Sulaukusiems paramos kūrėjams grės netekti išmokos už prastovą
Sei­mui su­tei­kus ga­li­my­bę me­ni­nin­kams gau­ti iki 2 proc. gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio (GPM) dy­džio par­amą, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja svars­to ga­li­my­bę ap­ri­bo­ti iš­mo­kas už kū­ry­bi­nę pra­sto­vą.

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je su­da­ry­ta dar­bo gru­pė ren­gia ati­tin­ka­mus poįs­ta­ty­mi­nius ak­tus, BNS in­for­ma­vo mi­nis­tro pa­ta­rė­ja Da­lia Ven­ce­vi­čie­nė.

„Dar­bo gru­pės dar­bot­var­kė­je nu­ma­ty­tas šis klau­si­mas ir pa­siū­ly­mas, kad bū­tų nu­ma­ty­ta tam ti­kra su­ma, ku­rią ga­vę iš 2 proc. me­no kū­rė­jai ne­ga­lė­tų kreip­tis dėl kū­ry­bi­nės pra­sto­vos iš­mo­kos sky­ri­mo“, – tei­gė ji.

Gruo­dį par­la­men­ta­ras pri­ėmė Lab­da­ros ir par­amos bei Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mų pa­tai­sas, kad nuo 2017 me­tų gy­ven­to­jai ga­lės skir­ti iki 2 proc. sa­vo pa­ja­mų mo­kes­čio me­ni­nin­kams: ra­šy­to­jams, kom­po­zi­to­riams, dai­li­nin­kams ir ki­tiems. To­kia par­ama ne­bus ap­mo­kes­ti­na­ma.

Da­bar to­kią par­amą ga­li gau­ti tik ju­ri­di­niai as­me­nys.

Tuo me­tu jo­kių pa­ja­mų ne­tu­rin­tiems me­no kū­rė­jams mi­nis­te­ri­ja ga­li per ka­len­do­ri­nius me­tus tris mė­ne­sius mo­kė­ti kū­ry­bi­nės pra­sto­vos iš­mo­kas. Vie­na iš­mo­ka su­da­ro mi­ni­ma­lios mė­ne­sio al­gos (MMA) dy­džio su­mą, tai yra 325 eu­rus.

Šie­met kū­ry­bi­nės pra­sto­vos iš­mo­kos skir­tos 46 me­no kū­rė­jams, iš­mo­kė­ta apie 43 tūkst. eu­rų. Per­nai jas ga­vo 58 as­me­nys.

Me­no kū­rė­jas ga­li pa­si­nau­do­ti šia ga­li­my­be kar­tą per me­tus. Pa­pras­tai iš­mo­kos mo­ka­mos tris mė­ne­sius, ta­čiau yra pa­si­tai­kę at­ve­jų, kad su­ėjus pen­si­niam am­žiui ar ga­vus in­for­ma­ci­jos, kad koks nors as­muo tu­rė­jo pa­ja­mų, iš­mo­ka ski­ria­ma trum­pes­niam lai­ko­tar­piui.

„Bet taip nu­tin­ka ga­nė­ti­nai re­tai“, – BNS tei­gė D.Ven­ce­vi­čie­nė.

Anot jos, ne­ma­žai kū­rė­jų iš­mo­kos už kū­ry­bi­nę pra­sto­vą pra­šo ir po per­trau­kos. Per­trau­kos yra įvai­rios truk­mės: kas pra­šo po me­tų, kas po ke­le­rių.

Kū­ry­bi­nė pra­sto­va – tai lai­ko­tar­pis, kai dar­bin­go am­žiaus me­no kū­rė­jas dėl nuo jo ne­prik­lau­san­čių ob­jek­ty­vių prie­žas­čių lai­ki­nai ne­tu­ri są­ly­gų me­no kū­ry­bai, jos re­zul­ta­tų sklai­dai ir ne­tu­ri pa­ja­mų iš kū­ry­bi­nės, in­di­vi­dua­lios ar su dar­bo san­ty­kiais su­si­ju­sios veik­los.