Suomijos ginkluotės kontrolės inspektoriai vertins Lietuvos karinį dalinį
Suo­mi­jos gink­luo­tės kon­tro­lės ins­pek­to­rių gru­pė Lie­tu­vo­je at­liks pa­si­rink­to ra­jo­no ins­pek­ci­ją ir ka­ri­nio da­li­nio ver­ti­ni­mą pa­gal Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) 2011 m. par­eng­to Vie­nos do­ku­men­to rei­ka­la­vi­mus.

Kraš­to ap­sau­gos mi­ni­te­ri­ja pra­ne­ša, jog vi­zi­to Lie­tu­vo­je me­tu Suo­mi­jos at­sto­vai tu­rės tei­sę ap­si­lan­ky­ti pa­si­rink­ta­me ra­jo­ne, ku­rio plo­tas iki 20 tūkst. km2, taip pat lan­ky­sis Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės po­li­go­nuo­se, su­si­tiks su Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų, Me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ ir Di­džio­jo Lie­tu­vos et­mo­no Jo­nu­šo Rad­vi­los mo­ko­mo­jo pul­ko va­do­vy­be. Pa­gal Vie­nos do­ku­men­to nuo­sta­tas, gink­luo­tės kon­tro­lės ins­pek­to­riams bus su­da­ry­ta ga­li­my­bė aps­kris­ti pa­si­rink­tą ra­jo­ną Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų or­lai­viu.

Bir­že­lio 22 d. ins­pek­to­riai at­liks Mo­to­ri­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Že­mai­ti­ja“, dis­lo­kuo­tos Klai­pė­do­je, ver­ti­ni­mą. Su Suo­mi­jos gink­luo­tės kon­tro­lės ins­pek­to­riais su­si­tiks bri­ga­dos va­das pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Ar­tū­ras Rad­vi­las ir in­for­muos juos apie da­li­nio per­so­na­lą, pa­grin­di­nę gink­luo­tę ir tech­ni­ką. Lan­ky­da­mie­si bri­ga­dos pa­da­li­niuo­se ir bend­rau­da­mi su ten tar­nau­jan­čiais ka­riais ins­pek­to­riai ga­lės su­si­pa­žin­ti su da­li­nio kas­die­ni­ne veik­la, taip pat ap­žiū­rė­ti gink­luo­tės ir tech­ni­kos pa­vyz­džius.

Pa­gal šios ins­pek­ci­jos ir ver­ti­na­mo­jo vi­zi­to me­tu gau­tą in­for­ma­ci­ją Suo­mi­jos at­sto­vai par­engs ir iš­pla­tins ES­BO ša­lims at­as­kai­tas su iš­va­do­mis, kaip Lie­tu­va vyk­do tarp­tau­ti­nių su­tar­čių rei­ka­la­vi­mus gink­luo­tės kon­tro­lės sri­ty­je.

Vie­nos do­ku­men­tas įpa­rei­go­ja vals­ty­bes kas­met pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie sa­vo ka­ri­nes pa­jė­gas, gy­ny­bi­nių pa­jė­gu­mų vys­ty­mo pla­nus ir ka­ri­nį biu­dže­tą, iš anks­to in­for­muo­ti apie pla­nuo­ja­mą ka­ri­nę veik­lą. Vals­ty­bės taip pat įsi­pa­rei­go­ja leis­ti vyk­dy­ti sa­vo te­ri­to­ri­jo­je nu­sta­ty­tą skai­čių ki­tų ša­lių ka­ri­nių eks­per­tų ins­pek­ci­jų ir vi­zi­tų į ka­ri­nius da­li­nius.

Re­mian­tis Vie­nos do­ku­men­tu, kiek­vie­na ES­BO pri­klau­san­ti ša­lis tu­ri tei­sę pa­ti­krin­ti, ar ki­ta šiai or­ga­ni­za­ci­jai pri­klau­san­ti ša­lis ne­vyk­do stam­baus mas­to ka­ri­nės veik­los, apie ku­rią bū­ti­na pra­neš­ti iš anks­to, ir ar ne­tu­ri ne­dek­la­ruo­tų ka­ri­nių pa­jė­gu­mų.

Šie­met tai yra pir­mo­ji ir an­tro­ji už­sie­nio ša­lių gink­luo­tės kon­tro­lės prie­mo­nės Lie­tu­vo­je pa­gal 2011 m. Vie­nos do­ku­men­tą.