Sumažinus atsiskaitymą grynaisiais, premjeras nemato galimybės didesniems bankų įkainiams
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ne­su­tin­ka su kri­ti­ka, kad at­sis­kai­ty­mų gry­nai­siais ri­bo­ji­mas iki 3 tūkst. eu­rų ne­su­ma­žins še­šė­li­nės eko­no­mi­kos, ta­čiau su­kels pa­pil­do­mų prob­le­mų są­ži­nin­gui vers­lui ir gy­ven­to­jams. Prem­je­ro tei­gi­mu, su­nkiau bus tik ne­le­ga­lias pa­ja­mas gau­nan­tiems as­me­nims, ta­čiau ga­li­my­bės di­dė­ti ban­kų ikai­niams prem­je­ras ne­ma­to.

„Jei­gu vals­ty­bė­je yra dau­giau iš­lei­džia­ma ne­gu už­dir­ba­ma, va­di­na­si da­lis tų pa­ja­mų yra gau­tos ne­le­ga­liai ir jų pa­nau­do­ji­mas vals­ty­bė­je tu­ri bū­ti ap­sun­kin­tas“, – ket­vir­ta­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė S.Skver­ne­lis.

Jo tei­gi­mu, le­ga­liai pa­ja­mas gau­nan­tys žmo­nės di­des­nius pa­ve­di­mus ga­li at­lik­ti elek­tro­ni­nė­mis mo­kė­ji­mo prie­mo­nė­mis.

„Aš ti­krai ne­ma­tau jo­kios prob­le­mos, jei­gu pa­kan­ka­mai di­de­lė su­ma, šian­dien tu­rint prie­mo­nes – elek­tro­ni­nę ban­ki­nin­kys­tę, ar ki­tas prie­mo­nes – ne­ma­tau prob­le­mos, kad čia gy­ve­ni­mas pa­sun­kė­tų. Pa­sun­kės tam, kas tu­ri ne­le­ga­lias pa­ja­mas, jam ti­krai bus su­nkiau įsi­gy­ti bran­ges­nius daik­tus“, – ti­ki­no prem­je­ras.

Kri­ti­kai bai­mi­na­si, kad ap­ri­bo­jus at­sis­kai­ty­mus gry­nai­siais, ban­kai ga­lės tai­ky­ti di­des­nius įkai­nius už pi­ni­gų per­ve­di­mus. Mi­nis­tro pir­mi­nin­ko nuo­mo­ne, kai­nos dėl to ne­tu­rė­tų aug­ti, nes yra „pa­kan­ka­mai di­de­lė kon­ku­ren­ci­ja šio­je rin­ko­je“.

Vy­riau­sy­bė pir­ma­die­nį iš es­mės pri­ta­rė siū­ly­mui nuo 2018-ųjų ri­bo­ti at­sis­kai­ty­mus gry­nai­siais – jei Sei­mas pri­tars, gry­nai­siais bus lei­džia­ma at­sis­kai­ty­ti iki 3 tūkst. eu­rų.

Pa­sta­rai­siais me­tais at­sis­kai­ty­mų gry­nai­siais ri­bos kai ku­rio­se ša­ly­se bu­vo ge­ro­kai su­ma­žin­tos: Is­pa­ni­jo­je – iki 2,5 tūkst. eu­rų, Ru­mu­ni­jo­je – iki 2,26 tūkst. eu­rų, Ita­li­jo­je, Pra­ncū­zi­jo­je ir Por­tu­ga­li­jo­je – iki 1 tūkst. eu­rų, Grai­ki­jo­je – iki 500 eu­rų. Len­ki­jo­je ir Kroa­ti­jo­je šiuo me­tu tai­ko­ma 15 tūkst. eu­rų, Če­ki­jo­je – 14 tūkst. eu­rų, Bul­ga­ri­jo­je – 7,67 tūkst. eu­rų, Lat­vi­jo­je –7,2 tūkst. eu­rų, Slo­va­ki­jo­je – 5 tūkst. eu­rų (tarp fi­zi­nių as­me­nų – 15 tūkst. eu­rų), Bel­gi­jo­je – 3 tūkst. eu­rų ri­ba.

Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas siū­lo ne­pri­tar­ti at­sis­kai­ty­mų gry­nai­siais ap­ri­bo­ji­mui, ka­dan­gi tai nė­ra efek­ty­vi prie­mo­nė ko­vo­jant su še­šė­li­ne eko­no­mi­ka. Tam taip pat ne­pri­ta­ria Lie­tu­vos smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio vers­lo ta­ry­ba, siū­lan­ti ri­bą pa­di­din­ti iki 10 tūkst. eu­rų,.

Pra­ėju­sių me­tų pa­va­sa­rį Sei­me bu­vo svars­to­ma idė­ja leis­ti gry­nai­siais at­sis­kai­ty­ti iki 5 tūkst. eu­rų, nors iš pra­džių bu­vo tei­kia­mas griež­tes­nis va­rian­tas: vers­li­nin­kams – iki 5 tūkst. eu­rų, o gy­ven­to­jams – 3 tūkst. eu­rų. Ta­čiau šios pa­tai­sos ne­bu­vo pri­im­tos.