Suplanuota Seimo kanceliarijos pertvarka gali įstrigti
Par­la­men­to pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė šią sa­vai­tę pla­nuo­ja su­kvies­ti Sei­mo val­dy­bos na­rius pa­si­tar­ti dėl ne­vie­na­reikš­miš­kai ver­ti­na­mo Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos pert­var­kos pro­jek­to.

Ne­ri­mo dėl at­ei­ties Sei­mo ka­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jams ke­lian­ti re­for­ma bu­vo pa­lai­min­ta bir­že­lį, bai­gian­tis pa­va­sa­rio se­si­jai. Ži­niask­lai­dos tei­gi­mu, bū­si­ma pert­var­ka svars­ty­ta pa­slap­čia ir sku­bo­mis, to­dėl vė­liau kai ku­rie val­dy­bos na­riai par­eiš­kė nie­ko pie ją ne­ži­no­ję. Prieš sa­vai­tę pen­ki iš aš­tuo­nių Sei­mo val­dy­bos na­rių, pri­klau­san­čių tiek val­dan­tie­siems, tiek opo­zi­ci­jai, krei­pė­si į par­la­men­to va­do­vę ra­gin­da­mi dar kar­tą su­grįž­ti prie re­for­mos klau­si­mo. Ypač nuo­gąs­tau­ja­ma, jog per­mai­nų la­vi­na ga­li nu­šluo­ti ke­lis svar­bius kan­ce­lia­ri­jos pa­da­li­nius. Kai ku­rie Sei­mo val­dy­bos na­riai aps­kri­tai abe­jo­ja, ar ta pert­var­ka rei­ka­lin­ga.

Ap­tars raš­tiš­kus siūlymus

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas, at­sa­kin­gas už kan­ce­lia­ri­jos dar­bą, por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė, kad L. Grau­ži­nie­nė vi­sų val­dy­bos na­rių pa­pra­šė raš­tu pa­teik­ti sa­vo pa­sta­bas , kas jiems pa­siū­ly­to­je re­for­mo­je ne­pa­tin­ka ir kaip jie siū­lo tas prob­le­mas spręs­ti. Pa­sta­bas ke­ti­na­ma ap­tar­ti val­dy­bos na­rių pa­si­ta­ri­me. “Ma­no po­zi­ci­ja šiuo klau­si­mu ne­pa­ki­to. Kan­ce­lia­ri­jos struk­tū­ra per ket­vir­tį am­žiaus be­veik ne­bu­vo ko­re­guo­ta, tik dau­gė­jo va­do­vų”, - sa­kė A. Sy­sas. Pa­sak vi­ce­pir­mi­nin­ko, kan­ce­lia­ri­jos va­do­vau­jan­čio per­so­na­lo skai­čius, pa­ly­gin­ti su vi­sais dir­ban­čiai­siais, pa­sie­kė 15-17 proc. ri­bą. Ra­cio­na­lus va­rian­tas – 10 proc ir ma­žiau. “Pag­rin­di­nis tiks­las – ma­žin­ti val­dy­mo iš­lai­das, dėl ku­rių nau­do­ji­mo la­biau­siai kri­ti­kuo­ja­mos vals­ty­bi­nės įstai­gos. No­ri­me, kad kan­ce­lia­ri­jos val­dy­mas ir struk­tū­ra bū­tų mo­der­nes­nė, kad bū­tų aiš­ku, kas už ką at­sa­kin­gas, iš ko rei­ka­lau­ti at­sa­ko­my­bės. Nie­kas ne­si­ruo­šia at­lei­di­nė­ti ei­li­nių dar­buo­to­jų, kal­ba­ma tik apie va­do­vus”, - tei­gė A. Sy­sas. Kar­tu jis ne­slė­pė esąs ti­kras, kad pert­var­ka bus įgy­ven­din­ta. “La­bai no­rė­čiau, nes mes daug kal­ba­me, bet ma­žai da­ro­me. Siū­liau ir dau­giau ra­cio­na­lių lė­šų nau­do­ji­mo bū­dų. De­ja, kai tik pra­de­da­ma de­rin­ti su Sei­mo ko­mi­te­tais, ko­mi­si­jo­mis, nie­kas nie­ko keis­to ne­no­ri. Jiems ge­rai taip, kaip yra. To­dėl vis­ko ga­li bū­ti. Bet aš ma­nau, jei jau ku­ria­me įsta­ty­mus ki­tiems, tai ir pa­tiems rei­kia ra­cio­na­liai tvar­ky­tis”, - įsi­ti­ki­nęs A. Sy­sas.

