Sukčius iš Lietuvos suimtas mėnesiui
Jung­ti­nių Vals­ti­jų tei­sė­sau­ga pa­tei­kė kal­ti­ni­mus lie­tu­viui dėl su­kčia­vi­mo, pi­ni­gų plo­vi­mo ir ta­pa­ty­bės va­gys­tės. Lie­tu­vos par­ei­gū­nų su­lai­ky­tas Eval­das Ri­ma­šaus­kas įta­ria­mas iš dvie­jų JAV tarp­tau­ti­nių kom­pa­ni­jų su­kčiau­jant iš­vi­lio­jęs 100 mln. do­le­rių (be­veik 93 mln. eu­rų), pra­ne­šė JAV Tei­sin­gu­mo de­par­ta­men­tas.

„Ki­to­je pa­sau­lio pu­sė­je E.Ri­ma­šaus­kas tai­kė­si į tarp­tau­ti­nes in­ter­ne­te vei­kian­čias kom­pa­ni­jas ir ap­ga­vo jų agen­tus bei dar­buo­to­jus, kad šie per­ves­tų 100 mln. do­le­rių į už­jū­rio ban­ko sąs­kai­tas, ku­rias jis kon­tro­lia­vo“, – sa­kė Niu­jor­ko Pie­tų apy­gar­dos fe­de­ra­li­nio pro­ku­ro­ro par­ei­gas ei­nan­tis Joo­nas H. Ki­mas.

„Ši by­la tu­rė­tų tap­ti pers­pė­ji­mo sig­na­lu vi­soms kom­pa­ni­joms – net ir la­biau­siai ra­fi­nuo­toms – kad jos taip pat ga­li tap­ti ki­ber­ne­ti­nių nu­si­kal­tė­lių au­ko­mis“, – tei­gė par­ei­gū­nas.

Pa­sak jo, da­lis pa­vog­tų lė­šų JAV kom­pa­ni­joms bu­vo grą­žin­ta.

JAV tei­sė­sau­gos duo­me­ni­mis, E.Ri­ma­šaus­kas su­kčia­vi­mo sche­mą or­ga­ni­za­vo nuo 2013 iki 2015 me­tų.

Jis bu­vo įre­gis­tra­vęs įmo­nę Lat­vi­jo­je, ku­rios pa­va­di­ni­mas bu­vo ana­lo­giš­kas Azi­jo­je vei­kian­čiai kom­piu­te­ri­nių įran­gos ga­min­to­jai. Bend­ro­vės Lat­vi­jo­je var­du E.Ri­ma­šaus­kas val­dė ke­lias ban­ko sąs­kai­tas.

Lie­tu­vis įta­ria­mas siun­ti­nė­jęs elek­tro­ni­nius laiš­kus į dvi JAV kom­pa­ni­jas, ku­rios re­gu­lia­riai per­ves­da­vo dau­gia­mi­li­jo­ni­nes su­mas Azi­jo­je re­gis­truo­tai kom­pa­ni­jai. Pri­si­deng­da­mas su­klas­to­tais laiš­kais, su­da­riu­siais įspū­dį, kad jie yra siun­čia­mi Azi­jos bend­ro­vės dar­buo­to­jų, taip E.Ri­ma­šaus­kas ga­li­mai nu­krei­pė pi­ni­gų srau­tus į sa­vo val­do­mas ban­ko sąs­kai­tas.

Par­ei­gū­nai tei­gia, kad lie­tu­vis vė­liau per­ves­da­vo gau­tus pi­ni­gus į ban­ko sąs­kai­tas Lat­vi­jo­je, Kip­re, Slo­va­ki­jo­je, Lie­tu­vo­je, Veng­ri­jo­je ir Hon­kon­ge. Jis taip pat įta­ria­mas nau­do­jęs su­klas­to­tus če­kius, su­tar­tis ir laiš­kus, kad su­klai­din­tų ban­kų dar­buo­to­jus ir pa­grįs­tų di­džiu­lius pi­ni­gų per­ve­di­mus.

To­kia sche­ma yra vie­nas pa­na­šių, pa­sta­ruo­ju me­tu po­pu­lia­rė­jan­čių nu­si­kal­ti­mų pa­vyz­džių, va­di­na­mų „vers­lo elek­tro­ni­nio pa­što fi­šin­gu“. To­kių nu­si­kal­ti­mų me­tu su­kčiai iš­vi­lio­ja pi­ni­gus iš kom­pa­ni­jų, dir­ban­čių su už­sie­nio ša­lių tie­kė­jais ir re­gu­lia­riai vyk­dan­čių pi­ni­gų per­ve­di­mus. Siųs­da­mi elek­tro­ni­nius laiš­kus nu­si­kal­tė­liai ap­si­me­ta tų už­sie­nio ša­lių įmo­nių dar­buo­to­jais.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė Ele­na Mar­ti­no­nie­nė BNS sa­kė, kad įta­ria­ma­sis bu­vo su­lai­ky­tas ko­vo 16 die­ną, Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas le­do jį su­im­ti vie­nam mė­ne­siui.

„Va­do­vau­jan­tis tarp­tau­ti­ne su­tar­ti­mi su JAV, su­lai­kius įta­ria­mą­jį per du mė­ne­sius tu­rė­tų bū­ti pa­teik­tas ofi­cia­lus do­ku­men­tų pa­ke­tas dėl šio as­mens eks­tra­di­ci­jos. Ga­vus šiuos do­ku­men­tus bus spen­džia­ma, ar yra pa­grin­das kreip­tis į teis­mą pra­šant pa­ten­kin­ti už­sie­nio vals­ty­bės pra­šy­mą dėl as­mens iš­da­vi­mo to­les­niam bau­džia­ma­jam per­se­kio­ji­mui šio­je ša­ly­je“, – sa­kė pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė.