Sudaryta darbo grupė dėl pastatų pritaikymo slėptuvėms
Vy­riau­sy­bė­je su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri svars­tys ga­li­my­bę įpa­rei­go­ti vi­suo­me­ni­nius pa­sta­tus pri­tai­ky­ti ap­sau­gai nuo spro­gi­mų ka­ro at­ve­ju. Pa­siū­ly­mus dar­bo gru­pė tu­ri pa­teik­ti iki ge­gu­žės mė­ne­sio.

„Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris Al­mi­nas Ma­čiu­lis prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus pa­ve­di­mu nu­ro­dė Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai (VRM) su­da­ry­ti tar­pins­ti­tu­ci­nę dar­bo gru­pę, ku­ri iki 2015 me­tų ge­gu­žės 1 die­nos pa­teik­tų pa­siū­ly­mus Vy­riau­sy­bei dėl vals­ty­bės po­li­ti­kos ko­lek­ty­vi­nių ap­sau­gos prie­mo­nių val­dy­mo sri­ty­je ir gy­ven­to­jų ap­sau­gos to­bu­li­ni­mo“, - BNS in­for­ma­vo Vy­riau­sy­bės spau­dos tar­ny­ba.

Anot Spau­dos tar­ny­bos, at­sto­vus į dar­bo gru­pę pa­ves­ta pa­skir­ti Ap­lin­kos ir Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­joms bei Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tui.

VRM anks­čiau siū­lė įpa­rei­go­ti, kad vi­si at­ei­ty­je sta­to­mi vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties ir ne­gy­ve­na­mi sta­ti­niai ap­sau­go­tų gy­ven­to­jus nuo spro­gi­mų ka­ro at­ve­ju. Mi­nis­te­ri­ja siū­lė tai pa­da­ry­ti pa­ve­dant Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai tiks­lin­ti sta­ty­bos sri­ties, te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo tei­sės ak­tus bei Lie­tu­vos sta­ty­bos stan­dar­tus ir tech­ni­nius reg­la­men­tus. Anot VRM, vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties ne­gy­ve­na­mais pa­sta­tais lai­ko­mi ad­mi­nis­tra­ci­nės, pre­ky­bos, mai­ti­ni­mo, trans­por­to, ga­ra­žų, ga­my­bos ir pra­mo­nės, san­dė­lia­vi­mo ir ūkio pa­skir­ties sta­ti­niai.

To­kie siū­ly­mai at­si­ra­do po to, kai per­nai spa­lį vy­ku­sio Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mo me­tu bu­vo pri­im­tas pro­to­ko­li­nis spren­di­mas, kad ka­ro Ukrai­no­je kon­teks­te esa­mi ir bū­si­mi sta­ti­niai tu­rė­tų bū­ti la­biau pri­tai­ky­ti ci­vi­liams gy­ven­to­jams slėp­tis nuo pa­vo­jų.

Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra 1771 ko­lek­ty­vi­nės ap­sau­gos sta­ti­nys. Juo­se ka­ro at­ve­ju ga­lė­tų bū­ti sau­go­ma apie 741 tūkst. ša­lies gy­ven­to­jų. Anks­čiau Lie­tu­vo­je bu­vu­sių slėp­tu­vių - bun­ke­rių tink­las yra iš­ny­kęs, nes bun­ke­riams iš­sau­go­ti ir iš­lai­ky­ti ne­bu­vo ski­ria­mos lė­šos.