Sudaryta komisija dėl paminklo J. Basanavičiui
Vil­niaus val­džiai bei Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai ne­su­ta­riant dėl vie­tos Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pa­mink­lui sos­ti­nė­je, kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis su­da­rė ko­mi­si­ją.

Kaip pra­ne­šė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja, mi­nis­tro įsa­ky­mu su­da­ry­ta ko­mi­si­ja nag­ri­nės klau­si­mus, su­si­ju­sius su Lie­tu­vos vals­ty­bės šimt­me­čio mi­nė­ji­mo prog­ra­mo­je nu­ma­ty­tu sie­kiu Vil­niu­je pa­sta­ty­ti pa­mink­lą J.Ba­sa­na­vi­čiui.

Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė yra nu­ma­čiu­si pa­mink­lą sta­ty­ti prie Na­cio­na­li­nės fil­har­mo­ni­jos Vil­niu­je, ta­čiau tam ne­pri­ta­ria nei kul­tū­ros mi­nis­tras Š.Bi­ru­tis, nei pa­vel­do­sau­gi­nin­kai.

„Mums svar­bu nu­ma­ty­ti, kad vie­nas svar­biau­sių Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės sie­kė­jų bū­tų įam­žin­tas tin­ka­mai, kaip de­ra iš­ki­liai as­me­ny­bei. Už šios prie­mo­nės įgy­ven­di­ni­mą at­sa­kin­ga Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja, to­dėl mes kar­tu su ko­mi­si­ja ir kvies­ti­niais eks­per­tais vie­šai ir skaid­riai sprę­si­me, kaip tin­ka­mai įam­žin­ti J.Ba­sa­na­vi­čių. Jis nu­si­pel­nė dau­giau nei bū­ti įspraus­tas au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je ša­lia fil­har­mo­ni­jos“, – pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas Š.Bi­ru­tis.

Pa­sak jo, ko­mi­si­ja iki va­sa­rio pa­teiks siū­ly­mus dėl pa­mink­lo J.Ba­sa­na­vi­čiui pa­sta­ty­mo vie­tos Vil­niu­je, o „i­ki kol bus pa­sta­ty­tas ir ati­deng­tas pa­mink­las J.Ba­sa­na­vi­čiui Vil­niu­je, ši ko­mi­si­ja nag­ri­nės ki­tus su šio pa­mink­lo pa­sta­ty­mu su­si­ju­sius klau­si­mus“.

Ko­mi­si­ją su­da­ro Š.Bi­ru­tis, prem­je­ro pa­ta­rė­jas kul­tū­rai Faus­tas La­tė­nas, Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Gra­ži­na Drė­mai­tė, Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to va­do­vė Dia­na Var­nai­tė, ki­ti as­me­nys.

Vals­ty­bi­nė kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­ja jau yra par­eiš­ku­si po­zi­ci­ją, kad ne­su­tin­ka su Vil­niaus val­džios spren­di­mu sta­ty­ti pa­mink­lą J.Ba­sa­na­vi­čiui ša­lia Na­cio­na­li­nės fil­har­mo­ni­jos. Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės G.Drė­mai­tės tei­gi­mu, nė vie­nas iš 12 ko­mi­si­jos na­rių ne­pri­ta­rė, kad vie­nas žy­miau­sių Lie­tu­vos vi­suo­me­nės vei­kė­jų bū­tų įam­žin­tas sa­vi­val­dy­bės par­ink­to­je vie­to­je.

Kul­tū­ros mi­nis­tras anks­čiau yra par­eiš­kęs Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės spren­di­mą pa­si­rink­ti vie­tą prie fil­har­mo­ni­jos sie­jan­tis su vers­lo in­te­re­sais.

„Ki­tas da­ly­kas, kad ga­li čia bū­ti vers­lo in­te­re­sai at­ei­ty­je užs­ta­ty­ti K.Sir­vy­do skve­rą. Tai ma­ne la­biau­siai gąs­di­na ir nie­kas man ne­pa­nei­gė, kad Mies­to plė­tros de­par­ta­men­tas tu­ri to­kių idė­jų. O tai yra auk­so kąs­nis mies­to cen­tre pa­sta­ty­ti kvar­ta­lą“, – BNS yra sa­kęs Š.Bi­ru­tis, sa­vi­val­dy­bė sa­vo ruo­žtu ne­igia pla­nuo­jan­ti leis­ti sta­ty­bas K.Sir­vy­do skve­re.

Pa­mink­lo J.Ba­sa­na­vi­čiui pa­sta­ty­mas nu­ma­ty­tas Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­to­je Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo prog­ra­mo­je. Sa­vi­val­dy­bė ti­ki­si, kad pa­mink­lą pa­vyks pa­sta­ty­ti anks­čiau, nei 2018 me­tais, kai bus mi­ni­mas vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tis.

J.Ba­sa­na­vi­čius (1851–1927) – lie­tu­vių vi­suo­me­nės vei­kė­jas, pir­ma­sis lai­kraš­čio „Auš­ra“ re­dak­to­rius, vie­nas svar­biau­sių ne­prik­lau­so­my­bės sie­kė­jų, moks­li­nin­kas, gy­dy­to­jas. Jo va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos Ta­ry­ba 1918 me­tų va­sa­rio 16 die­ną pa­skel­bė Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę. J.Ba­sa­na­vi­čius pir­ma­sis pa­si­ra­šė Ne­prik­lau­so­my­bės ak­tą.