Sulaikoma šimtai kilogramų kvaišalų
Per­nai Lie­tu­vos mui­ti­nė­je su­lai­ky­ta 424 kg nar­ko­ti­kų ir pra­dė­ta 111 iki­teis­mi­nių ty­ri­mų dėl kvai­ša­lų kon­tra­ban­dos. Mui­ti­nės par­ei­gū­nai pa­ste­bi, kad mū­sų ša­lis iš­lie­ka pa­trauk­liu kvai­ša­lų tran­zi­to punk­tu per­ve­žant nar­ko­ti­kus, daž­niau­siai ha­ši­šą, iš Va­ka­rų į Ry­tų vals­ty­bes.

Vie­ti­nės ga­my­bos sin­te­ti­niai nar­ko­ti­kai – am­fe­ta­mi­nas ga­be­na­mi į Skan­di­na­vi­ją. Ak­tua­li ir tre­čio­ji ten­den­ci­ja – ne­nus­lūgs­ta kvai­ša­lų, par­si­siun­čia­mu iš už­sie­nio pa­što siun­to­mis, ban­ga, – pra­ne­ša cust.lt.

Mui­ti­nės par­ei­gū­nai, ver­tin­da­mi pa­dė­tį nar­ko­ti­kų kon­tra­ban­dos „fron­te“, tei­gia, kad es­mi­nės pa­sta­rų­jų me­tų ten­den­ci­jos per­nai stip­riai ne­si­kei­tė.

Dėl pa­to­gios geog­ra­fi­nės pa­dė­ties mū­sų ša­lis te­bė­ra pa­trauk­liu tran­zi­to punk­tu kvai­ša­lų ga­ben­to­jams. Tad ir su­lai­ky­tų nar­ko­ti­kų kie­kiai vis dar skai­čiuo­ja­mi šim­tais ki­log­ra­mų – per­nai Lie­tu­vos mui­ti­nė iš vi­so su­lai­kė be­veik pu­sę to­nos kvai­ša­lų. Daž­niau­siai to­kiais di­de­liais kie­kiais ga­be­na­mas ha­ši­šas – jo su­lai­ky­ta 413 kg (vien va­sa­rį mū­sų mui­ti­nin­kai su­lai­kė 220 kg šio nar­ko­ti­ko). Taip pat ne­ma­žai – 6, 5 kg su­lai­ky­ta ir ko­kai­no.

Dar sva­res­ni re­zul­ta­tai bu­vo pa­siek­ti bend­ra­dar­biau­jant su kai­my­nais – Es­ti­jo­je 2015 m. va­sa­rį su­lai­ky­tas Lie­tu­vos pi­lie­tis, kro­vi­ni­niu vil­ki­ku ve­žęs 830 kg ha­ši­šo. Tai di­džiau­sia su­lai­ky­ta nar­ko­ti­kų siun­ta Es­ti­jos is­to­ri­jo­je. Lat­vi­jo­je 2015 m. ba­lan­dį ir­gi bu­vo su­muš­ti nar­ko­ti­kų kon­tra­ban­dos su­lai­ky­mų re­kor­dai – ci­tru­si­nių vai­sių kro­vi­ny­je iš Is­pa­ni­jos ras­ta 1,15 to­nos ha­ši­šo siun­ta.

Ne­silp­nė­ja ir lie­tu­viš­ko am­fe­ta­mi­no „eks­por­to“ į Skan­di­na­vi­jos vals­ty­bes „tra­di­ci­ja“, be­si­tę­sian­ti jau ne ma­žiau nei 15 me­tų (maž­daug nuo 2000-ųjų).

Vie­na ak­tua­liau­sių prob­le­mų iš­lie­ka pa­što siun­tos – net 102 iki­teis­mi­niai ty­ri­mai (iš 111-kos) 2015 m. pra­dė­ti bū­tent dėl mė­gi­ni­mų nar­ko­ti­kus siųs­tis (ar siųs­ti) pa­štu. 2014 m. to­kių ty­ri­mų bu­vo pra­dė­ta 85.

