Sumokėjus SMS žinute, jūsų asmens duomenims gali kilti pavojus
Va­sa­rio vi­du­ry­je pen­kioms ša­lies lei­dyk­loms pa­tei­kus ieš­ki­nį Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui ir pra­dė­jus ci­vi­li­nę by­lą dėl ne­tei­sė­to lie­tu­viš­kų kny­gų pla­ti­ni­mo bei pel­ny­mo­si iš jo por­ta­luo­se vi­sosk­ny­gos.com ir vi­sosk­ny­gos.lt, aiš­kė­ja nau­jų de­ta­lių. 

Pa­si­ro­do, kad šiuo­se por­ta­luo­se už­si­re­gis­tra­vu­sių var­to­to­jų, nuo 2012 me­tų už kny­gas mo­kė­ju­sių SMS ži­nu­tė­mis, as­mens duo­me­nys yra iš­sau­go­ti, o jais ga­lė­jo pa­si­nau­do­ti, to­li gra­žu, ne tik kny­gų „par­da­vė­jai“. Iš vi­so pa­aiš­kė­jo apie 3000 abo­ne­men­tų, ku­rių sa­vi­nin­kai už­fik­suo­ti kaip mi­nė­tų ne­le­ga­lių sve­tai­nių klien­tai, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Por­ta­luo­se vi­sosk­ny­gos.com ir vi­sosk­ny­gos.lt, ne­tu­rint lei­dyk­lų ir au­to­rių su­ti­ki­mo nau­do­ti ar at­ga­min­ti kū­ri­nius, bu­vo ne­tei­sė­tai tal­pi­na­mos ir pla­ti­na­mos kny­gų ko­pi­jos. Su­mo­kė­ję nu­sta­ty­tą mo­kes­tį SMS ži­nu­te, por­ta­le už­si­re­gis­tra­vę var­to­to­jai, įgy­da­vo ga­li­my­bę ne­ri­bo­tai siųs­tis kny­gas.

„Lei­dė­jai ne­pla­nuo­ja šiems var­to­to­jams tai­ky­ti ko­kių nors sank­ci­jų, nes ma­no­me, kad žmo­nės bu­vo tie­siog su­klai­din­ti šių sve­tai­nių val­dy­to­jų, ir mo­kė­jo pi­ni­gus gal­vo­da­mi, jog iš tie­sų kny­gas įsi­gy­ja le­ga­liai. Vis­gi, no­ri­si pri­dur­ti, kad įpras­tai ir ne­le­ga­lų tu­ri­nį nau­do­jan­tiems var­to­to­jams gre­sia tei­si­nė at­sa­ko­my­bė, o šiuo at­ve­ju var­to­to­jai dar ir su­kė­lė pa­vo­jų sa­vo pri­va­tu­mui“, – sa­ko lei­dė­jams at­sto­vau­jan­tis ad­vo­ka­tų pro­fe­si­nės bend­ri­jos FORT ad­vo­ka­tas Min­dau­gas Kiš­kis.

Ad­vo­ka­to tei­gi­mu, la­bai svar­bus da­ly­kas, į ku­rį in­ter­ne­to var­to­to­jams rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, yra ta­ria­mai ano­ni­mi­niai mo­kė­ji­mai už tu­ri­nį SMS ži­nu­tė­mis. Anot jo, nors šiuo me­tu mi­nė­ti por­ta­lai yra užb­lo­kuo­ti, Lie­tu­vo­je eg­zis­tuo­ja dau­giau in­ter­ne­to sve­tai­nių, vei­kian­čių pa­gal pa­na­šų mo­de­lį, ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

