Sulaikyti piktnaudžiavimu įtariami “Kauno regiono kelių“ vadovai
Va­kar Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) Kau­no val­dy­bos par­ei­gū­nai įtar­da­mi pikt­nau­džia­vi­mu 48 va­lan­doms su­lai­kė vals­ty­bės įmo­nės „Kau­no re­gio­no ke­liai“ di­rek­to­rių, jo pa­va­duo­to­ją ir du šios įmo­nės pa­da­li­nio va­do­vus.

Pa­sak STT iš­pla­tin­to pra­ne­ši­mo, šiems as­me­nims par­eikš­ti įta­ri­mai dėl pikt­nau­džia­vi­mo. Taip pat bu­vo su­lai­ky­tas vie­nos UAB va­do­vas. Įmo­nių pa­tal­po­se at­lik­tos kra­tos, pa­im­ti ty­ri­mui svar­būs daik­tai ir do­ku­men­tai.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl pikt­nau­džia­vi­mo bu­vo pra­dė­tas su­rin­kus duo­me­nis, kad mi­nė­tai vals­ty­bės įmo­nei pri­klau­san­tis tur­tas ga­lė­jo bū­ti ne­tei­sė­tai nau­do­ja­mas ju­ri­di­nių as­me­nų vyk­do­muo­se sta­ty­bos dar­buo­se.