Sudaroma Kibernetinio saugumo taryba
Vy­riau­sy­bė ket­vir­ta­die­nį nu­ta­rė su­da­ry­ti Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo ta­ry­bą ir pa­tvir­ti­no jos reg­la­men­tą. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras per mė­ne­sį tu­rės pa­tvir­tin­ti šios ta­ry­bos su­dė­tį.

Pa­sak Vy­riau­sy­bės pra­ne­ši­mo, ta­ry­ba, už­ti­krin­sian­ti glau­des­nį vals­ty­bės, vers­lo ir moks­lo ins­ti­tu­ci­jų bend­ra­dar­bia­vi­mą ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo sri­ty­je, pri­si­dės prie at­spa­ru­mo ki­ber­ne­ti­niams iš­puo­liams di­di­ni­mo Lie­tu­vo­je. Ji su­da­ry­ta įgy­ven­di­nant Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo įsta­ty­mo nuo­sta­tas.

Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo ta­ry­ba bus nuo­la­ti­nė pa­ta­ria­mo­ji ins­ti­tu­ci­ja, ana­li­zuo­sian­ti ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mo būk­lę ir teik­sian­ti pa­siū­ly­mus dėl jos ge­ri­ni­mo vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms, for­muo­jan­čioms ir įgy­ven­di­nan­čioms ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo po­li­ti­ką, vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo su­bjek­tams, tvar­kan­tiems vals­ty­bės in­for­ma­ci­nius iš­tek­lius, vie­šų­jų ry­šių tink­lų, elek­tro­ni­nių pa­slau­gų tei­kė­jams, šios sri­ties vers­lo įmo­nėms, moks­lo ir stu­di­jų ins­ti­tu­ci­joms.

Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo ta­ry­bai pir­mi­nin­kaus kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras, ją su­da­rys 24 na­riai iš Kraš­to ap­sau­gos, Ener­ge­ti­kos, Su­si­sie­ki­mo, Tei­sin­gu­mo, Vi­daus rei­ka­lų, Už­sie­nio rei­ka­lų, Ūkio mi­nis­te­ri­jų, Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos, Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bos, Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro, Lie­tu­vos ban­ko, Vals­ty­bi­nės duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­jos, UAB „Lie­tu­vos ener­gi­ja“, Vil­niaus ir Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tų, taip pat at­sto­vai iš „In­fo­balt“, Lie­tu­vos ban­kų, ši­lu­mos ir van­dens tie­kė­jų aso­cia­ci­jų.

Į ta­ry­bos po­sė­džius ga­lės bū­ti kvie­čia­mi ir ki­ti ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo eks­per­tai.