Sukčiai, prisidengę FNTT vardu, apgavo patiklias moteris
Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mui per­duo­ta bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je du 1992 m. gi­mę jau­nuo­liai ir Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se baus­mę at­lie­kan­tis 1986 m. gi­męs vy­ras įta­ria­mi ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu elek­tro­ni­nės mo­kė­ji­mo prie­mo­nės duo­me­ni­mis bei jų pa­nau­do­ji­mu, su­kčia­vi­mu ir ki­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų pa­da­ry­mu.

Su­kčiai iš­ra­din­gu­mu ne­pa­si­žy­mi – ap­ga­vys­tėms nau­do­ja tą pa­tį sce­na­ri­jų, tik skam­bi­nan­ty­sis pa­virs­ta vis ki­tu as­me­niu – šį­kart bu­vo pri­si­deng­ta Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bos (FNTT) var­du. Vie­nas as­muo, iš nu­si­kal­ti­mą or­ga­ni­za­vu­sių Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se baus­mę at­lie­kan­čių as­me­nų gru­pės, pa­skam­bi­nęs į lai­di­nį te­le­fo­ną, at­si­lie­pu­sioms mo­te­rims, gi­mu­sioms 1951 m., pri­sis­ta­tė FNTT par­ei­gū­nu bei aiš­ki­no, jog, ne­va, per jų ban­ko sąs­kai­tas „plau­na­mi“ pi­ni­gai. Jos, pa­ti­kė­ju­sios ap­ga­vi­ku, pa­dik­ta­vo sa­vo as­mens ir elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės duo­me­nis. To su­kčiams ir te­rei­kė­jo – Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se lais­vės at­ėmi­mo baus­mę at­lie­kan­čio mi­nė­to vy­ro nu­ro­dy­mu, lais­vė­je esan­tys bend­ri­nin­kai iš­tuš­ti­no mo­te­riš­kių sąs­kai­tas, taip pat vie­nos iš nu­ken­tė­ju­sių­jų var­du pa­ėmė dvi 579 € ver­tės mo­men­ti­nes pa­sko­las. Pa­tir­ta ža­la sie­kia be­veik 3000 €.

Dėl pa­da­ry­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų įta­ria­mie­siems gre­sia bau­da, areš­tas ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki še­še­rių me­tų.

Po­li­ci­ja pa­ta­ria gy­ven­to­jams bū­ti ypač ati­diems, nes pa­ste­bė­ta, jog su­kčių afe­ros vis daž­niau per­si­ke­lia į elek­tro­ni­nę erd­vę: te­le­fo­ni­niai su­kčiai pra­šo as­mens sąs­kai­tų nu­me­rių, in­ter­ne­ti­nės ban­ki­nin­kys­tės slap­ta­žo­džių ir ko­dų, o, ga­vę šią in­for­ma­ci­ją, val­dy­da­mi jiems šiuos duo­me­nis pa­ti­kė­ju­sių as­me­nų sąs­kai­tas, at­lie­ka įvai­rias fi­nan­si­nes ope­ra­ci­jas, ima kre­di­tus iš grei­tų­jų kre­di­tų bend­ro­vių. Po­li­ci­ja pri­me­na, kad elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės duo­me­nys yra ypač svar­būs ir nie­kuo­met ne­ga­li bū­ti at­sklei­džia­mi te­le­fo­nu, skir­ti tik as­me­ni­niam nau­do­ji­mui ir jais ne­ga­li­ma da­lin­tis su jo­kiais ki­tais žmo­nė­mis.