Sugadintas vienas žinomiausių Vilniaus gatvės meno darbų
Pra­ėju­sią nak­tį chu­li­ga­nai su­nio­ko­jo vie­ną ži­no­miau­sių Vil­niaus gat­vės me­no dar­bų, apie ku­rį pa­sa­ko­jo ir mū­sų ša­lies, ir pa­sau­lio ži­niask­lai­da.

Apie tai, kad gat­vės me­no dar­bas, ku­ria­me pa­vaiz­duo­ta, kaip bu­čiuo­ja­si vie­nas kan­di­da­tų į JAV pre­zi­den­to pos­tą Do­nal­das Trum­pas ir Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas, su­ga­din­tas, pra­ne­ša­ma so­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“ res­to­ra­no „Keu­lė Rū­kė“. Pa­sau­ly­je ži­no­mas kū­ri­nys ant sie­nos bu­vo už­tep­lio­tas bal­tais da­žais.

„Mes ne­ma­no­me, kad tai pa­pras­tas van­da­liz­mas – tai yra te­ro­ris­ti­nis iš­puo­lis prieš žo­džio lais­vę Lie­tu­vo­je, – tei­gia res­to­ra­no sa­vi­nin­kas Do­mi­ny­kas Čeč­kaus­kas. – Iš­puo­lio tiks­las bu­vo mums, lais­vo pa­sau­lio žmo­nėms, pri­min­ti, kad au­to­ri­ta­riz­mo ad­vo­ka­tai mū­sų vi­suo­me­nė­je vis dar yra ak­ty­vūs.“ Jis pri­me­na, kad lais­vė nė­ra vien­kar­ti­nis lai­mė­ji­mas, tai – nuo­la­ti­nė ko­va. Ir pra­ne­ša, kad šį iš­šū­kį pri­ims be bai­mės, to­liau gins žo­džio ir aps­kri­tai lais­vę Vil­niu­je ir vi­so­je Lie­tu­vo­je.

D. Čeč­kaus­kas ža­da, kad me­no dar­bas, vi­sa­me pa­sau­ly­je ži­no­mas kaip lais­vės ir ne­pak­lus­nu­mo sim­bo­lis, bus at­kur­tas.

Res­to­ra­no „Keu­le Rū­kė“ sie­na prie sos­ti­nės Ha­lės tur­gaus gar­sių po­li­ti­kų bu­či­niu pa­ženk­lin­ta šių me­tų ge­gu­žę.