Sudėlioti Seimo narių veiklos principai
At­ei­nan­čiais me­tais Sei­mo na­riai tu­rė­tų pra­dė­ti gy­ven­ti pa­gal jų tei­ses, par­ei­gas ir veik­los ga­ran­ti­jas reg­la­men­tuo­jan­tį įsta­ty­mą. Su­ne­rim­ti tu­rė­tų po­sė­džių pra­vaikš­ti­nin­kai, nu­džiug­ti – mi­nis­trais ta­pę par­la­men­ta­rai.

Prieš 13 me­tų Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) po­li­ti­kams pri­mi­nė, kad Sei­mo na­rių par­ei­gas, tei­ses ir ga­ran­ti­jas bū­ti­na reg­la­men­tuo­ti at­ski­ru įsta­ty­mu. Anks­čiau vi­si mė­gi­ni­mai pri­im­ti to­kį tei­sės ak­tą baig­da­vo­si ne­sėk­me. Iki šiol par­eng­tus ana­lo­giš­kus pro­jek­tus iš­ana­li­za­vu­si spe­cia­liai su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, va­do­vau­ja­ma Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko „vals­tie­čio“ Ar­vy­do Ne­kro­šiaus, vi­lia­si, kad šį­kart baig­tis bus ki­to­kia.

Jo tei­gi­mu, ren­giant do­ku­men­to pro­jek­tą tar­ta­si su vi­so­mis par­la­men­ti­nė­mis frak­ci­jo­mis, at­siž­velg­ta į gau­tus pa­siū­ly­mus. Po Ve­ly­kų, su­dė­jus pa­sku­ti­nius ak­cen­tus, pro­jek­tas bus tei­kia­mas Sei­mui. A. Ne­kro­šius prog­no­za­vo, kad įsta­ty­mas ga­lė­tų bū­ti pri­im­tas per ru­dens se­si­ją, o įsi­ga­lio­ti nuo 2018 me­tų sau­sio.

Šiuo me­tu Sei­mo struk­tū­rą, dar­bo tvar­ką, taip pat par­la­men­ta­rų par­ei­gas, tei­ses ir veik­los ga­ran­ti­jas nu­sta­to Sei­mo sta­tu­tas. Jis tu­ri įsta­ty­mo ga­lią, bet nė­ra įsta­ty­mas.

Nu­ken­tės ki­še­nė

Ko ge­ro, di­džiau­sias ne­ti­kė­tu­mas lau­kia po­sė­džių ne­lan­kan­čių par­la­men­ta­rų. Anot A. Ne­kro­šiaus, links­ta­ma prie to, kad už pra­leis­tą po­sė­dį – ple­na­ri­nį ar ko­mi­te­to – Sei­mo na­riams aps­kri­tai ne­bū­tų mo­ka­ma at­ly­gi­ni­mo. „Taip siū­lo­me, bet per dis­ku­si­jas ga­li bū­ti pa­teik­ta ir ki­to­kių nuo­mo­nių“, – pri­pa­ži­no pro­jek­to ren­gė­jų va­do­vas.

Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės se­niū­nas Li­nas Bal­sys už­si­mi­nė, kad bū­ta siū­ly­mų už pra­vaikš­tą ma­žin­ti al­gą 5 pro­cen­tais. Dar­bo gru­pė taip pat dar svars­to, ar ne­rei­kė­tų su­ma­žin­ti ka­den­ci­ją bai­gian­čių ir ne­per­rink­tų par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nes iš­mo­kas. Da­bar kai ku­rie il­ga­me­čiai po­li­ti­kai gau­na iki 6 mė­ne­sių at­ly­gi­ni­mų dy­džio iš­ei­ti­nes.

Nau­ja­sis įsta­ty­mas ga­lė­tų pa­pil­dy­ti mi­nis­trais pa­skir­tų Sei­mo na­rių ki­še­nes. Šian­dien to­kie par­la­men­ta­rai gau­na tik mi­nis­tro al­gą. A. Ne­kro­šius sa­kė, kad dar­bo gru­pės na­riai at­me­tė pa­siū­ly­mą mi­nis­trams-Sei­mo na­riams mo­kė­ti 50 proc. di­des­nį at­ly­gi­ni­mą. „Dis­ku­ta­vo­me ir su­ta­rė­me, jog tai nė­ra nor­ma­li pra­kti­ka. Pa­siū­liau, kad mi­nis­trų, kaip ir Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kų, ko­mi­te­tų va­do­vų, at­ly­gi­ni­mas bū­tų skai­čiuo­ja­mas pa­gal nu­sta­ty­tą koe­fi­cien­tą“, – aiš­ki­no jis.

But­pi­ni­gių ne­mo­kės

Kaip ir iki šiol, sos­ti­nė­je gy­ve­na­mo­jo plo­to ne­tu­rin­tys po­li­ti­kai įsi­kurs Sei­mo vieš­bu­ty­je. „Ta­čiau jie tu­rės su­si­mo­kė­ti už elek­trą, van­de­nį ir grei­čiau­siai už šiukš­lių iš­ve­ži­mą“, – var­di­jo A. Ne­kro­šius. Da­bar vi­sas ko­mu­na­li­nes vieš­bu­čio gy­ven­to­jų iš­lai­das pa­den­gia Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja.