Skep­ti­kų netrūksta

Ne­igia­mai ra­di­ka­lias kan­ce­lia­ri­jos re­for­mas ne­slė­pė ver­ti­nąs Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las. Jis pri­si­pa­ži­no ne­sup­ran­tąs pert­var­kos slap­tu­mo. “Par­la­men­te juk nie­ko slap­ta ne­įma­no­ma pa­da­ry­ti. Ne­su ma­tęs nei pert­var­kos sche­mos, apie ku­rią kal­ba kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jai, nei val­dy­bai bu­vo žmo­niš­kai pa­aiš­kin­ta, kas bus da­ro­ma. Tik gir­dė­jau, kad kaž­ko­kie sky­riai ir de­par­ta­men­tai bus jun­gia­mi ir kaž­ko iš vi­so ne­liks”, - ži­niask­lai­dai yra sa­kęs G. Kir­ki­las. Pir­ma­sis L. Grau­ži­nie­nės pa­va­duo­to­jas, jos bend­ra­par­tie­tis Vy­das Ged­vi­las taip pat yra pri­pa­ži­nęs, kad val­dy­ba ne­tu­rė­jo ga­li­my­bės su­si­pa­žin­ti su jau par­eng­tu kan­ce­lia­ri­jos pert­var­kos pro­jek­tu. “Dar­bie­tis” tei­gė ne­pri­ta­riąs nu­ma­ty­tai re­for­mai. Jos nau­da su­abe­jo­jo ir kon­ser­va­to­rius opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius. “Nė­ra jo­kių ar­gu­men­tų, ko­dėl to­kia pert­var­ka rei­ka­lin­ga. Tai nė­ra kaž­ko­kia ypa­tin­ga pert­var­ka, bet reng­ta kaž­kaip pa­slap­tin­gai. No­rint to­kias pert­var­kas da­ry­ti, bū­tų ge­rai, kad ne tik pa­čioj kan­ce­lia­ri­joj bū­tų svars­to­ma, bet pa­si­tar­ta ir su frak­ci­jų va­do­vais, nes yra to­kių pa­da­li­nių, ku­rie la­bai svar­būs Sei­mo dar­bui. Kar­tais at­ro­do, kad kan­ce­lia­ri­ja Sei­mo na­rių dar­bą trak­tuo­ja kaip truk­dį sa­vo veik­lai“, - žur­na­lis­tams yra sa­kęs A.Ku­bi­lius.

Daug ne­at­sa­ky­tų klau­si­mų

Nu­ma­to­ma, kad po re­for­mos Sei­mo kan­ce­lia­ri­jo­je vie­toj da­bar esan­čių 8 de­par­ta­men­tų liks tik 4, bus nai­ki­na­mi kai ku­rie pa­na­šias funk­ci­jas at­lie­kan­tys sky­riai. Maž­daug 500 dar­buo­to­jų tu­rin­čio­je Sei­mo kan­ce­lia­ri­jo­je 76 as­me­nys uži­ma va­do­vau­jan­čius pos­tus. Pla­nuo­ja­ma, kad pert­var­ka jų skai­čių su­ma­žins iki 50.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos struk­tū­ra ne­ki­to nuo 2007 me­tų, kai bu­vo įsteig­ti Vie­šų­jų pir­ki­mų ir Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo sky­riai. Pa­sak eks­per­tų, da­bar­ti­nė pert­var­ka ke­lia ne­ma­žai klau­si­mų. Pir­miau­sia, ne­paaiš­ki­na­ma, ar, su­jun­gus pa­da­li­nius ir su­ma­ži­nus va­do­vų skai­čių, kei­sis ir at­lie­ka­mos funk­ci­jos – bus jų at­si­sa­ko­ma, per­duo­da­mos vers­lui, per­ka­mos pa­slau­gos ir kt. Taip pat pa­ste­bi­ma, kad no­rint at­lies­ti pen­si­nin­kus vals­ty­bės tar­nau­to­jus reor­ga­ni­za­ci­ja ne­rei­ka­lin­ga. Pa­pras­čiau­siai, su šiais as­me­ni­mis ne­bus pra­tęs­tos dar­bo su­tar­tys. Ta­čiau ma­ži­nant va­do­vų skai­čių su­ti­ki­mą dėl jų per­kė­li­mo į ma­žiau ap­mo­ka­mas par­ei­gas gau­ti bū­ti­na. Be to, at­krei­pia­mas dė­me­sys, kad pert­var­kai grei­čiau­siai spe­cia­liai pa­si­rink­tas at­os­to­gų lai­kas, kad bū­tų su­lauk­ta ma­žiau kri­ti­kų dė­me­sio.