Sulaukta pranešimų apie galimą balsų pirkimą
Sek­ma­die­nį vyks­tant an­tra­jam Sei­mo rin­ki­mų tu­rui su­lauk­ta ke­le­tos pra­ne­ši­mų apie ga­li­mus bal­sų pir­ki­mus. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, skun­dai ne­pa­sit­vir­ti­no.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Lau­ra Mat­jo­šai­ty­tė sek­ma­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pra­ne­šė, kad ži­nių apie ga­li­mą bal­sų pir­ki­mą su­lauk­ta iš Tau­ra­gės ir Aly­taus ra­jo­no.

Anot jos, Tau­ra­gė­je esą už bal­są rin­kė­jams siū­ly­ta po pen­kis eu­rus. Iš Aly­taus ra­jo­no gau­tas pra­ne­ši­mas, kad vie­nos įstai­gos va­do­vas par­duo­tu­vė­je ne­va per­ka rin­kė­jų bal­sus.

Po­li­ci­jos par­ei­gū­nams pa­ti­kri­nus in­for­ma­ci­ją, iki­teis­mi­niai ty­ri­mai ne­pra­dė­ti.

„Pra­ne­ši­mai ne­pa­sit­vir­ti­no“, – sa­kė L.Mat­jo­šai­ty­tė.

Ji pa­brė­žė, kad sek­ma­die­nį iš­vis su­lau­kia­ma ge­ro­kai ma­žiau skun­dų apie ga­li­mus rin­ki­mų tvar­kos pa­žei­di­mus, pa­ly­gin­ti ir su pir­muo­ju tu­ru, ir su 2012 me­tų rin­ki­mais.

„Kal­bant apie rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­žei­di­mus tiek iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo me­tu, tiek rin­ki­mų die­ną pra­ne­ši­mų ir Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja, ir po­li­ci­ja su­lau­kia iš­ties ma­žai. Iki 14.30 val. par­ei­gū­nai bu­vo ga­vę aš­tuo­nis pra­ne­ši­mus apie ga­li­mus rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­žei­di­mus, trys pra­ne­ši­mai gau­ti Vil­niaus aps­kri­ty­je, trys – Aly­taus aps­kri­ty­je, du – Tau­ra­gės aps­kri­ty­je“, – sa­kė VRK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja.

Pa­sak jos, po­li­ci­ja dar ti­kri­no pi­lie­ti­nės ini­cia­ty­vos „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ pra­ne­ši­mą, kad vie­nos apy­gar­dos ko­mi­si­jos na­riai esą yra ne­blai­vūs. Ta­čiau ir šis pra­ne­ši­mas ne­pa­sit­vir­ti­no.

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas sa­vo ruo­žtu in­for­ma­vo, kad iki 15 val. gau­ti de­vy­ni pra­ne­ši­mai dėl rin­ki­mų tvar­kos pa­žei­di­mo, iki­teis­mi­nių ty­ri­mų ne­pra­dė­ta.

Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je vyks­ta pa­kar­to­ti­nis bal­sa­vi­mas ren­kant par­la­men­tą, ren­ka­mi 68 Sei­mo na­riai vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se.

Bal­sa­vi­mas rin­ki­mų apy­lin­kė­se pra­si­dė­jo 7 ir baig­sis 20 va­lan­dą.