Suderintą Darbo kodeksą teiks Seimui
Vy­riau­sy­bė Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je su­de­rin­tą nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są tei­kia svars­ty­mams Sei­me.

To­kį spren­di­mą mi­nis­trų ka­bi­ne­tas pri­ėmė tre­čia­die­nį. Ti­ki­ma­si, kad nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas įsi­ga­lios lie­pos 1 die­ną.

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ne kar­tą vie­šai yra par­eiš­kęs, jog li­be­ra­les­nis Dar­bo ko­dek­sas pri­va­lo įsi­ga­lio­ti nuo lie­pos mė­ne­sio pra­džios. Jis taip pat yra iš­sa­kęs vil­tį, jog Sei­me ne­bus kei­čia­mos Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je su­de­rin­tos dar­bo san­ty­kius re­gu­liuo­jan­čio įsta­ty­mo nuo­sta­tos.

„Vy­riau­sy­bė šian­dien pri­ta­rė. Tai, kas yra su­tar­ta Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je, yra adap­tuo­ta ir tei­kia­ma Sei­mui. Aš ma­nau, kad es­mi­nis da­ly­kas bu­vo su­teik­ti dar­buo­to­jų at­sto­vams pla­tes­nes ga­li­my­bes de­rė­tis. Bu­vo at­ver­ti sky­riai, dėl ku­rių ga­li­ma de­rė­tis“, – po Vy­riau­sy­bės po­sė­džio žur­na­lis­tams tei­gė S.Skver­ne­lis.

Dar­buo­to­jų, darb­da­vių ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vai Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je ko­vo vi­du­ry­je bai­gė dis­ku­si­jas dėl di­džiau­sius gin­čus kė­lu­sių nau­jo­jo ko­dek­so nuo­sta­tų, nors ne dėl vi­sų jų pa­siek­ti su­ta­ri­mai. Su­ta­ri­mo ne­ras­ta dėl strei­kų or­ga­ni­za­vi­mo, lo­kau­tų pa­skel­bi­mo, dar­buo­to­jų at­sto­vų pa­pil­do­mų ga­ran­ti­jų, ter­mi­nuo­tų dar­bo su­tar­čių, dėl dar­bo gra­fi­kų, ko­lek­ty­vi­nės su­tar­ties ir in­te­re­sų konf­lik­tų.

Vis dėl­to Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je pa­vy­ko ras­ti su­ta­ri­mus dėl dvie­jų ypač svar­bių klau­si­mų: at­os­to­gų il­gu­mo ir dar­bo lai­ko aps­kai­tos. Per me­tus ga­lės at­os­to­gau­ti 20 dar­bo die­nų, o pa­pil­do­mos ir pa­il­gin­tos at­os­to­gos bus re­gu­liuo­ja­mos Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mais. Su­tar­ta, kad kas­me­ti­nių at­os­to­gų die­nos, su­kaup­tos iki nau­jo Dar­bo ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mo (lie­pos 1 die­nos) bus pers­kai­čiuo­ja­mos dar­bo die­no­mis, įve­dant koe­fi­cien­tus, ku­rie pri­klau­sys nuo su­tar­tos kas­me­ti­nių at­os­to­gų truk­mės.

Taip pat su­tar­ta dar­buo­to­jai per sa­vai­tę ne­ga­lės dirb­ti il­giau nei 60 val., įskai­tant pa­pil­do­mą dar­bą ir virš­va­lan­džius. Dir­ban­tiems pa­gal su­mi­nę dar­bo lai­ko aps­kai­tą tai­ko­mas 3 mė­ne­sių aps­kai­ti­nis lai­ko­tar­pis, o mak­si­ma­lus dar­bo lai­kas – ne dau­giau kaip 52 val. per sa­vai­tę, ne­įs­kai­tant pa­pil­do­mo dar­bo ir šio ap­ri­bo­ji­mo ne­tai­kant bu­dė­ji­mui.

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Sei­mas pus­me­čiui ati­dė­jo so­cia­li­nio mo­de­lio, ku­rio vie­na pa­grin­di­nių da­lių yra nau­jas Dar­bo ko­dek­sas, ga­lio­ji­mą.