Sulaikytas duokles rinkęs FNTT vadovo vairuotojas
Ket­vir­ta­die­nio ry­tą su­lai­ky­tas Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) par­ei­gū­nas įta­ria­mas Vil­niaus mies­te rin­kęs duo­kles iš pros­ti­tu­ci­ja už­sii­man­čių mo­te­rų, jis dir­ba tar­ny­bos va­do­vy­bės, taip pat ir di­rek­to­riaus Kęs­tu­čio Ju­ce­vi­čiaus vai­ruo­to­ju.

Tai tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams Sei­me pa­tvir­ti­no ir Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis.

„Taip, jis ve­žio­ja ir di­rek­to­rių. Par­ei­gos jo skam­ba tru­pu­tį ki­taip, bet jis ve­žio­ja ad­mi­nis­tra­ci­ją. Su­bti­li pa­kan­ka­mai te­ma, rei­ka­la­vi­mas (pi­ni­gų) bu­vo iš as­me­nų, ku­rie ne­tei­sė­tai ver­čia­si užd­raus­ta veik­la, t.y. pros­ti­tu­ci­ja“, - pa­tvir­ti­no jis.

FNTT ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė, kad mi­nė­to par­ei­gū­no funk­ci­jos – tar­ny­bi­nių au­to­mo­bi­lių tech­ni­nės būk­lės prie­žiū­ra.

„Šis par­ei­gū­nas nė­ra su­si­jęs su FNTT at­lie­ka­mais kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos ir iki­teis­mi­niais ty­ri­mais“, - tei­gia­ma FNTT pra­ne­ši­me.

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė, jog ty­ri­mas pra­dė­tas ga­vus duo­me­nų, kad po­li­ci­jos par­ei­gū­nu pri­sis­ta­tan­tis as­muo iš Vil­niaus mies­te ne­le­ga­lia veik­la už­sii­man­čių as­me­nų per­nai įvai­ria for­ma rei­ka­la­vo ky­šių, kad pa­sta­rie­ji ne­bū­tų pa­trauk­ti ad­mi­nis­tra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn dėl gal­būt pa­da­ry­tų ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų bei pri­sta­ty­ti į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tus.

Kęstutis Jucevičius.

BNS šal­ti­nių Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je tei­gi­mu, ty­ri­mas pra­dė­tas dar per­nai me­tais, įta­ria­ma, kad mi­nė­tas as­muo ne tik ne­tei­sė­tai rei­ka­la­vo ky­šių iš pros­ti­tu­ci­ja Vil­niu­je už­sii­man­čių mo­te­rų, bet ga­lė­jo ir pats nau­do­tis jų pa­slau­go­mis.

Su FNTT va­do­vu K.Ju­ce­vi­čiu­mi BNS ket­vir­ta­die­nį ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti.

Tai, jog ne­le­ga­lia veik­la už­sii­man­tis par­ei­gū­nas dir­ba ne po­li­ci­jo­je, o FNTT, iš­siaiš­ki­no sos­ti­nės Im­uni­te­to sky­riaus par­ei­gū­nai.

Par­ei­gū­nas bu­vo su­lai­ky­tas, jo na­muo­se bei dar­bo vie­to­je at­lik­tos kra­tos.

Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ga­li­mo ky­ši­nin­ka­vi­mo.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kon­tro­liuo­ja Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra.