Sudrumstas „tvarkiečių“ vanduo – partijai ne į naudą
Nors pa­sta­ruo­ju me­tu 35-erių me­tų Sei­mo na­rys And­rius Ma­zu­ro­nis vie­šo­jo­je erd­vė­je ryš­kiai ma­to­mas, be tė­vo par­amos jis ne­tu­ri po­ten­cia­lo su­skal­dy­ti par­ti­ją. „Dvie­se jie jau ga­lė­tų bū­ti rim­tas po­žy­mis, kad svar­bi par­ti­jos da­lis at­sky­la“, – pir­ma­die­nio ry­to ži­nią apie jau­nes­nio­jo Ma­zu­ro­nio pa­si­trau­ki­mą iš „Tvar­kos ir Tei­sin­gu­mo“ ko­men­tuo­ja po­li­to­lo­gas dr. Maž­vy­das Jas­trams­kis. 

Trin­tis tarp „tvar­kie­čių“ pir­mi­nin­ko Ro­lan­do Pa­kso ir li­be­ra­les­nių pa­žiū­rų Ma­zu­ro­nių bu­vo ma­ty­ti jau ku­rį lai­ką. Pa­sak po­li­to­lo­go, čia svar­bios dvi di­men­si­jos. Pir­ma – kon­ku­ren­ci­ja dėl įta­kos par­ti­jo­je ir ly­de­rys­tės: „Ma­nau, kad abiem Ma­zu­ro­niams, la­biau net vy­res­nia­jam, ka­dan­gi jis yra ga­nė­ti­nai po­pu­lia­rus po­li­ti­kas šiuo me­tu, šiek tiek nu­si­bo­do R. Pa­kso dik­ta­tas par­ti­jo­je. Dau­giau nei de­šimt me­tų jo­je be­veik nie­kas ne­si­kei­čia. Ir jie gal­būt no­rė­tų dau­giau įta­kos įgau­ti. Vėl­gi, vie­nas ke­lias yra pa­čio­je par­ti­jo­je „ban­ge­les kel­ti“, ki­tas – iš­ei­ti ir da­ry­ti kaž­ką ki­tą“. lzi­nios.lt pri­me­na, jog 2014 me­tų pa­bai­go­je par­ti­jos pir­mi­nin­ku dvie­jų me­tų ka­den­ci­jai per­rink­tas eu­ro­par­la­men­ta­ras R. Pa­ksas, už ku­rį bal­sa­vo 607 par­tie­čiai, tuo tar­pu už jo kon­ku­ren­tą, ki­tą eu­ro­par­la­men­ta­rą V. Ma­zu­ro­nį – 150. R. Pa­ksas par­ti­jai va­do­vau­ja nuo jos įsi­kū­ri­mo 2002-ai­siais, kuo­met ji va­di­no­si Li­be­ra­lų de­mo­kra­tų par­ti­ja (da­bar­ti­nis pa­va­di­ni­mas at­si­ra­do 2006 m.). Jam ei­nant pre­zi­den­to par­ei­gas 2003-2004 me­tais, „tvar­kie­čių“ va­do­vu bu­vo V. Ma­zu­ro­nis.

Vie­no­je val­ty­je su P. Gra­žu­liu ar R. Pa­ksu ne­bep­riim­ti­na?

