aiš­kė­jo, kad mi­nis­tras K. Tre­čio­kas įsi­pai­nio­jo į gar­sią­ją Vi­jū­nė­lės dva­ro is­to­ri­ją dėl kon­kre­taus Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pa­kei­ti­mo, mi­nis­tras tie­sio­giai ir ne kar­tą bend­ra­vo su Drus­ki­nin­kų me­ru R. Ma­li­naus­ku, de­ri­no veiks­mus. Šį iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me nu­sta­ty­tą fak­tą mi­nis­tras vie­šai ne­igė, teik­da­mas me­la­gin­gą in­for­ma­ci­ją ne tik spau­dai, bet ir ty­ri­mą at­li­ku­siai Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai.

2016 m. va­sa­rio 3 d. An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos po­sė­dy­je mi­nis­tras K. Tre­čio­kas, klau­sia­mas dėl ga­li­mų įta­kų prieš Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pa­kei­ti­mą, at­sa­kė: „Man as­me­niš­kai nie­kas spau­di­mo ne­da­rė ir aš apie jo­kią teis­mo by­lą ne­ži­no­jau. Prem­je­ras man ir Ma­li­naus­kas ne­skam­bi­no prieš tą spren­di­mo pri­ėmi­mą“. Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­go­je K. Tre­čio­kas, 2015 m. rug­sė­jo 21 d. kal­bė­da­mas su Drus­ki­nin­kų me­ru R. Ma­li­naus­ku jam at­sa­kė – „Ge­rai. Tuoj kanc­le­riui duo­siu „za­da­ni­je“ (už­duo­tį)“, o R. Ma­li­naus­kas tuoj pat pa­tiks­li­no, kad to rei­kia „bū­tent dėl ku­ror­ti­nių zo­nų pa­nai­ki­ni­mo“. 2015 m. rug­sė­jo 23 d., po Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pa­kei­ti­mo, Drus­ki­nin­kų me­ras ži­nu­te pa­dė­ko­jo K. Tre­čio­kui, o šis at­sa­kė: „Nėr už ką. Su­nku ne­bu­vo“.

Li­be­ra­lų ini­ci­juo­to­je in­ter­pe­lia­ci­jo­je ap­lin­kos mi­nis­tro klau­sia­ma, ar jis pri­pa­žįs­ta, kad Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai tei­kė me­la­gin­gą in­for­ma­ci­ją dėl Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mo ap­lin­ky­bių, t. y. kad Drus­ki­nin­kų me­ras mi­nis­trui ne­skam­bi­no ir ne­da­rė spau­di­mo kuo grei­čiau pa­keis­ti Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą.

In­ter­pe­lia­ci­jo­je ap­lin­kos mi­nis­tro taip pat pra­šo­ma at­sa­ky­ti, ar jis pri­pa­žįs­ta, kad da­rė spau­di­mą Vy­riau­sy­bei dėl nu­ta­ri­mo Nr. 1025, ku­riuo bu­vo pri­pa­žin­tas ne­te­ku­siu ga­lios Vy­riau­sy­bės 1992 m. ge­gu­žės 12 d. nu­ta­ri­mu Nr. 343 pa­tvir­tin­tas Spe­cia­lių­jų že­mės ir miš­ko nau­do­ji­mo są­ly­gų XVI sky­rius „Ku­ror­tų ap­sau­gos zo­nos“. Klau­sia­ma, ar mi­nis­tras pri­pa­žįs­ta, kad Drus­ki­nin­kų me­ro R. Ma­li­naus­ko pra­šy­mu as­me­niš­kai rū­pi­no­si, jog Vy­riau­sy­bei bū­tų kuo sku­biau pa­teik­tas ir pri­im­tas Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo, ku­riuo apib­rė­žia­mas ku­ror­ti­nių zo­nų sta­tu­sas, pa­kei­ti­mas.

K. Tre­čio­ko pra­šo­ma pa­teik­ti pa­aiš­ki­ni­mą ir dėl ki­tos tei­sė­sau­gos dė­me­sio su­lau­ku­sios is­to­ri­jos – pre­ky­bos cen­tro Prie­nuo­se sta­ty­bų. Mi­nis­tro klau­sia­ma, ar iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­są tu­rin­tis par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ va­do­vas Ro­lan­das Pa­ksas su juo, kaip ap­lin­kos mi­nis­tru ir par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ na­riu, as­me­niš­kai su­si­sie­kė ir ko­kia nors for­ma ra­gi­no ar da­rė spau­di­mą dėl Prie­nuo­se esan­čio pre­ky­bos cen­tro sta­ty­bų įtei­si­ni­mo.

Taip pat in­ter­pe­lia­ci­jo­je klau­sia­ma, ar mi­nis­tras K. Tre­čio­kas pri­sii­ma as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę dėl to, kad jo po­li­ti­nio (as­me­ni­nio) pa­si­ti­kė­ji­mo par­ei­gū­nas, ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­tras Al­gir­das Ge­ne­vi­čius (taip pat par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ na­rys) bei Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­val­du­me esan­čios Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos dar­buo­to­jai mi­ni­mi iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pre­ky­bos cen­tro sta­ty­bų Prie­nuo­se įtei­si­ni­mo, ga­li­mų ko­rup­ci­jos ap­raiš­kų.