Par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­kas taip pat tei­gė, jog bū­ta pa­siū­ly­mų mo­kė­ti Sei­mo na­riams but­pi­ni­gius. Bet su­skai­čia­vus pa­aiš­kė­jo, kad tai la­bai bran­giai at­siei­tų. „Ne­to­li Sei­mo esan­čio būs­to nuo­ma kai­nuo­tų ma­žiau­siai 800–900 eu­rų“, – pa­brė­žė A. Ne­kro­šius. Pa­sak jo, iš­im­tis bus nu­ma­ty­ta tik spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­tiems Sei­mo na­riams – jie ga­lė­tų pre­ten­duo­ti į vi­du­ti­nio mė­ne­sio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio iš­mo­ką (da­bar 1 VMDU – 780 eu­rų).

Arvydas Nekrošius: "Linkstama prie to, kad už praleistą posėdį - plenarinį ar komiteto - Seimo nariams apskritai nebūtų mokama atlyginimo." Alinos Ožič nuotrauka

Ke­ti­na­ma pa­lik­ti se­ną­ją par­la­men­ti­nių iš­lai­dų mo­kė­ji­mo, au­to­mo­bi­lių nuo­mos tvar­ką, ku­rią lai­mė­ję rin­ki­mus per­nai gruo­dį nu­sta­tė „vals­tie­čiai“. Ji drau­džia Sei­mo na­riams nuo­mo­tis ma­ši­nas iš par­la­men­ti­nių lė­šų.

Ta­čiau ne vie­ną to­kį pro­jek­tą ren­gęs il­ga­me­tis par­la­men­ta­ras so­cial­de­mo­kra­tas Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas ma­no, kad kur kas lo­giš­kiau bū­tų, jei au­to­mo­bi­lius įsi­gy­tų, o pa­skui juos po­li­ti­kams iš­nuo­mo­tų Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja. „Vis­kas tap­tų aiš­ku ir skaid­ru. No­ri – imi au­to­mo­bi­lį, ne­no­ri – ne­imi. Po ket­ve­rių me­tų, jei žmo­nės ne­per­ren­ka, jį pa­lie­ki“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė A. Sa­la­ma­ki­nas. So­cial­de­mo­kra­to įsi­ti­ki­ni­mu, bū­ti­na at­lik­ti dar vie­ną dar­bą. „Sei­mo val­dy­ba ne­ga­li skirs­ty­ti biu­dže­to lė­šų sa­vo spren­di­mais. Tai rei­kia įtei­sin­ti ar­ba šiuo įsta­ty­mu, ar­ba Sta­tu­te“, – at­krei­pė dė­me­sį jis.

At­os­to­gų ne­nu­ma­tė

Dar­bo gru­pė ne­si­ry­žo reg­la­men­tuo­ti Sei­mo na­rių at­os­to­gų, nors tai pa­da­ry­ti bu­vo nu­ro­dęs KT. „Nusp­ren­dė­me va­do­vau­tis ge­rą­ja Eu­ro­pos Są­jun­go­je ga­lio­jan­čia pra­kti­ka, kai par­la­men­ta­rai pa­tys pa­skirs­to sa­vo lai­ką. Kai įvyk­do par­la­men­ti­nes par­ei­gas, jie ga­li poil­siau­ti, jei ma­no, kad to rei­kia. Jei­gu įtei­sin­tu­me at­os­to­gas, vi­si Sei­mo na­riai vie­nu me­tu tu­rė­tų ei­ti at­os­to­gų. Pa­lik­ti vals­ty­bę be val­džios nė­ra pro­tin­ga“, – dės­tė A. Ne­kro­šius. Be to, anot jo, dar­bo san­ty­kiai rei­ka­lau­ja, kad iš­ėju­sį­jį il­sė­tis kas nors pa­va­duo­tų. O kas ga­lė­tų pa­va­duo­ti tau­tos iš­rink­tą­jį?

Ar­vy­das Ne­kro­šius: „Links­ta­ma prie to, kad už pra­leis­tą po­sė­dį – ple­na­ri­nį ar ko­mi­te­to – Sei­mo na­riams aps­kri­tai ne­bū­tų mo­ka­ma at­ly­gi­ni­mo.“

A. Ne­kro­šius vy­lė­si, kad di­de­lio Sei­mo na­rių pa­sip­rie­ši­ni­mo nau­ja­sis pro­jek­tas ne­su­lauks. „Bet bū­na vis­ko, ga­li ir at­mes­ti“, – pri­pa­ži­no po­li­ti­kas.

Par­la­men­ta­ro L. Bal­sio nuo­mo­ne, siū­lo­ma­me pro­jek­te nie­ko kon­tro­ver­siš­ko nė­ra, to­dėl jis ko­le­goms tu­rė­tų bū­ti pri­im­ti­nas. Ta­čiau A. Sa­la­ma­ki­nas prog­no­zuo­ja, kad to­kio įsta­ty­mo ne­pa­vyks pri­im­ti ir šią ka­den­ci­ją. „Kiek­vie­nas Sei­mo na­rys spren­džia pa­gal sa­ve. Ra­dęs bent ma­žą da­le­ly­tę, ku­ri jam ne­pa­tin­ka, ne­bal­suo­ja už vi­są įsta­ty­mą“, – sa­kė A. Sa­la­ma­ki­nas.

Eks­per­tai ne kar­tą tei­gė, jog pri­im­ti to­kio tei­sės ak­to Sei­mo na­riai ne­sku­ba jau vien dėl to, kad ne­no­ri at­si­sa­ky­ti abe­jo­nių ke­lian­čių pri­vi­le­gi­jų.