An­tra di­men­si­ja – po­žiū­rio skir­tu­mai. Pats A. Ma­zu­ro­nis iš­pla­tin­ta­me par­eiš­ki­me tei­gia, kad jam ne­priim­ti­nas vis ra­di­ka­lė­jan­tis par­ti­jos va­do­vy­bės po­žiū­ris stra­te­gi­niais vals­ty­bės vys­ty­mo­si klau­si­mais. Sei­mo na­rys nu­ro­do ne­pri­ta­rian­tis R. Pa­kso nuo­mo­nei eu­ro įve­di­mo, ša­lies na­rys­tės Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES), ska­lū­ni­nių du­jų, įvy­kių Ukrai­no­je trak­ta­vi­mo klau­si­mais. Anot M. Jas­trams­kio, par­ti­jos eu­ros­kep­ti­ciz­mo, ra­di­ka­lių par­eiš­ki­mų ban­dy­mai yra pa­kan­ka­mai ryš­kūs, o Ma­zu­ro­niams kaip pra­gma­tiš­kiems po­li­ti­kams tai ne­la­bai pa­tin­ka. „Ne­ma­nau, kad juos bū­tų ga­li­ma va­din­ti li­be­ra­lais, bet sė­dė­ti vie­no­je val­ty­je su Pe­tru Gra­žu­liu ar vis eu­ros­kep­tiš­kes­niu R. Pa­ksu jie ne­no­ri. [...] Ypa­tin­gai, kad V. Ma­zu­ro­nis sa­vo kaip po­li­ti­ko ka­pi­ta­lą per pa­sta­ruo­sius po­rą me­tų su­si­dė­jo dirb­da­mas Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jo­je, o ne rė­kau­da­mas apie prob­le­mas ES. Ti­krai ne­ma­nau, kad skir­tin­gas po­li­ti­kų idė­ji­nis pro­fi­lis pa­sku­ti­nė­je vie­to­je“, – ko­men­tuo­ja po­li­to­lo­gas.

Dr. Mažvydas Jastramskis.

Kaip tei­gia eks­per­tas, su­nku pa­sa­ky­ti, ar par­ti­jos vi­du­je Ma­zu­ro­niai tu­ri pa­kan­ka­mai di­de­lį pa­lai­ky­mą, kad jiems iš­ėjus įvyk­tų ski­li­mas. Įta­ką tu­rin­čių ne­di­de­lių vi­di­nių gru­pių esa­ma, ypač re­gio­ni­nių, pa­vyz­džiui tė­vas ir sū­nus Koms­kiai ar Auš­ra Ru­čie­nė Kau­ne, ta­čiau, M. Jas­trams­kis abe­jo­ja, ar prie mi­nė­tų as­me­nų pri­si­jung­tų ki­ti par­tie­čiai. Be to, per pa­sta­ruo­sius po­rą me­tų ne­iš­ryš­kė­jo dau­giau ne­pa­ten­kin­tų R. Pa­kso val­džia par­ti­jo­je.

M. Jas­trams­kis pri­me­na, jog iš­kart po pra­ėju­sių me­tų rin­ki­mų į Eu­ro­pos Par­la­men­tą skelb­tuo­se po­li­ti­kų rei­tin­guo­se, V. Ma­zu­ro­nis ge­ro­kai len­kė R. Pa­ksą ir pui­ka­vo­si ne­ma­žu po­pu­lia­ru­mu, pri­lygs­tan­čiu so­cial­de­mo­kra­tei Vi­li­jai Blin­ke­vi­čiū­tei: „Kol V. Ma­zu­ro­nis ne­bu­vo ver­ti­na­mas vi­suo­me­nė­je, ne­ban­dė R. Pa­ksui prieš­ta­rau­ti. O da­bar, su­si­kro­vęs tam ti­krą po­li­ti­nį ka­pi­ta­lą, jau ga­li ban­dy­ti kon­ku­ruo­ti su ly­de­riu, tik klau­si­mas, kas iš to iš­eis“. Po­li­to­lo­gas pri­du­ria, jog iš­po­pu­lia­rė­ję po­li­ti­kai ne­re­tai už­mirš­ta pa­gal­vo­ti apie sa­vo pri­klau­sy­mą par­ti­jai, ką da­ry­tų iš jos iš­ėję, ar da­lis tei­gia­mų ver­ti­ni­mų ne­atei­na tie­siog iš par­ti­jos rė­mė­jų, ku­rie nu­sig­ręž­tų ją pa­li­kus. „V. Ma­zu­ro­nis yra ga­nė­ti­nai pra­gma­tiš­kas po­li­ti­kas. De­šimt me­tų jis bu­vo pa­kai­ti­nis ly­de­ris, kai R. Pa­ksas ne­ga­li kan­di­da­tuo­ti. Gal jam po tru­pu­tį at­si­bo­do. Pa­bu­vęs mi­nis­tru da­bar­ti­nis eu­ro­par­la­men­ta­ras ma­to, kad abu su sū­nu­mi ga­li im­tis kaž­ko rim­tes­nio. Bet jo­kių ga­ran­ti­jų nė­ra – nau­jos par­ti­jos kū­ri­mas yra la­bai su­dė­tin­gas da­ly­kas“, – sa­ko jis.

