Surinko parašus dėl neeilinės sesijos
Sei­me su­rink­ti par­ašai, kad po vai­ko mir­ti­mi pa­si­bai­gu­sio smur­to pro­trū­kio Kė­dai­niuo­se va­sa­rio 14 die­ną bū­tų šau­kia­ma ne­ei­li­nė se­si­ja dėl Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo.

Po šia ini­cia­ty­va pa­si­ra­šė 80 Sei­mo na­rių iš vi­sų par­la­men­ti­nių frak­ci­jų, pra­ne­šė an­tra­die­nį par­ašus rink­ti bai­gęs kon­ser­va­to­rius Man­tas Ado­mė­nas.

Į se­si­jos prog­ra­mą ini­cia­to­riai siū­lo įtrauk­ti Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo pa­tai­sas, taip pat nu­ma­ty­ti Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­kei­ti­mai, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tro Li­no Ku­ku­rai­čio, vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­rės Edi­tos Žio­bie­nės, ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro Eval­do Pa­ši­lio at­sa­ky­mai į Sei­mo na­rių klau­si­mus.

Ke­ti­ni­mus šauk­ti ne­ei­li­nę se­si­ją yra iš­sa­kiu­si ir Sei­mo val­dy­ba, nu­ma­to­ma į dar­bot­var­kę įtrauk­ti So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos par­eng­tą Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo nau­ją re­dak­ci­ją.

Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė Ri­ma Baš­kie­nė per Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų frak­ci­jos po­sė­dį an­tra­die­nį pra­ne­šė, kad Sei­mo val­dy­ba kar­tu su ne­ei­li­nės se­si­jos ini­cia­to­riais sieks pa­tvir­ti­ni bend­rą dar­bot­var­kę. R.Baš­kie­nė taip pat svars­tė, kad vie­nos die­nos ga­li ne­už­tek­ti, ir se­si­ja bū­tų šau­kia­ma dviem die­noms.

Sei­mo sta­tu­tas nu­ma­to, kad ne­ei­li­nė­je se­si­jo­je svars­to­mi tik jos ini­cia­to­rių pa­teik­ti klau­si­mai.

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo pa­tai­sas pri­im­ti ru­dens se­si­jos ma­tu pa­siū­lė Sei­mo Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­ja. Pa­gal ko­mi­si­jos va­rian­tą, vi­sų for­mų – fi­zi­nis, emo­ci­nis, sek­sua­li­nis – smur­tas prieš vai­ką, įskai­tant fi­zi­nes baus­mes, bū­tų drau­džia­mas.

Ta­čiau sau­sio vi­du­ry­je šis pro­jek­tas bu­vo iš­im­tas iš Sei­mo po­sė­džio dar­bot­var­kės, tei­giant, kad rei­kia su­lauk­ti nau­jos re­dak­ci­jos įsta­ty­mo, kur ir bū­tų nu­sta­ty­ta rei­ka­lin­ga vai­ko tei­sių ap­sau­ga.

Da­lis par­la­men­ta­rų prieš­ina­si siū­ly­mui užd­raus­ti vai­kams tai­ky­ti fi­zi­nes baus­mes ar­gu­men­tuo­da­mi, kad tai bū­tų ki­ši­ma­sis į šei­mos gy­ve­ni­mą, ne­lei­sian­tis tė­vams sa­vo nuo­žiū­ra auk­lė­ti vai­kų.

Kon­ser­va­to­rius M.Ado­mė­nas bei jo frak­ci­jos ko­le­gos Ri­man­tas Jo­nas Da­gys, Lau­ry­nas Kas­čiū­nas,Pa­ulius Sau­dar­gas bei Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vai Ag­nė Ši­rins­kie­nė, Po­vi­las Urb­šys, Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša mi­ni­mam pro­jek­tui siū­lo sa­vo pa­tai­sas – fi­zi­nių baus­mių drau­di­mo ne­lik­tų įsta­ty­me, o smur­tas bū­tų sie­ja­mas su vai­ko pa­ti­ri­ma rea­lia ža­la ir pa­vo­ju­mi.

„Tei­kia­mi pa­siū­ly­mai kon­kre­čiau apib­rėž­tų są­vo­kas, įpa­rei­go­tų si­tua­ci­ją ver­tin­ti ne pa­gal for­ma­lius po­žy­mius, bet orien­tuo­jan­tis į vai­ko ap­sau­gą nuo ti­kros grės­mės bei iš tie­sų ga­lin­čios kil­ti ža­los. Be to, sie­kiant iš­veng­ti per­tek­li­nio vals­ty­bės ki­ši­mo­si ir Lie­tu­vos šei­mų kons­ti­tu­ci­nės tei­sės pa­čioms auk­lė­ti sa­vo vai­kus ne­pag­rįs­to ri­bo­ji­mo, apib­rė­ži­muo­se siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti for­mu­luo­čių, ku­rios įtvir­tin­tų pri­va­lo­mą vai­kų auk­lė­ji­mo mo­de­lį“, – sa­vo pa­siū­ly­mą ar­gu­men­tuo­ja ini­cia­to­riai.