Suimtas Panevėžio ligoninės direktorius
Pa­ne­vė­žio apy­lin­kės teis­mas sau­sio 21 die­ną pa­ten­ki­no Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pra­šy­mą ir lei­do mė­ne­siui su­im­ti Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės di­rek­to­rių Iva­ną Do­ro­šą, pra­ne­ša pro­ku­ro­rai.

Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos pro­ku­ro­rai į teis­mą dėl šio įta­ria­mo­jo su­ėmi­mo krei­pė­si at­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mai ne­skaid­rių vie­šų­jų pir­ki­mų šio­je gy­dy­mo įstai­go­je.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos Pa­ne­vė­žio val­dy­bos par­ei­gū­nai iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pra­dė­jo įta­rę, kad Res­pub­li­ki­nė­je Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nė­je vyk­dant vie­šuo­sius pir­ki­mus, su­si­ju­sius su sta­ty­bos ir re­mon­to dar­bais, me­di­ci­ni­nės įran­gos tie­ki­mu, ga­lė­jo bū­ti pikt­nau­džiau­ja­ma tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi.

Sau­sio 19 die­ną bu­vo at­lik­tos kra­tos as­me­nų, įta­ria­mų ne­skaid­riu vie­šų­jų pir­ki­mų vyk­dy­mu, dar­bo­vie­tė­se bei na­muo­se, su­lai­ky­tas vie­nas įta­ria­ma­sis.