Suomijoje atidarytas Lietuvos garbės konsulatas
Spa­lio 23 die­ną Tur­ku mies­te iš­kil­min­gai ati­da­ry­tas tre­čia­sis Lie­tu­vos gar­bės kon­su­la­tas Suo­mi­jo­je. Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jos me­tu pa­brė­žė, jog nau­ja­sis gar­bės kon­su­la­tas pri­si­dės prie Lie­tu­vos ir Suo­mi­jos eko­no­mi­nių bei dvi­ša­lių ry­šių ska­ti­ni­mo.

Iškilmingos ceremonijos svečius pasveikino Lietuvos ambasadorius Suomijoje Valdemaras Sarapinas, Suomijos ambasadorius Lietuvoje Christeras Michelssonas ir Turku miesto meras Aleksis Randellis.

Lietuvos garbės konsulu Suomijoje paskirtas aktyvus verslininkas Tomis Taipale, šiuo metu vadovaujantis įmonei „Mamec Oy“, kuri veikia metalo pramonėje, vykdo gamybą ir teikia inžinerinius sprendimus. Turku miestas garbės konsulato atidarymui pasirinktas neatsitiktinai, tai – didžiausias Pietvakarių Suomijos regiono miestas ir itin svarbus uostas Baltijos jūros regione.