Sumažintų pensijų sugrąžinti anksčiau neketina
Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja ne­svars­to ga­li­my­bės pa­grei­tin­ti per kri­zę su­ma­žin­tų pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mą.

Fi­nan­sų vi­ce­mi­nis­tras Al­gi­man­tas Rim­kū­nas par­eiš­kė, kad to­kia ga­li­my­bė kol kas ne­ap­ta­ria­ma.

„Kol kas ne­svars­ty­ta“, - tre­čia­die­nį Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to po­sė­dy­je tei­gė fi­nan­sų vi­ce­mi­nis­tras, at­sa­ky­da­mas į ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko Bro­niaus Bra­daus­ko klau­si­mą dėl ga­li­my­bės vals­ty­bei pa­sis­ko­lin­ti ir at­sis­kai­ty­ti su pen­si­nin­kais.

„(...) Grą­žin­ti pen­si­jas, kas la­bai nu­im­tų tą es­ka­la­vi­mą“, - tei­gė B.Bra­daus­kas.

Kon­ser­va­to­riai Sei­me jau įre­gis­tra­vo pa­tai­sas, ku­rio­mis nuo lie­pos 1-osios siū­lo­ma kom­pen­suo­ti vi­sas su­ma­žin­tas pen­si­jas, dėl ku­rių spren­di­mus yra pri­ėmęs Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas. Pa­tai­sų au­to­riai tei­gia, kad tam rei­kė­tų apie 169,9 mln. eu­rų.

Da­bar kom­pen­sa­ci­jas už per kri­zę su­ma­žin­tas pen­si­jas pla­nuo­ja­ma iš­mo­kė­ti iki 2016 me­tų ko­vo pa­bai­gos, o dir­ban­tiems pen­si­nin­kams ter­mi­nai ne­nus­ta­ty­ti. Tam šių me­tų biu­dže­te nu­ma­ty­ta 52,1 mln. eu­rų.

Per kri­zę su­ma­žin­tos pen­si­jos pra­dė­tos kom­pen­suo­ti ket­vir­tą­jį 2014 me­tų ket­vir­tį, iš­mo­kė­jus apie 26 mln. eu­rų, o 2015-2016 me­tais rei­kės dar po 52 mln. eu­rų.