„Var­to­to­jai tu­rė­tų rim­tai pa­gal­vo­ti prieš mo­kė­da­mi už to­kių por­ta­lų tu­ri­nį SMS ži­nu­tė­mis, nes jų abo­nen­ti­niai duo­me­nys to­kiu at­ve­ju yra vi­siš­kai ne­ap­sau­go­ti. Pa­pras­ta pa­ieš­ka ro­do, kad tarp mi­nė­tų por­ta­lų var­to­to­jų bu­vo vals­ty­bės tar­nau­to­jų, tarp­tau­ti­nių įmo­nių dar­buo­to­jų, ku­rių duo­me­ni­mis pik­ta­va­liai as­me­nys ga­li leng­vai dis­po­nuo­ti – per­duo­ti rek­la­mos ar bru­ka­lų siun­tė­jams, tre­čio­sioms ša­lims, ne­tgi pa­nau­do­ti kaip šan­ta­žo prie­mo­nę ar bū­dą įsi­lauž­ti į elek­tro­ni­nes pa­sky­ras“, – pa­sa­ko­ja M. Kiš­kis.

Jis pri­du­ria, kad mo­kė­da­mi už ne­tei­sė­tą tu­ri­nį tar­ny­bi­niu te­le­fo­nu, žmo­nės ri­zi­kuo­ja ne tik tei­si­ne at­sa­ko­my­be, bet ir kar­je­ra.

„Pa­gal­vo­ki­te, kaip rea­guo­tų darb­da­vys, su­ži­no­jęs, kad tar­ny­bi­nį te­le­fo­ną nau­do­ja­te at­sis­kai­ty­da­mi už ne­tei­sė­tą tu­ri­nį in­ter­ne­te. Dėl to itin svar­bu prieš mo­kant SMS ži­nu­tė­mis, iš­siaiš­kin­ti, kas yra pi­ni­gų ga­vė­jas, ir ar tai yra pa­ti­ki­mas as­muo“, – tei­gia M. Kiš­kis.

Pri­me­na­me, kad lei­dyk­los „Ty­to al­ba“, „Va­ga“, „Al­ma lit­te­ra“, „Jo­te­ma“ ir „Bal­tos lan­kos“ į teis­mą dėl au­to­rių tei­sių pa­žei­di­mo krei­pė­si po to, kai in­ter­ne­to por­ta­lų vi­sosk­ny­gos.com ir vi­sosk­ny­gos.lt val­dy­to­jai, ne­tu­rė­da­mi tei­sės į el. kny­gas, pel­nė­si iš jas įsi­gi­ju­sių var­to­to­jų.

Por­ta­luo­se vi­sosk­ny­gos.com ir vi­sosk­ny­gos.lt bu­vo tal­pi­na­ma dau­giau nei 400 lei­dyk­lų „Ty­to al­ba“, „Va­ga“, „Al­ma lit­te­ra“, „Jo­te­ma“ ir „Bal­tos lan­kos“ iš­leis­tų kny­gų. Pre­li­mi­na­riai skai­čiuo­ja­ma, kad au­to­rių tei­sių sa­vi­nin­kams pa­da­ry­ta ža­la sie­kia dau­giau nei 225 tūkst. EUR. Iš por­ta­lo val­dy­to­jų sie­kia­ma pri­si­teis­ti 20 tūkst. eu­rų dy­džio kom­pen­sa­ci­ją, taip pat sie­kia­ma tai­ky­ti ne­tur­ti­nes au­to­rių tei­sių gy­ni­mo prie­mo­nes.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sės ak­tai nu­ma­to ci­vi­li­nę, ad­mi­nis­tra­ci­nę ir bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę už au­to­rių tei­sių ir gre­tu­ti­nių tei­sių pa­žei­di­mus, įskai­tant ne­tei­sė­tą li­te­ra­tū­ros kū­ri­nio ar gre­tu­ti­nių tei­sių ob­jek­to ar­ba jų da­lies at­ga­mi­ni­mą, vie­šą pa­skel­bi­mą, ki­to­kį pa­nau­do­ji­mą bet ko­kiais bū­dais, prie­mo­nė­mis ar tiks­lais, taip pat ne­tei­sė­tų ko­pi­jų pla­ti­ni­mą, lai­ky­mą ar pa­da­ry­mą vie­šai prie­ina­mo­mis in­ter­ne­te.