Sunkiai nukentėjusieji per Sausio įvykius bus laidojami valstybės lėšomis
Sei­mas an­tra­die­nį pri­ėmė įsta­ty­mo pa­tai­sas, kad su­nkiai nu­ken­tė­ję per so­vie­tų ag­re­si­ją 1991-ųjų sau­sio mė­ne­sį as­me­nys bus lai­do­ja­mi vals­ty­bės lė­šo­mis.

Dėl šių įvy­kių ne­dar­bin­gais ar iš da­lies dar­bin­gais pri­pa­žin­tų as­me­nų lai­do­ji­mui bus ski­ria­ma 1520 eu­rų (40 ba­zi­nių so­cia­li­nių iš­mo­kų) iš vals­ty­bės biu­dže­to. Pa­šal­pą iš­mo­kės sa­vi­val­dy­bės, ku­rio­je gy­ve­no mi­ru­sy­sis, ad­mi­nis­tra­ci­ja.

To­kia Kom­pen­sa­ci­jų ne­prik­lau­so­my­bės gy­nė­jams, nu­ken­tė­ju­siems nuo 1991 me­tų sau­sio 11–13 die­no­mis ir po to vyk­dy­tos SSRS ag­re­si­jos, bei jų šei­moms įsta­ty­mo re­dak­ci­ja įsi­ga­lios nuo ki­tų me­tų sau­sio.

Iki šiol vals­ty­bės lė­šo­mis bu­vo lai­do­ja­mi už Lie­tu­vos lais­vę ko­vo­ję pa­sip­rie­ši­ni­mo 1940–1990 me­tų oku­pa­ci­joms da­ly­viai – ka­riai sa­va­no­riai, Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rai, taip pat ka­riai, ku­rie ti­kro­sios tar­ny­bos me­tu mi­rė dėl prie­žas­čių, su­si­ju­sių su ka­ri­ne tar­ny­ba ar ki­to­mis ap­lin­ky­bė­mis, bei žy­mūs Lie­tu­vos vi­suo­me­nės vei­kė­jai.

Pa­pras­ta lai­do­ji­mo pa­šal­pa Lie­tu­vo­je sie­kia aš­tuo­nias ba­zi­nes so­cia­li­nes iš­mo­kas – 304 eu­rus.

Pa­tai­sų ini­cia­to­rės So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, dėl 1991 me­tų sau­sio 11–13 die­no­mis ir po to vyk­dy­tos so­vie­tų ag­re­si­jos ne­te­ku­siais dar­bin­gu­mo ar iš da­lies dar­bin­gais pri­pa­žin­tų yra dau­giau nei šim­tas as­me­nų.

1991 me­tų sau­sio 13 die­ną so­vie­tai ka­ri­ne jė­ga ban­dė nu­vers­ti tei­sė­tą Lie­tu­vos val­džią, 1990-ųjų ko­vo 11 die­ną pa­skel­bu­sią ša­lies ne­prik­lau­so­my­bę nuo SSRS. So­vie­tų ka­riuo­me­nei ir spe­cia­lie­siems da­li­niams uži­mant Te­le­vi­zi­jos bokš­tą bei Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos pa­sta­tą, žu­vo 14, nu­ken­tė­jo dau­giau kaip tūks­tan­tis be­gink­lių žmo­nių.

Nors so­vie­tų ka­rei­viams pa­vy­ko užim­ti Te­le­vi­zi­jos bokš­tą bei Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos pa­sta­tą, jie ne­išd­rį­so pul­ti tūks­tan­čių žmo­nių sau­go­to tuo­me­ti­nės Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pa­sta­to.