Vie­nas iš ke­lių – į Li­be­ra­lų sąjūdį

Pats „tvar­kie­čius“ pa­li­kęs A. Ma­zu­ro­nis, pa­klaus­tas apie to­li­mes­nius veiks­mus, nau­jie­nų agen­tū­rai BNS sa­kė, jog šiuo me­tu spren­džiąs klau­si­mą, ar aps­kri­tai lik­ti po­li­ti­ko­je. Anot po­li­to­lo­go M. Jas­trams­kio, pra­gma­tiš­kų­jų Ma­zu­ro­nių pri­si­jun­gi­mas prie ku­rios nors ki­tos par­ti­jos yra ga­na ti­kė­ti­nas. Jis pri­mi­nė, kad bu­vu­siam „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ na­riui Re­mi­gi­jui Ačui bu­vo siū­ly­ta sto­ti į Li­be­ra­lų są­jū­dį, ta­čiau vie­šo­jo­je erd­vė­je ki­lo ne­ma­žas pa­sip­rie­ši­ni­mas ir ga­lų ga­le jis ne­bu­vo pri­im­tas. „Ma­to­si, kad jie nė­ra taip jau pra­stai pri­ima­mi de­ši­nių­jų rin­kė­jų. Jei­gu Li­be­ra­lų są­jū­dis ga­lė­jo su­da­ry­ti są­jun­gą su An­ta­nu Guo­ga, ga­li su­da­ry­ti ir su Ma­zu­ro­niais. Su TS-LKD bū­tų su­dė­tin­giau, at­si­ras­tų dau­giau as­me­ni­nių trin­čių. [...] Pri­si­jun­gi­mas prie Li­be­ra­lų są­jū­džio – ga­li­mas va­rian­tas, bet tik vie­nas iš dau­ge­lio“, – ko­men­tuo­ja eks­per­tas. Pa­sak jo, pa­čiai par­ti­jai „Tvar­ka ir Tei­sin­gu­mas“ A. Ma­zu­ro­nio at­si­trau­ki­mas trum­puo­ju lai­ko­tar­piu di­de­lių po­ky­čių ne­at­neš, ta­čiau šis po­li­ti­kas pri­si­de­da prie jos po­pu­lia­ru­mo, tai­gi į nau­dą ir­gi ne­išeis.

Eu­ro­par­la­men­ta­ras V. Ma­zu­ro­nis BNS sa­kė, jog kol kas par­ti­jos pa­lik­ti ne­pla­nuo­ja, nors jos vi­di­nė si­tua­ci­ja ne­ri­mą ir ke­lia. Tuo tar­pu „tvar­kie­čių“ se­niū­nas Sei­me P. Gra­žu­lis vi­lia­si, kad jau­nes­ny­sis Ma­zu­ro­nis, par­ti­jos na­riu bu­vęs nuo 2006-ųjų, o Sei­mo na­riu iš­rink­tas jau an­trai ka­den­ci­jai, per­si­gal­vos ir grįš į par­ti­ją. Šiuo me­tu frak­ci­jo­je lie­ka vie­nuo­li­ka na­rių, bū­ti­nas mi­ni­ma­lus skai­čius – sep­ty­ni.