Sunkia liga galima užsikrėsti net gamtoje
Pa­gal er­ki­nio en­ce­fa­li­to ir Lai­mo li­gos at­ve­jus ne pir­mus me­tus esa­me tarp "ly­de­rių" Eu­ro­po­je. To­dėl spe­cia­lis­tai ra­gi­na im­tis prie­mo­nių prieš šias li­gas - ren­gian­tis į miš­ką ar so­dą bent jau pa­si­rū­pin­ti tin­ka­ma ap­ran­ga ir re­pe­len­tais, o dar ge­riau - pa­sis­kie­py­ti. Juk vak­ci­na nuo er­ki­nio en­ce­fa­li­to ap­si­gy­nė ne vie­nos Eu­ro­pos ša­lies gy­ven­to­jai.

Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro (ULAC) duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je er­kių pla­ti­na­mo­mis li­go­mis kas­met ser­ga apie 3 tūkst. žmo­nių. 2014-ai­siais mū­sų ša­ly­je už­re­gis­truo­ta 353 er­ki­nio en­ce­fa­li­to ir 2 257 Lai­mo li­gos at­ve­jai.

Gy­ve­na­me en­de­mi­jos zonoje

Lie­tu­va, Lat­vi­ja, Es­ti­ja ir Slo­vė­ni­ja pa­skelb­tos en­de­mi­jos zo­no­mis, tad vi­siems tu­ris­tams, vyks­tan­tiems į šias vals­ty­bes, re­ko­men­duo­ja­ma pa­sis­kie­py­ti. ULAC Epi­de­mio­lo­gi­nės prie­žiū­ros sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­ja, en­to­mo­lo­gė Mil­da Žy­gu­tie­nė pa­sa­ko­jo, kad Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) skel­bia ša­lį en­de­mi­jos zo­na tuo­met, kai ser­ga 5 iš 100 tūkst. jos gy­ven­to­jų. Lie­tu­vo­je 2013 me­tais er­ki­niu en­ce­fa­li­tu su­sir­go 16 iš 100 tūkst. žmo­nių, per­nai - 12. Pa­sak M. Žy­gu­tie­nės, vi­so­je Eu­ro­po­je er­kių pra­dė­jo dau­gė­ti to­dėl, kad at­ši­lo kli­ma­tas.

Vis dėl­to ne­ma­žai vals­ty­bių jau at­si­kra­tė er­kių per­ne­ša­mų li­gų grės­mės. Pa­vyz­džiu ga­li­ma lai­ky­ti Aus­tri­ją, ku­rio­je pa­sta­ruo­ju me­tu er­ki­niu en­ce­fa­li­tu su­ser­ga­ma la­bai re­tai, nors šios ša­lies gam­ta idea­li er­kėms veis­tis - eže­rai, kal­nai ap­žė­lę miš­kais. Ta­čiau Aus­tri­jo­je nuo er­ki­nio en­ce­fa­li­to pa­skie­py­ta 90 proc. gy­ven­to­jų, to­dėl šios li­gos at­ve­jų pa­si­tai­ko tik apie 100 per me­tus (Aus­tri­jo­je - 8,5 mln. gy­ven­to­jų). Mū­sų kai­my­nai lat­viai nuo er­ki­nio en­ce­fa­li­to jau pra­dė­jo ne­mo­ka­mai skie­py­ti vai­kus.

Kaip ap­si­sau­go­ti nuo erkių

Tai­gi tiems, ku­rie daug lai­ko pra­lei­džia so­duo­se ir miš­kuo­se, M. Žy­gu­tie­nė pa­ta­ria skie­py­tis, nes iš tie­sų efek­ty­viau­sia er­ki­nio en­ce­fa­li­to pro­fi­lak­ti­kos prie­mo­nė yra skie­pai. Juo­lab kad dar prieš 10 me­tų er­kių ak­ty­vu­mo se­zo­nas Lie­tu­vo­je truk­da­vo nuo ba­lan­džio iki spa­lio mė­ne­sio, o pa­sta­ruo­ju me­tu jis dėl švel­nių žie­mų pa­il­gė­jo nuo ko­vo iki gruo­džio.

