Suomija palaiko dialogą dėl Astravo AE elektros, o ne boikotą – R.Masiulis
Suo­mi­ja ne­pa­lai­ko idė­jos ne­pirk­ti elek­tros iš sta­to­mos ne­sau­gios As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės (AE) Bal­ta­ru­si­jo­je ir la­biau ti­ki dia­lo­gu, sa­ko Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos mi­nis­tras.

Suo­mi­ja ne­pa­lai­ko idė­jos ne­pirk­ti elek­tros iš sta­to­mos ne­sau­gios As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės (AE) Bal­ta­ru­si­jo­je ir la­biau ti­ki dia­lo­gu, sa­ko Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos mi­nis­tras.

„Jų po­zi­ci­ją ga­li­ma api­bū­din­ti kaip san­tū­rią. Jie su­pran­ta mū­sų ne­ri­mą dėl sau­gu­mo da­ly­kų, bet kai kal­ba ei­na apie at­omi­nę ener­ge­ti­ką, jie dek­la­ruo­ja, kad yra at­sar­gūs, nes ti­ki at­omi­ne ener­ge­ti­ka kaip to­kia ener­ge­ti­kos rū­ši­mi, ku­ri pa­de­da įveik­ti kli­ma­to kai­tos prob­le­mas. Ir jie la­biau ti­ki dia­lo­gu, o ne boi­ko­tais“, – BNS sa­kė Ro­kas Ma­siu­lis, tre­čia­die­nį te­le­fo­nu kal­bė­jęs su Suo­mi­jos eko­no­mi­kos mi­nis­tru Ol­liu Reh­nu.

Suomijos ekonomikos ministras Ollis Rehnas./ AFP/Scanpix nuotrauka

Ta­čiau R.Ma­siu­lis tei­gė, kad dar per anks­ti da­ry­ti iš­va­das dėl Suo­mi­jos po­zi­ci­jos, mat tai bu­vo tik pir­ma­sis po­kal­bis.

„Sa­ky­čiau, kad ma­to­si, aiš­kė­ja po­zi­ci­jos. Jei­gu es­tai stip­riai pa­lai­ko, suo­miai yra san­tū­rūs“, – tei­gė R.Ma­siu­lis. Anot jo, pla­čiau ap­tar­ti prob­le­mą su O.Reh­nu ti­ki­ma­si pa­va­sa­rį, jei­gu jis at­vyks į Lie­tu­vą.

Ener­ge­ti­kos mi­nis­tras tei­gė, kad vie­nas pa­pras­čiau­sių bū­dų ri­bo­ti elek­tros im­por­tą iš As­tra­vo AE – per „Nord Pool Spot“ bir­žą, ta­čiau tam rei­kia ir ki­tų ša­lių pa­lai­ky­mo.

„Bir­ži­nė prie­mo­nė at­ro­do pi­giau­sia, grei­čiau­sia ir stip­riau­sia, to­kia ra­cio­na­liau­sia, bet ir tam rei­kia su­tar­ti su kai­my­nais. Dėl to, jei­gu mes ap­ri­bo­si­me pa­te­ki­mą į mū­sų ša­lį per pra­lai­du­mus, o ki­tos ša­lys to ne­da­rys, tai nie­ko ne­bus. Jei­gu mes kirp­si­me sa­vo lai­dus, kaip kai ku­rie po­li­ti­kai siū­lo, o ki­tos ša­lys ne­da­rys, vėl elek­tra pa­teks per ki­tas ša­lis. Vie­nu ar ki­tu at­ve­ju rei­kia kai­my­nų pa­lai­ky­mo“, – aiš­ki­no R.Ma­siu­lis.

Pa­klaus­tas, ar Lie­tu­vai pa­kak­tų vien Bal­ti­jos ša­lių pa­lai­ky­mo, mi­nis­tras tei­gė, jog šiuo me­tu sie­kia­ma mak­si­ma­laus pa­lai­ky­mo – ne tik Bal­ti­jos vals­ty­bių, bet ir Len­ki­jos, Suo­mi­jos.

„Kiek­vie­nos ša­lie pri­ta­ri­mas pa­di­di­na tas ga­li­my­bes, da­bar esa­me ap­sib­rė­žę mak­si­ma­liai, bet jei­gu bus ma­žiau ša­lių, vis vien tai bus veiks­min­ga. Rei­kia ieš­ko­ti kar­tu tų bū­dų“, – BNS ti­ki­no R.Ma­siu­lis.

R.Ma­siu­lis gruo­dį Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Suo­mi­jos ir Len­ki­jos mi­nis­trams iš­siun­tė laiš­ką, ku­riuo ra­gi­na ri­bo­ti elek­tros pa­te­ki­mą iš As­tra­vo AE bei Ka­ra­liau­čiaus Bal­ti­jos AE.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę po su­si­ti­ki­mo su Es­ti­jos eko­no­mi­kos mi­nis­tru Kris­te­nu Mi­cha­lu R.Ma­siu­lis BNS tei­gė, kad Es­ti­ja pa­lai­ko Lie­tu­vos po­zi­ci­ją, kad trys Bal­ti­jos ša­lys ne­tu­rė­tų pirk­ti elek­tros iš sta­to­mų ne­sau­gių Bal­ta­ru­si­jos ir Ka­ra­liau­čiaus at­omi­nių elek­tri­nių.

„Litg­rid“ va­do­vas Dai­vis Vir­bic­kas „Vers­lo ži­nioms“ tei­gė, kad As­tra­vo AE elek­tros im­por­tą ga­li­ma bū­tų ri­bo­ti bir­žos prie­mo­nė­mis, ne­su­da­rant ga­li­my­bių bir­žo­je teik­ti pa­siū­ly­mų iš tre­čių­jų ša­lių. Jo tei­gi­mu, efek­ty­viai ri­bo­ti As­tra­vo AE elek­trą bū­tų ga­li­ma sinch­ro­ni­zuo­jan­tis su kon­ti­nen­ti­ne Eu­ro­pa, ta­čiau tai ga­li už­truk­ti il­giau nei at­omi­nės jė­gai­nės sta­ty­bos.

Tuo me­tu bu­vęs ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ar­vy­das Sek­mo­kas „Vers­lo ži­nioms“ tei­gė, kad pre­ky­bos ri­bo­ji­mai – per silp­nas žings­nis, jog dėl jo su­sto­tų As­tra­vo AE pro­jek­tas. Anot jo. tik ga­li­my­bė už­kirs­ti ke­lią fi­ziš­kai pa­si­nau­do­ti elek­tros tink­lais iš Skan­di­na­vi­jos, Len­ki­jos bei Lat­vi­jos ir Es­ti­jos bū­tų pa­kan­ka­mas sig­na­las, ro­dan­tis, kad As­tra­vo AE bus ne tik ko­mer­ciš­kai, bet ir tech­niš­kai ne­pa­jė­gi pra­dė­ti sa­vo veik­los.