Sudaryta Seimo Laisvės premijų komisija
Sei­mas, 97 par­la­men­ta­rams bal­sa­vus už, vie­nam – prieš ir 2 su­si­lai­kius pri­ėmė nu­ta­ri­mą „Dėl Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“.

Kaip ra­šo­ma Sei­mo pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai, pri­im­tu tei­sės ak­tu pa­tvir­tin­ta šios su­dė­ties Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­ja: Juo­zas Baub­lys – Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­rys; Pe­tras Gra­žu­lis – frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ na­rys; Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša – Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų par­ti­jos frak­ci­jos na­rys; Mi­chal Mac­ke­vič – Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos– krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­jos na­rys; An­ta­nas Ma­li­naus­kas – Lie­tu­vos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bos val­dy­bos na­rys; Auš­ra Mal­dei­kie­nė – Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­rė; Rad­vi­lė Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė – Tė­vy­nės Są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­rė; Ge­di­mi­nas Kir­ki­las – Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos na­rys; Jo­nas Pra­pies­tis – Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras; Rim­vy­das Rai­mon­das Su­rvi­la – Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras; Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės ko­mi­si­jos na­rė; Man­tas Za­kar­ka – Lie­tu­vos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bos pre­zi­den­tas.