Anot M. Žy­gu­tie­nės, er­kės la­bai al­ka­nos pa­va­sa­rį, ypač ge­gu­žę. To­dėl dir­bant ar poil­siau­jant miš­ke, so­de en­to­mo­lo­gai pa­ta­ria dė­vė­ti tin­ka­mus dra­bu­žius ir nau­do­ti er­kes at­bai­dan­čias che­mi­nes prie­mo­nes - re­pe­len­tus. M. Žy­gu­tie­nės tei­gi­mu, rei­kė­tų vil­kė­ti švie­sius (ge­riau­sia - bal­tus) dra­bu­žius, nes ant jų leng­viau pa­ste­bė­ti ro­po­jan­tį va­ba­lė­lį. Kel­nės tu­rė­tų bū­ti il­gos, su­kiš­tos į ko­ji­nes ar­ba ba­tus, ran­ko­vės – ir­gi il­gos, ran­ko­ga­liai už­seg­ti, ant gal­vos - bal­ta ska­re­lė ar­ba ke­pu­rė.

Grį­žus iš miš­ko bū­ti­na ge­rai ap­žiū­rė­ti kū­ną, o dra­bu­žius pa­ka­bin­ti sau­lė­to­je vie­to­je, mat sau­sa­me ore er­kės gy­ve­na la­bai trum­pai. Ap­ti­kus įsi­siur­bu­sią er­kę rei­kia kuo grei­čiau ją iš­trauk­ti.

Ge­riau pasiskiepyti

Kaip pa­sa­ko­jo Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius gy­dy­to­jas in­fek­to­lo­gas Al­vy­das Laiš­ko­nis, er­ki­nis en­ce­fa­li­tas ne vi­sa­da pa­si­reiš­kia aiš­kiais simp­to­mais. "At­li­kę ty­ri­mus pa­kau­nė­je nu­ste­bo­me - net 15 proc. vi­sų tir­tų žmo­nių krau­jy­je ra­do­me šios li­gos an­ti­kū­nų. Va­di­na­si, jie bu­vo per­sir­gę er­ki­niu en­ce­fa­li­tu, ta­čiau to ne­ži­no­jo. Ži­no­ma, tie žmo­nės ne­bu­vo pa­sis­kie­pi­ję“, - kal­bė­jo A. Laiš­ko­nis.

Tai, kad gy­ven­to­jai ne­ski­ria dė­me­sio sa­vo svei­ka­tai, pro­fe­so­riaus nuo­mo­ne, yra di­džiau­sia mū­sų bė­da. Ypač tu­rė­tų skie­py­tis tie, ku­rie gy­ve­na so­dy­bo­se, so­duo­se. Juk už­krės­ta vi­sa Lie­tu­va – ne tik miš­kai ir so­dai, bet ir mies­tų par­kai. Vie­nin­te­lė prie­mo­nė, ga­lin­ti pa­dė­ti ne­su­sirg­ti, yra skie­pai. Ta­čiau net me­di­kai daž­nai ne­sup­ran­ta jų reikš­mės.

A. Laiš­ko­nis pa­brė­žė, kad no­rint įgy­ti im­uni­te­tą er­ki­niam en­ce­fa­li­tui rei­kia tri­jų vak­ci­nų: po pir­mo skie­po pra­ėjus mė­ne­siui bū­ti­na skie­py­tis an­trą kar­tą, ir ap­sau­ga nuo li­gos pra­de­da veik­ti. Tre­čią kar­tą re­ko­men­duo­ja­ma skie­py­tis po me­tų. Ta­da ga­li­ma ra­miai gy­ven­ti 3-5 me­tus. Pa­skui skie­pus ten­ka vėl kar­to­ti.

„Ty­ri­nė­ju šią li­gą jau 20 me­tų, - tvir­ti­no pro­fe­so­rius. - Vie­nin­te­lė ap­sau­ga nuo jos - skie­pai. Šiuo me­tu yra vak­ci­nų nuo dau­ge­lio li­gų, bet ne nuo vi­sų rei­kia skie­py­tis. Ta­čiau nuo er­ki­nio en­ce­fa­li­to – bū­ti­na.“ Juk šios li­gos gy­dy­mo vis dar nė­ra.