Sugrąžintas diplomatas įžvelgia susidorojimą
Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nis kon­su­las Al­ma­to­je, Ka­zachs­ta­ne, Re­gi­man­tas Jab­lons­kas pri­vers­tas krau­tis la­ga­mi­nus ke­lio­nei į tė­vy­nę. Dip­lo­ma­tas bu­vo at­šauk­tas kaip ne­tin­ka­mas ei­ti par­ei­gas. Kas nu­ti­ko, kad ket­vir­tį am­žiaus Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je (URM) dir­ban­tis R. Jab­lons­kas per ne vi­sus po­rą me­tų ta­po „ne­tin­ka­mas“, ne­atsk­lei­džia­ma. Pir­ma­die­nio ry­tą LŽ gau­ta­me dip­lo­ma­to ko­men­ta­re tei­gia­ma, kad tai – po­li­ti­nis su­si­do­ro­ji­mas.

Nuo 2015 me­tų rugp­jū­čio Al­ma­to­je dir­bu­sio R. Jab­lons­ko at­šau­ki­mo į Vil­nių prie­žas­tis už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius „Lie­tu­vos ži­nioms“ va­kar pa­ko­me­ta­vo la­ko­niš­kai. „Sa­ky­čiau, kad bu­vo­me ne­pa­ten­kin­ti kon­su­lo veik­la“, – tei­gė mi­nis­tras. Pa­sak L. Lin­ke­vi­čiaus, R. Jab­lons­kas kon­su­lu jau ne­be­dir­ba. Dip­lo­ma­to at­šau­ki­mo prie­žas­tys ne­įvar­di­ja­mos. Ne­ofi­cia­lio­mis ži­nio­mis, kon­su­las bu­vo at­šauk­tas dėl ne­tvar­kos iš­duo­dant vi­zas.

Re­ko­men­da­vo At­es­ta­ci­jos ko­mi­si­ja

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro at­sto­vė spau­dai Ra­sa Ja­ki­lai­tie­nė vė­liau in­for­ma­vo, kad R. Jab­lons­kas iš par­ei­gų ofi­cia­liai bu­vo at­šauk­tas pra­ėju­sią sa­vai­tę. „URM At­es­ta­ci­jos ko­mi­si­ja ver­ti­no dip­lo­ma­to tin­ka­mu­mą ei­ti par­ei­gas ir re­ko­men­da­vo mi­nis­trui at­šauk­ti jį iš kon­su­lo par­ei­gų“, – tei­gė R. Ja­ki­lai­tie­nė. Pa­sak jos, R. Jab­lons­kas su­grįš į URM. Prieš iš­vyk­da­mas dirb­ti ge­ne­ra­li­niu kon­su­lu į Al­ma­tą, dip­lo­ma­tas sep­ty­ne­rius me­tus ėjo URM Iš­ori­nių eko­no­mi­nių san­ty­kių de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo par­ei­gas.

Pa­sak URM veik­lą ku­ruo­jan­čio Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to (URK) pir­mi­nin­ko so­cial­de­mo­kra­to Juo­zo Ber­na­to­nio, URK svars­to tik am­ba­sa­do­riaus dar­bą, o ne kon­su­lų sky­ri­mo ar at­šau­ki­mo klau­si­mus, to­dėl apie mi­nis­tro spren­di­mą ti­ki­no nie­ko ne­ži­nąs. URK na­rys, bu­vęs už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras kon­ser­va­to­rius Aud­ro­nius Ažu­ba­lis, ku­riam kon­su­lo at­šau­ki­mas taip pat bu­vo nau­jie­na, tei­gė ma­nan­tis ki­taip. „Kai at­si­tin­ka koks nors ypa­tin­gas įvy­kis, mi­nis­tro par­ei­ga – in­for­muo­ti URK. Jei tai la­bai jau­trus klau­si­mas, svars­to­ma už­da­ra­me po­sė­dy­je. Iki šiol jo­kių sig­na­lų ne­ga­vo­me. Jei sie­kia­ma glau­daus mi­nis­te­ri­jos ir ko­mi­te­to bend­ra­dar­bia­vi­mo, URK tu­rė­jo bū­ti in­for­muo­tas“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė A. Ažu­ba­lis. Pa­klaus­tas, ko­kia ga­lė­tų bū­ti to­les­nė R. Jab­lons­ko kar­je­ra, eks­mi­nis­tras sa­kė, kad dip­lo­ma­to prie­sai­ką su­lau­žęs dip­lo­ma­tas „fak­tiš­kai tu­rė­tų ne­tek­ti dar­bo, nes URM – sta­tu­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja“. „Jei At­es­ta­ci­jos ko­mi­si­ja nu­sta­tė, kad tas pa­žei­di­mas jam lei­džia lik­ti dar­be, ta­da liks“, – sa­kė URK na­rys.

URM senbuvis

51 me­tų R. Jab­lons­kas Vil­niaus uni­ver­si­te­te bai­gė eko­no­mi­ką, tu­ri ba­ka­lau­ro laips­nį. URM jis dir­ba dau­giau kaip ket­vir­tį am­žiaus – nuo 1991 me­tų. Pra­džia bu­vo Dvi­ša­lių san­ty­kių de­par­ta­men­te NVS sky­riu­je, R. Jab­lons­kas bu­vo tre­čia­sis, an­tra­sis ir pir­ma­sis se­kre­to­rius. Vė­liau ket­ve­rius me­tus jis dir­bo Lie­tu­vos am­ba­sa­do­je Ukrai­no­je, bu­vo pir­ma­sis se­kre­to­rius, pa­ta­rė­jas eko­no­mi­kos klau­si­mais.

