Sulaukė pirmųjų skundų dėl Seimo narių elgesio
So­cial­de­mo­kra­tų Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja su­lau­kė pir­mų­jų par­ti­jos na­rių skun­dų dėl par­tie­čių Sei­me, ku­rie prieš par­ti­jos ta­ry­bos va­lią nu­spren­dė su­da­ry­ti frak­ci­jų koa­li­ci­ją su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vais.

Komisijos pirmininkas Vainius Šarmavičius antradienio vakarą BNS pranešė, kad komisija gavo tris skundus dėl daugelio Seimo socialdemokratų frakcijos narių elgesio.

„Yra reiškiamas protestas prieš tokius veiksmus, prašoma įvertinti, ar jų elgesys atitinka partijos statuto reikalavimus ir priimtą partijos sprendimą dėl pasitraukimo iš koalicijos“, – sakė V.Šarmavičius.

Pasak jo, ant trijų skundų parašus yra padėję keliasdešimt socialdemokratų iš įvairių skyrių.

Politikas teigė, kad frakcijos narių elgesys gali būti svarstomas spalio pradžioje.

Šeštadienį Socialdemokratų partijos taryba nutarė pasitraukti iš valdančiosios koalicijos su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Pirmadienį paaiškėjo, kad tokiam sprendimui nepritariantys Seimo Socialdemokratų frakcijos nariai pasirašė susitarimą su „valstiečiais“ dėl koalicijos sudarymo.

Šiame susitarime yra vienuolika Seimo socialdemokratų parašų.