Sunki politikų dalia: dienomis dirba – vakarais agituoja
Rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu kan­di­da­tai į Sei­mą ga­li pa­pra­šy­ti at­leis­ti juos nuo dar­bo ar tar­ny­bi­nių par­ei­gų vi­sam mė­ne­siui, ta­čiau šia tei­se pra­ktiš­kai ne­si­nau­do­ja. Vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se rung­sis 12 iš 15 mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­rių, ta­čiau vos ke­li šį ar ki­tą mė­ne­sį ofi­cia­liai at­os­to­gaus. Die­no­mis dirb­ti sa­vi­val­dy­bė­je, o va­ka­rais agi­tuo­ti ren­gia­si ir ke­li į rin­ki­mus ei­nan­tys did­mies­čių vi­ce­me­rai.

Iki rin­ki­mų li­ko kiek dau­giau nei mė­nuo, ta­čiau li­ku­siu iki rin­ki­mų lai­ko­tar­piu at­os­to­gų pa­sip­ra­šė tik ke­li Al­gir­do But­ke­vi­čiaus Mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­riai. Vi­si jie – Dar­bo par­ti­jos (DP) at­sto­vai: že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė, kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis ir švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė. Li­kę 9 mi­nis­trai sa­vo tie­sio­gi­nes par­ei­gas, re­gis, ban­dys de­rin­ti su rin­ki­mų agi­ta­ci­ja.

Va­žiuos į Kau­ną, kai reikės

Spa­lio 9 die­ną vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­vau­ti ke­ti­na kaip nie­ka­da daug Vy­riau­sy­bės na­rių ir jų ko­man­dų at­sto­vų. Dėl par­la­men­ta­rų man­da­tų rung­sis 13 iš 15 mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­rių. 12 iš jų, kaip ir pats prem­je­ras A. But­ke­vi­čius, per­ga­lės sieks vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se – tai­gi, pa­tys tu­rės pa­sis­teng­ti dėl sa­vo sėk­mės. Pa­na­ši si­tua­ci­ja ir su did­mies­čių vi­ce­me­rais – juo­se var­žy­sis po du vi­ce­me­rus iš Vil­niaus, Kau­no ir vie­nas iš Klai­pė­dos mies­to.

Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mas nu­ma­to, kad kan­di­da­tas į Sei­mą tu­ri tei­sę bū­ti at­leis­tas nuo dar­bo ar tar­ny­bi­nių par­ei­gų rin­ki­mų kam­pa­ni­jos lai­kui. Pa­vyz­džiui, įra­šy­tas į kan­di­da­tų są­ra­šus kan­di­da­tas rin­ki­mų į Sei­mą or­ga­ni­za­vi­mo ir vyk­dy­mo lai­kui, bet ne il­giau kaip 1 mė­ne­sį, jo pra­šy­mu ga­li bū­ti at­lei­džia­mas nuo dar­bo ar tar­ny­bi­nių par­ei­gų.

Ta­čiau to­kia tei­se lig šiol ne­si­nau­do­ja nei mi­nis­trai, nei mies­tų vi­ce­me­rai. Štai už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Li­nas Lin­ke­vi­čius var­žy­sis vien­man­da­tė­je Kau­ne, ta­čiau at­os­to­gų rug­sė­jo mė­ne­sį nė­ra su­pla­na­vęs. Jis pa­sa­ko­jo šį mė­ne­sį im­siąs vos vie­ną ki­tą lais­vą die­ną.

„Va­žiuo­siu, kai rei­kės. Kau­nas yra ma­no tė­viš­kė, tai lan­kau­si, kai ga­liu. At­ei­nan­tį pir­ma­die­nį gal­vo­ju pa­siim­ti at­os­to­gų vie­ną die­ną. Pa­veik­siu, ką man rei­kia ir po to vėl grį­šiu į dar­bą. Kol kas ne­la­bai ak­ty­viai da­ly­va­vau (rin­ki­mi­nė­je kam­pa­ni­jo­je – aut.), bet kai ga­lė­siu, da­ly­vau­siu. Tai ne­truk­dys ma­no tie­sio­gi­niam dar­bui“, – ti­ki­no kan­di­da­tas. Pa­na­šiai kal­ba ir ki­ti mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­riai.

V. Bal­trai­tie­nė vis­ką su­pla­na­vo iš anksto

Tie­sa, iš anks­to – dar šių me­tų ko­vą – at­os­to­gas su­pla­na­vo, pa­vyz­džiui, že­mės ūkio mi­nis­trė V. Bal­trai­tie­nė. Nu­ma­ty­ta, kad Kė­dai­nių apy­gar­do­je kan­di­da­tuo­jan­ti po­li­ti­kė at­os­to­gaus vi­są mė­ne­sį – nuo rug­sė­jo 12 d. iki spa­lio 10 die­nos.

