Sulaikyti Konkurencijos tarybos darbuotoją bandę papirkti verslininkai
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai su­lai­kė du įmo­nių va­do­vus ir sa­vi­nin­kus, ku­rie ban­dė 14 tūkst. eu­rų pa­pirk­ti Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos dar­buo­to­ją.

Anot STT, ky­šis bu­vo pa­siū­ly­tas už tai, kad at­lie­ka­mas ty­ri­mas bū­tų pa­lan­kus drau­džia­mu su­si­ta­ri­mu vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se įta­ria­moms įmo­nėms. STT pra­ne­ši­me įmo­nės ne­įvar­di­ja­mos.

STT tei­gi­mu, už nu­sta­ty­tus kon­ku­ren­ci­jos pa­žei­di­mus įmo­nėms gre­sia bau­da, ga­lin­ti siek­ti 10 proc. bend­rų­jų me­ti­nių pa­ja­mų ir su­stab­dy­tas Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų iš­mo­kė­ji­mas - apie 174 tūkst. eu­rų.

„Ši ko­rup­ci­nė nu­si­kals­ta­ma vei­ka at­skleis­ta STT ak­ty­viai ir be­tar­piš­kai bend­ra­dar­biau­jant su Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba“, - tei­gia­ma STT pra­ne­ši­me spau­dai.

STT at­lie­ka­mą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kon­tro­liuo­ja ir jam va­do­vau­ja Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to pro­ku­ro­rai.

Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Ša­rū­nas Ke­se­raus­kas sa­vo ruo­žtu tei­gė, kad džiau­gia­si, jog „Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos eks­per­tai yra ne tik pui­kūs kon­ku­ren­ci­jos tei­sės ži­no­vai, bet ir są­ži­nin­gi žmo­nės“.

„Tuo pa­čiu no­riu pri­min­ti ge­ro­kai sau­ges­nius bū­dus nei ky­šio da­vi­mas iš­spręs­ti kon­ku­ren­ci­jos prob­le­mas: įmo­nė, pir­mo­ji pra­ne­šu­si apie kon­ku­ren­ci­ją ri­bo­ju­sius su­si­ta­ri­mus, ti­kė­ti­na, bus at­leis­ta nuo bau­dos ar­ba bau­da jai bus ženk­liai su­ma­žin­ta. Kvie­čiu vi­sus ūkio su­bjek­tus, įta­ru­sius kon­ku­ren­ci­jos pa­žei­di­mą, ne­dve­jo­ti ir drą­siai kreip­tis į Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bą“, - pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė Š.Ke­se­raus­kas.