Grį­žęs į Vil­nių dip­lo­ma­tas dir­bo URM Eko­no­mi­kos de­par­ta­men­to Už­sie­nio pre­ky­bos po­li­ti­kos sky­riaus pir­muo­ju se­kre­to­riu­mi, pa­ta­rė­ju. Vė­liau R. Jab­lons­kas tre­jus me­tus bu­vo eko­no­mi­kos pa­ta­rė­jas Lie­tu­vos am­ba­sa­do­je Nor­ve­gi­jo­je. Prieš pa­ski­riant dirb­ti į Al­ma­tą, R. Jab­lons­kas sep­ty­ne­rius me­tus ėjo URM Iš­ori­nių eko­no­mi­nių san­ty­kių de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo par­ei­gas.

Se­nas skandalas

Prieš 14 me­tų URM bu­vo ki­lęs va­di­na­ma­sis kon­su­lų skan­da­las. 2003 me­tų va­sa­rą iš dip­lo­ma­ti­nės tar­ny­bos at­sis­ta­ty­di­no sep­ty­ni par­ei­gū­nai – Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nis kon­su­las Sankt Pe­ter­bur­ge Gin­ta­ras Ron­kai­tis ir šio kon­su­la­to vi­ce­kon­su­las Da­rius Ry­liš­kis, URM Kon­su­li­nio de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ge­di­mi­nas Šiaud­vy­tis, am­ba­sa­dos Ru­si­jo­je an­tra­sis se­kre­to­rius Se­mio­nas Dan­čen­ka, kon­su­la­to So­vets­ke kon­su­las Sau­lius Turs­kis, am­ba­sa­dos Bal­ta­ru­si­jo­je pa­ta­rė­jas Li­nas Va­len­tu­ke­vi­čius ir an­tra­sis se­kre­to­rius Ri­čar­das Ra­moš­ka.

Mi­nis­te­ri­ja, pa­pra­šiu­si jų pa­lik­ti dip­lo­ma­ti­nę tar­ny­bą, nu­ro­dė, kad šie par­ei­gū­nai sis­te­min­gai pa­žei­di­nė­jo Lie­tu­vos vi­zų iš­da­vi­mo tvar­ką. Tuo­me­tis už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras An­ta­nas Va­lio­nis aiš­ki­no, kad su­rink­tos in­for­ma­ci­jos pa­ka­ko pri­im­ti spren­di­mą, jog kon­su­lams ne­ga­li­ma pa­ti­kė­ti vals­ty­bės pa­slap­tį su­da­ran­čios in­for­ma­ci­jos, o ne­te­kę tei­sės dirb­ti su šia in­for­ma­ci­ja jie ne­ga­lė­jo tęs­ti dip­lo­ma­ti­nio dar­bo.

Nors vė­liau pen­ki eks­dip­lo­ma­tai pa­da­vė URM į teis­mą, teig­da­mi, kad jiems bu­vo da­ry­tas psi­cho­lo­gi­nis spau­di­mas, ir sie­kė grįž­ti į tar­ny­bą, teis­mas jų skun­dus at­me­tė kaip ne­pag­rįs­tus ir A. Va­lio­nio veiks­muo­se psi­cho­lo­gi­nio spau­di­mo ne­įž­vel­gė.

Kon­su­lo komentaras

Po LŽ pa­si­ro­džiu­sio straips­nio re­dak­ci­ja su­lau­kė R. Jab­lons­ko, ko­men­ta­ro:

„Man me­ta­mi kal­ti­ni­mai dėl ga­li­mai ne­skaid­rios ar ne­tei­sė­tos veik­los yra ne­pag­rįs­ti, jie ne­tu­ri jo­kio fak­ti­nio pa­grin­do ir yra ins­pi­ruo­ti Al­ma­to­je vei­kian­čių ir tar­pu­sa­vy­je kon­ku­ruo­jan­čių tu­ris­ti­nių fir­mų ir vi­zų tar­pi­nin­kų, ne­pa­ten­kin­tų su­griež­tin­ta vi­zų iš­da­vi­mo tvar­ka, gan­dų. Pa­žy­miu, kad Dip­lo­ma­tų at­es­ta­ci­jos ko­mi­si­ja spren­di­mą siū­ly­ti mi­nis­trui at­šauk­ti ma­ne iš par­ei­gų pri­ėmė man už akių, ne­išk­lau­siu­si ma­nęs ir ne­su­tei­ku­si man ga­li­my­bės pa­teik­ti ar­gu­men­tus dėl ano­ni­mi­niuo­se pra­ne­ši­muo­se ma­ne šmei­žian­čių iš­gal­vo­tų kal­ti­ni­mų. Dėl to raš­tu krei­piau­si į Dip­lo­ma­tų at­es­ta­ci­jos ko­mi­si­ją ir Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trą, pa­tei­kiau man mes­tų kal­ti­ni­mų ne­pag­rįs­tu­mą ir ab­sur­diš­ku­mą įro­dan­čius pa­aiš­ki­ni­mus ir pa­pra­šiau dar kar­tą svars­ty­ti šį klau­si­mą bei už­ti­krin­ti ma­no tei­sę gin­tis nuo man par­eikš­tų ne­pag­rįs­tų kal­ti­ni­mų.“