Sulaikyti nelegalūs migrantai iš Irako
Šeš­ta­die­nio nak­tį po­li­ci­ja su­lai­kė per Lie­tu­vą vy­ku­sius ne­le­ga­lus ira­kie­čius, ku­rie tei­gė esan­tys Eu­ro­pą val­ti­mi pa­sie­kę pa­bė­gė­liai.

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos par­ei­gū­nai ne­tru­kus po vi­dur­nak­čio Kal­va­ri­jos sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, ties Tra­kė­nų kai­mu, ke­ly­je „Via Bal­ti­ca“, su­stab­dė au­to­mo­bi­lį „O­pel As­tra“ suo­miš­kais re­gis­tra­ci­jos nu­me­riais.

Ma­ši­ną vai­ra­vo Suo­mi­jos gy­ven­to­jas, Ira­ko pi­lie­čio pa­są ir Suo­mi­jos at­vy­kė­lio pa­są pa­tei­kęs vy­ras, gi­męs 1980 me­tais, tei­gia­ma Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos pra­ne­ši­me.

Au­to­mo­bi­ly­je kar­tu va­žia­vo dar ke­tu­ri tam­saus gy­mio as­me­nys. Pa­pra­šius vi­sus ke­lei­vius pa­teik­ti as­mens do­ku­men­tus, lei­di­mo gy­ven­ti Suo­mi­jo­je kor­te­lę pa­tei­kė tik ša­lia vai­ruo­to­jo sė­dė­jęs vy­ras, gi­męs 1988 me­tais. Ki­ti trys vy­rai, sė­dė­ję au­to­mo­bi­lio ga­le, jo­kių do­ku­men­tų ne­pa­tei­kė - sa­kė jų ne­tu­rin­tys.

Vai­ruo­to­jas pa­aiš­ki­no, ne­va šie ke­lei­viai val­ti­mi at­vy­ko iš Ira­ko į Tur­ki­ją, o iš Tur­ki­jos nu­ke­lia­vo į Veng­ri­ją. Suo­mi­jo­je le­ga­liai gy­ve­nan­tys už­sie­nie­čiai su tri­mis ne­le­ga­liai iš Ira­ko at­vy­ku­siais mig­ran­tais esą va­žia­vo au­to­mo­bi­liu iš Veng­ri­jos per Slo­va­ki­ją, Len­ki­ją, kol Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je juos su­stab­dė Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos par­ei­gū­nai. Vy­rai aiš­ki­no, kad ne­tu­ri jo­kių as­mens do­ku­men­tų, nes pra­ra­do juos plauk­da­mi val­ti­mi iš Ira­ko į Tur­ki­ją.

Po­li­ci­jos par­ei­gū­nai su­lai­kė au­to­mo­bi­lio „O­pel“ ke­lei­vius ir pri­sta­tė juos į pa­sie­nio už­kar­dą, kur pa­aiš­kė­jo, kad vy­rai yra Ira­ko pi­lie­čiai.

Dėl ne­tei­sė­to as­me­nų ga­be­ni­mo per vals­ty­bės sie­ną Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, do­ku­men­tus tu­rė­ju­sius už­sie­nie­čius už­da­rė į areš­ti­nę, o jų ne­tu­rė­ju­sius grą­ži­no Len­ki­jos pa­sie­nie­čiams.

Pa­na­šiu me­tu šeš­ta­die­nį pa­sie­nie­čiai su­lai­kė dar du Ira­ko pi­lie­čius - 1986 ir 1987 me­tų, abu jie tu­rė­jo Ma­ke­do­ni­jos mig­ra­ci­jos tar­ny­bos pa­žy­mė­ji­mus.

„Y­ra duo­me­nų, kad tie pir­mie­ji su­lai­ky­ti ir šie su­lai­ky­tie­ji yra iš vie­nos gru­pės, jie taip pat per­duo­ti len­kų pa­sie­nie­čiams“, - BNS sa­kė VSAT at­sto­vas Gied­rius Mi­šu­tis.