Suabejota turizmo prievaizdų kompetencija
Pa­siaiš­kin­ti dėl ša­lies ke­lio­nių or­ga­ni­za­vi­mo vers­lą užg­riu­vu­sių bė­dų va­kar į Sei­mą iš­kvies­tas ūkio mi­nis­tras Eval­das Gus­tas ža­dė­jo im­tis ra­di­ka­lių rin­kos prie­žiū­ros pert­var­kos prie­mo­nių. Mi­nis­trui vos spė­jus pa­lik­ti Sei­mo tri­bū­ną, pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė par­ei­ka­la­vo pa­keis­ti vi­są Tu­riz­mo de­par­ta­men­to (TD) va­do­vy­bę.

Pa­sak ša­lies va­do­vės, TD ne­pa­si­mo­kė iš sa­vo anks­tes­nių klai­dų, dėl ku­rių pos­to ne­te­ko bu­vu­si va­do­vė Rai­mon­da Bal­nie­nė. “Da­bar tu­ri­me ki­tus at­ve­jus ir ma­to­me, kad TD nė kiek ne­pa­kei­tė po­žiū­rio ir sti­liaus. Gir­dė­da­ma tai, ką da­bar gir­džiu iš lai­ki­no­jo va­do­vo, pra­de­du abe­jo­ti TD va­do­vų kom­pe­ten­ci­ja iš vi­so. To­dėl la­bai rim­tai at­krei­piu ūkio mi­nis­tro dė­me­sį, kad TD va­do­vy­bė ne­ati­tin­ka kva­li­fi­ka­ci­nių rei­ka­la­vi­mų ir tu­ri bū­ti fak­tiš­kai vi­sa pa­keis­ta“, - va­kar žur­na­lis­tams sa­kė pre­zi­den­tė. D. Gry­baus­kai­tė pri­mi­nė, kad vi­sa­me pa­sau­ly­je tu­riz­mo sek­to­riu­je yra prob­le­mų, kon­ku­ren­ci­jos ne­at­lai­ko ir ban­kru­tuo­ja smul­kes­nės įmo­nės. Ta­čiau tam ir eg­zis­tuo­ja kon­tro­liuo­jan­čios ins­ti­tu­ci­jos – Ūkio mi­nis­te­ri­ja ir TD, ku­rių rei­ka­las - pre­ven­ci­ja.

Ga­vo pa­ta­rė­jos vie­tą

E. Gus­to at­sa­ko­my­bės va­kar griež­čiau­siai rei­ka­la­vo opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai. Ke­lis kar­tus mi­nis­tro bu­vo klau­sia­ma, ko­dėl ar­šios kri­ti­kos dėl “Go Pla­net Tra­vel” agen­tū­ros žlu­gi­mo su­lau­ku­si bu­vu­si TD va­do­vė R. Bal­nie­nė de­par­ta­men­te ga­vo šil­tą pa­ta­rė­jos vie­tą. “R. Bal­nie­nė yra nu­baus­ta tiek draus­mi­ne pra­sme, tiek pa­že­mi­nant par­ei­gas”, - tei­gė mi­nis­tras. Pa­sak jo, bu­vu­si va­do­vė yra pro­fe­sio­na­li spe­cia­lis­tė, to­dėl at­si­sa­ky­ti jos pa­slau­gų bū­tų ne­ra­cio­na­lu. Ūkio mi­nis­te­ri­jos va­do­vas pri­mi­nė, kad da­bar yra pa­skelb­tas kon­kur­sas TD di­rek­to­riaus par­ei­goms. “Bu­vo gau­ta 11 par­aiš­kų. Jas pa­ti­kri­nus, tin­ka­mo­mis pri­pa­žin­tos 6. Ar­ti­miau­siu me­tu vyks at­ran­ka, ir ti­kiuo­si, kad nau­jas va­do­vas ti­krai ati­tiks vi­sus ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus”, - vy­lė­si E. Gus­tas. Klau­sia­mas apie bū­si­mo­jo TD va­do­vo par­tiš­ku­mą, jis sa­kė ti­kįs, kad kan­di­da­tas bus ne­par­ti­nis.

E. Gus­tas va­kar Sei­me pri­pa­ži­no, jog šių me­tų ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių pa­tir­tis, pa­si­bai­gu­si ke­tu­riais ban­kro­tais, per­ša aki­vaiz­džią iš­va­dą, kad bū­ti­na pri­im­ti nau­jos re­dak­ci­jos Tu­riz­mo įsta­ty­mą, nu­ma­tan­tį efek­ty­vų kon­tro­lės me­cha­niz­mą. Ta­čiau Sei­mo na­rius, ypač opo­zi­ci­jos at­sto­vus, pir­miau­sia do­mi­no ne at­ei­ties pla­nai, o prie­žas­tys, truk­džiu­sios Ūkio mi­nis­te­ri­jos ku­ruo­ja­mam TD už­kirs­ti ke­lią pra­ėju­sį penk­ta­die­nį pa­skelb­tam “Fresch Tra­vel” žlu­gi­mui. Skai­čiuo­ja­ma, kad dėl to nu­ken­tė­jo 2,3 tūkst. žmo­nių. Tiks­les­nės nuo­sto­lių su­mos mi­nis­tras tei­gė ne­ga­lįs įvar­dy­ti, nes tris mė­ne­sius iš ke­liau­to­jų bus ren­ka­mos pre­ten­zi­jos.

