Suformuotas pirmas šauktinių vienetas
Pir­ma­sis ka­ri­nis vie­ne­tas iš šauk­ti­nių su­for­muo­tas Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų ba­ta­lio­ne Klai­pė­do­je – jis bus su­da­ry­tas vien iš sa­va­no­riš­kai tar­ny­bą at­lik­ti par­eiš­ku­sių jau­nuo­lių.

Vie­ne­tą su­da­rys 495 jau­nuo­liai, tarp ku­rių – 19 mer­gi­nų. Šauk­ti­niai Klai­pė­do­je de­vy­nių mė­ne­sių truk­mės tar­ny­bą pra­dės rugp­jū­čio 24 die­ną. Šia­me vie­ne­te tar­naus jau­nuo­liai iš vi­sos Lie­tu­vos, o dau­giau­siai jų at­vyks iš Šiau­lių re­gio­no.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM) penk­ta­die­nį pra­ne­šė, kad tar­nau­ti šia­me da­li­ny­je pra­šy­mus bu­vo pa­tei­kę 658 sa­vo no­ru į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą už­si­ra­šę jau­nuo­liai. Pa­gei­da­vu­siems, ta­čiau ne­pa­te­ku­siems į dra­gū­nų ba­ta­lio­ną, jau­nuo­liams bus siū­lo­mos ki­tos tar­ny­bos vie­tos iš esan­čių ga­li­mų kiek­vie­na­me re­gio­ne.

Ki­tuo­se Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės da­li­niuo­se ar­ti­miau­sia nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­rių tar­ny­bos pra­džia nu­ma­ty­ta rug­sė­jo mė­ne­sį. Jie bus pa­šauk­ti į Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Kęs­tu­čio me­cha­ni­zuo­tą­jį pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­ną, dis­lo­kuo­tą Tau­ra­gė­je, Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no šta­bo ba­ta­lio­ną Vil­niu­je bei Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Vy­te­nio bend­ro­sios par­amos lo­gis­ti­kos ba­ta­lio­ne Kaz­lų Rū­do­je.

Ka­ro prie­vo­li­nin­kai į tar­ny­bą ski­ria­mi li­kus ne ma­žiau kaip dviem sa­vai­tėms iki tar­ny­bos pra­džios.

Į tar­ny­bos vie­tas jau­nuo­liai ski­ria­mi pa­gal pra­šy­mo pa­tei­ki­mo da­tą – pir­me­ny­bė no­ri­ma­me iš ga­li­mų da­li­nių at­lik­ti tar­ny­bą su­tei­kia­ma pa­tiems pir­mie­siems sa­vo no­ru pra­šy­mus pa­tei­ku­siems as­me­nims.

KAM anks­čiau pa­skel­bė, kad su­rin­kus šiems me­tams nu­sta­ty­tą tin­ka­mų at­lik­ti ka­ro prie­vo­li­nin­kų skai­čių, rugp­jū­čio 10 die­ną bus stab­do­mas pri­va­lo­mas šau­ki­mas į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą Šiau­lių re­gio­ne. Ti­kė­ti­na, jog ar­ti­miau­siais mė­ne­siais pri­va­lo­mas šau­ki­mas taip pat bus stab­do­mas Klai­pė­dos ir Aly­taus re­gio­nuo­se.

Sei­mui pri­ėmus spren­di­mą at­nau­jin­ti nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą 2015 me­tais ją at­liks 3 tūkst. jau­nuo­lių. Rugp­jū­čio 7-osios duo­me­ni­mis, sa­va­no­riš­kai pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą at­lik­ti no­rą par­eiš­kė 2452 jau­nuo­liai.