Sukurtas dar vienas Laisvės premijos teikimo scenarijus
Trys so­cial­de­mo­kra­tai su­bran­di­no nau­ją idė­ją, kam tu­rė­tų ati­tek­ti Lais­vės pre­mi­ja. Opo­nen­tų nuo­mo­ne, to­kia ini­cia­ty­va – mė­gi­ni­mas su­prie­šin­ti V. Lands­ber­gį su Sau­sio 13-osios gy­nė­jais.

Sa­vą pro­jek­tą Sei­mui siū­lo So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) frak­ci­jos na­riai Bro­nius Bra­daus­kas, Gin­tau­tas Mi­ko­lai­tis ir And­rius Pa­lio­nis. Pa­sak au­to­rių, 2016 me­tų sau­sio 13 die­ną su­kan­ka 25 me­tai, kai 14 Lie­tu­vos res­pub­li­kos pi­lie­čių Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bei ir lais­vei ap­gin­ti ati­da­vė bran­giau­sią tur­tą – gy­vy­bes. Pa­ger­biant šią au­ką so­cial­de­mo­kra­tai siū­lo iš­im­ties tvar­ka skir­ti 14 Lais­vės pre­mi­jų. Jos bū­tų įteik­tos žu­vu­sių­jų ar­ti­mie­siems. Lė­šų Lais­vės pre­mi­joms siū­lo­ma im­ti iš Kraš­to ap­sau­gai skir­tų biu­dže­ti­nių asig­na­vi­mų. Lais­vės pre­mi­jos dy­dis – 5000 eu­rų, 14-kai pre­mi­jų pri­reik­tų 70 tūkst. eu­rų.

Po to­kio tri­jų so­cial­de­mo­kra­tų siū­ly­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma pri­si­pa­ži­no abe­jo­jąs ar LSDP ly­de­rio Al­gir­do But­ke­vi­čiaus skel­bia­ma po­zi­ci­ja, pa­lai­kan­ti Lais­vės pre­mi­jos sky­ri­mą Vy­tau­tui Lands­ber­giui, bei siū­ly­mas Sei­mui pa­kar­to­ti­nai svars­ty­ti šį klau­si­mą yra nuo­šir­dūs. „Pir­ma, jis nie­ko ne­pa­da­rė, kad bent da­lis so­cial­de­mo­kra­tų už tai bal­suo­tų pir­ma­ja­me svars­ty­me. An­tra, kaip pa­aiš­kin­ti, kai šian­dien so­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos Sei­mo na­riai įre­gis­truo­ja įsta­ty­mo ne­ati­tin­kan­tį nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, siū­lan­tį skir­ti Lais­vės pre­mi­jas žu­vu­siems Sau­sio 13 Lais­vės gy­nė­jams to­kiu bū­du ban­dant juos su­prie­šin­ti su V.Lands­ber­giu“, – sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ ra­šo J. Raz­ma.