Sulaikytas papirkimu įtariamas prokuroras
Ket­vir­ta­die­nį su­lai­ky­tas tei­sė­jo pa­pir­ki­mu įta­ria­mas Ma­žei­kiuo­se dir­ban­tis Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras Žil­vi­nas Gži­mai­la, pra­ne­šė Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­ni­mis, Ž.Gži­mai­la įta­ria­mas da­vęs 1 tūkst. eu­rų ky­šį Ma­žei­kių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jui, kad šis pri­im­tų pa­lan­kų spren­di­mą Ž.Gži­mai­los pa­žįs­ta­mam pri­va­čiam as­me­niui, pa­žei­du­siam Ke­lių eis­mo tai­syk­les.

Pa­sak pro­ku­ra­tū­ros, ty­ri­mo duo­me­nys taip pat lei­džia pa­grįs­tai ma­ny­ti, kad ana­lo­giš­ką po­vei­kį Ma­žei­kių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jui ga­lė­jo da­ry­ti ir Kau­no apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jas Ra­mū­nas An­ta­na­vi­čius. Jam ket­vir­ta­die­nį su­teik­tas liu­dy­to­jo, ku­ris tu­ri tei­sę ne­duo­ti par­ody­mų apie sa­vo gal­būt pa­da­ry­tą nu­si­kals­ta­mą vei­ką, sta­tu­sas.

Kau­no apy­gar­dos teis­mo at­sto­vė Mil­da Buč­ny­tė BNS sa­kė, kad tei­sė­jas R.An­ta­na­vi­čius šiuo me­tu dir­ba – pa­gal tvar­ka­raš­tį nag­ri­nė­ja by­las.

Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis žur­na­lis­tams Sei­me ket­vir­ta­die­nį sa­kė, kad šiuo me­tu „šiek tiek anks­to­ka“ kal­bė­ti apie tai, ar bus krei­pia­ma­si dėl tei­sė­jo im­uni­te­to pa­nai­ki­ni­mo.

Kons­ti­tu­ci­jo­je nu­ro­dy­ta, kad tei­sė­jas ne­ga­li bū­ti pa­trauk­tas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, su­im­tas, ne­ga­li bū­ti ki­taip su­var­žy­ta jo lais­vė be Sei­mo, o tarp Sei­mo se­si­jų – be pre­zi­den­to su­ti­ki­mo.

Šiuo me­tu vyks­ta bū­ti­ni pro­ce­so veiks­mai, spren­džia­ma dėl kar­do­mo­sios prie­mo­nės sky­ri­mo įta­ria­ma­jam.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kon­tro­liuo­ja ir jam va­do­vau­ja Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­tas, ty­ri­mą at­lie­ka Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos Šiau­lių val­dy­bos par­ei­gū­nai.

Ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro spren­di­mu, mi­nė­to pro­ku­ro­ro at­žvil­giu taip pat bus pra­dė­tas tar­ny­bi­nis pa­ti­kri­ni­mas bei pri­im­tas spren­di­mas dėl nu­ša­li­ni­mo nuo par­ei­gų ty­ri­mo lai­ko­tar­piui.

„Ma­tyt, bus pri­im­tas spren­di­mas pa­ti­krin­ti už tam ti­krą lai­ką anks­tes­nius pro­ku­ro­ro spren­di­mus gal­būt jau­tres­nė­se by­lo­se“, – žur­na­lis­tams sa­kė E.Pa­ši­lis.