Ak­ty­viau­siai kvai­ša­lus siun­čia­si Klai­pė­dos (43 pra­dė­ti iki­teis­mi­niai ty­ri­mai) ir Vil­niaus re­gio­nų (40 ty­ri­mų) gy­ven­to­jai, tre­ti – kau­nie­čiai (28). Ko­ne vi­sais at­ve­jais kvai­ša­lai už­sa­ko­mi in­ter­ne­ti­nė­se par­duo­tu­vė­se, o pir­kė­jai 20–30-me­čiai jau­nuo­liai. Ne­ma­žą da­lį jų su­da­ro Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tys ar stu­di­juo­jan­tys už­sie­nie­čiai. Daž­nu at­ve­ju pir­kė­jai gud­rau­ja: už­ra­šo nie­ko apie siun­tą ne­nu­tuo­kian­čio ir jos ne­lau­kian­čio kai­my­no, bend­ra­moks­lio ar at­si­tik­ti­nio pa­žįs­ta­mo ad­re­są. Tad par­ei­gū­nai ra­gi­na bū­ti bud­riems ir ne­da­lin­ti sa­vo ad­re­sų at­si­tik­ti­niams pa­žįs­ta­miems.

Tarp par­si­siun­čia­mų nar­ko­ti­kų vy­rau­ja sin­te­ti­niai ka­na­bi­noi­dai (che­mi­ka­lais purkš­ti au­ga­lai, pvz. ka­na­pės). Par­ei­gū­nai pa­ste­bi, kad šie­met su­men­ko nar­ko­ti­kų srau­tas iš Ki­ni­jos: anks­tes­niai­siais me­tais į mū­sų ša­lį iš ten tiek smul­kio­mis, tiek stam­bio­mis siun­to­mis plū­do va­di­na­mo­sios nau­jo­sios psi­choak­ty­vios me­džia­gos.

Tarp ša­lių, iš ku­rių daž­niau­siai siun­čia­ma­si nar­ko­ti­kų, tra­di­ciš­kai ly­de­riau­ja Ny­der­lan­dai, iš kur daž­niau­siai par­si­siun­čia­ma ka­na­pių, taip pat MDMA (am­fe­ta­mi­no da­ri­nys), ha­liu­ci­no­ge­ni­nių me­džia­gų tu­rin­čios gry­bie­nos ir psi­cho­tro­pi­nių tab­le­čių. Ne­at­si­li­ko ir Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja. Itin ak­ty­viai, kaip pa­ste­bi mui­ti­nės kri­mi­na­lis­tai, ne­ti­kė­tai, į Lie­tu­vą siųs­ti nar­ko­ti­kai (ka­na­pės) iš Če­ki­jos Res­pub­li­kos – dėl nar­ko­ti­kų kon­tra­ban­dos iš šios ša­lies pra­dė­ti 7 iki­teis­mi­niai ty­ri­mai.

Fik­suo­ta ir ke­le­tas mė­gi­ni­mų siųs­ti nar­ko­ti­kus iš Lie­tu­vos, dau­giau­sia tai su­si­ję su psi­cho­tro­pi­nių me­džia­gų tu­rin­čiais vais­tais, ku­riuos mė­gin­ta siųs­ti į Ang­li­ją ar­ba Ai­ri­ją.

Pa­si­tai­kė ir ga­na ku­rio­ziš­kų at­ve­jų: Klai­pė­dos te­ri­to­ri­nė­je mui­ti­nė­je su­lai­ky­ta 16 pa­ke­tų, siųs­tų į JAV ir Eu­ro­pą, skir­tin­gais ad­re­sais. Kiek­vie­na­me pa­ke­te ras­ta apie 20 g džio­vin­tų gry­bų. Siun­tos bu­vo su­lai­ky­tos, ta­čiau po eks­per­ti­zės pa­aiš­kė­jo, kad ši­taip į JAV mė­gin­ta iš­siųs­ti lie­tu­viš­kas pa­pras­tą­sias mus­mi­res. Ku­rios nors ir nuo­din­gos, ta­čiau ne­tu­ri psi­cho­tro­pi­nių me­džia­gų. Par­ei­gū­nų ma­ny­mu, gry­bų par­da­vė­jas ši­taip mė­gi­no tie­siog ap­gau­ti ha­liu­ci­no­ge­ni­nių gry­bų „mė­gė­jus“.

Mui­ti­nės par­ei­gū­nai pri­me­na, kad leng­va­bū­diš­ku­mas, pa­tiems siun­čian­tis ne­aiš­kios kil­mės me­džia­gas ar lei­džiant sa­vo var­du tai da­ry­ti at­si­tik­ti­niams pa­žįs­ta­miems, ga­li tu­rė­ti la­bai skau­džių pa­sek­mių. As­me­nims, ku­rie par­si­siun­tė nar­ko­ti­nių, psi­cho­tro­pi­nių me­džia­gų pa­štu, gre­sia bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė bei rea­li lais­vės at­ėmi­mo baus­mė.