Rug­sė­jį at­os­to­gaus ir kul­tū­ros mi­nis­tras Š. Bi­ru­tis. Jis tą da­rys trum­piau nei jo ko­le­gė: at­os­to­gos nu­ma­ty­tos nuo rug­sė­jo 19 d. iki spa­lio 2 d. „Dar­bie­tis“ kan­di­da­tuo­ja Nal­šios rin­ki­mų apy­gar­do­je.

Ke­lio­li­ka lais­vų die­nų rug­sė­jo-spa­lio mė­ne­siais pa­siė­mė švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė A. Pi­trė­nie­nė. Ji nu­ma­tė at­os­to­gau­ti rug­sė­jo 12–16 d., 26–29 d. ir spa­lio 10–11 die­no­mis. Po­li­ti­kė dėl Sei­mo na­rio vie­tos ko­vos Kur­šo apy­gar­do­je.

Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­ris so­cial­de­mo­kra­tas Ri­man­tas Vait­kus sa­kė, kad apie mi­nis­trų tie­sio­gi­nį dar­bą ir rin­ki­mų agi­ta­ci­jos de­ri­ni­mą Vy­riau­sy­bė­je kol kas ne­dis­ku­tuo­ta. „Tai spren­džia kiek­vie­nas mi­nis­tras in­di­vi­dua­liai“, – mi­nė­jo jis.

R. Vait­kaus tei­gi­mu, ne­pai­sant rin­ki­mų kam­pa­ni­jos, Vy­riau­sy­bė po­sė­džiaus kaip įpras­ta – tre­čia­die­niais. O pir­ma­die­niais bus ren­gia­mi pa­si­ta­ri­mai. „Pri­va­lo­ma, kad po­sė­džiuo­se tu­ri bū­ti dau­giau nei pu­sė mi­nis­trų. Mi­nis­trai pa­pras­tai pa­ima 1–2 die­nas at­os­to­gų to­mis die­no­mis, kai po­sė­džiai ne­vyks­ta. Po­sė­džių ir pa­si­ta­ri­mų gra­fi­kų kol kas ne­kei­čia­me. Aš pats va­kar (penk­ta­die­nį – aut.) bu­vau pa­siė­męs at­os­to­gų, va­žia­vau į vien­man­da­tę apy­gar­dą pa­svei­kin­ti vi­sų moks­lei­vių ir tė­ve­lių – toks dar­bas. Ne­ga­li agi­tuo­ti dar­bo me­tu, tu­ri agi­tuo­ti at­os­to­gų me­tu“, – kal­bė­jo Plun­gės vien­man­da­tė­je kan­di­da­tuo­jan­tis R. Vait­kus.

Apie at­os­to­gas nė ne­gal­vo­ja Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Vil­niaus vi­ce­me­ras Li­nas Kve­da­ra­vi­čius. „A­gi­tuo­ju va­ka­rais, po dar­bo va­lan­dų. Tą da­riau, da­rau ir da­ry­siu. Su­si­ti­ki­nė­ju su rin­kė­jais, su­si­ti­ki­mai vyks­ta po dar­bo va­lan­dų. Aš ne­si­ruo­šiu at­os­to­gau­ti. Tie­siog po dar­bo va­lan­dų ski­riu vi­są lais­va­lai­kį rin­ki­mams. Dar­bų ne­ma­žai ir ne­ga­liu sau leis­ti (at­os­to­gau­ti – aut. past.). At­os­to­gau­ti bū­tų pra­ban­ga, kai yra tiek dar­bų“, – aiš­ki­no Jus­ti­niš­kių vien­man­da­tė­je kan­di­da­tuo­jan­tis vi­ce­me­ras.

Sei­mo rin­ki­mų po­li­ti­nė kam­pa­ni­ja ofi­cia­liai pra­si­dė­jo šių me­tų ba­lan­džio 9 die­ną. Rug­sė­jo 9 d. Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja pa­skelbs rin­ki­muo­se da­ly­vau­jan­čių par­ti­jų ir koa­li­ci­jų kan­di­da­tų są­ra­šus, są­ra­šams bur­tais su­teik­tus rin­ki­mų nu­me­rius, kan­di­da­tų rin­ki­mų nu­me­rius ir vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se iš­kel­tus kan­di­da­tus.