Siū­lo­ma steig­ti fon­dą

Pa­klaus­tas apie kon­kre­čius siū­ly­mus ke­lio­nių rin­kai draus­min­ti mi­nis­tras pir­miau­sia įvar­di­jo se­niai bran­di­na­mą idė­ją įsteig­ti Ke­lio­nių ga­ran­ti­nį fon­dą. “A­pie tai kal­ba­me nuo ko­kių 1998 me­tų, bet, de­ja, su tu­riz­mo or­ga­ni­za­ci­jo­mis su­tar­ti šiuo klau­si­mu kol kas ne­pa­vy­ko. Gal­būt po ši­tų skau­džių įvy­kių ir pa­čios tu­riz­mo įstai­gos su­si­mąs­tys apie to­kio fon­do bū­ti­nu­mą“, - vy­lė­si E. Gus­tas. Pa­sak jo, taip pat bus siū­lo­ma per­žiū­rė­ti drau­di­mo įmo­kas ir jas di­fe­ren­ci­juo­ti pa­gal par­da­vi­mą ir pa­gal lai­ką (at­siž­vel­giant į tai, ka­da par­duo­da­mos ke­lio­nės - prieš ke­lis mė­ne­sius, pu­sę me­tų ar me­tus). „Priė­mus to­kį spren­di­mą pro­duk­to kai­na var­to­to­jams, ti­kė­ti­na, ga­li pa­di­dė­ti”, - tei­gė E. Gus­tas. Be to, bus siū­lo­ma pa­pil­dy­ti TD prie­žiū­ros funk­ci­jas, kad de­par­ta­men­tas tu­rė­tų tei­sę ti­krin­ti ir fi­nan­si­nę si­tua­ci­ją, ir su­tar­čių vyk­dy­mą. Šiuo me­tu TD to­kios tei­sės ne­tu­ri. Mi­nis­tro tei­gi­mu, šiuo me­tu rin­ko­je vei­kia 261 ke­lio­nių or­ga­ni­za­vi­mo agen­tū­ra. Iš­anks­ti­niais duo­me­ni­mis, 52 įmo­nės ne­ati­tin­ka įsta­ti­nio ir nuo­sa­vo ka­pi­ta­lo san­ty­kio rei­ka­la­vi­mo, 60 – nė­ra pa­tei­ku­sios jo­kių duo­me­nų. „De­par­ta­men­tas da­bar sku­biai ren­ka in­for­ma­ci­ją apie įmo­nes, ku­rios ne­pa­tei­kė pa­gal įsta­ty­mą rei­ka­lau­ja­mų duo­me­nų“, - ti­ki­no E. Gus­tas.

Mi­nis­tras – ne Die­vas

Apie bū­ti­ny­bę ma­žin­ti tu­riz­mo vers­lo ri­zi­ką va­kar pra­bi­lo ir prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius. Jo nuo­mo­ne, kad bū­tų iš­veng­ta nau­jų ban­kro­tų, tu­rė­tų at­si­ras­ti dau­giau šios sri­ties su­var­žy­mų. Kaip pa­vyz­dį prem­je­ras nu­ro­dė Es­ti­jo­je vei­kian­tį šio vers­lo mo­de­lį. „Jei­gu vers­li­nin­kas no­ri su­rink­ti di­des­nę su­mą pi­ni­gų ir už­sa­ky­ti ke­lio­nes, vi­sos tos lė­šos tu­rė­tų bū­ti apd­rau­džia­mos. Jei­gu ta su­ma di­dė­ja, jis vėl tu­ri gau­ti pa­pil­do­mą drau­di­mą. Ir jo­kios ri­zi­kos ne­ga­li bū­ti, ar­ba ji mi­ni­ma­li, ko­kie 10 proc., ji ir­gi bū­tų kom­pen­suo­ja­ma drau­di­mo“, - in­ter­viu ra­di­jui sa­kė prem­je­ras. Ta­čiau Vy­riau­sy­bės va­do­vas ne­at­sa­kė į klau­si­mą, ko­kia ūkio mi­nis­tro E. Gus­to at­sa­ko­my­bė už tai, kad ne­bu­vo lai­ku pa­ste­bė­tos ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rės „Fresh Tra­vel“ prob­le­mos. Anot A. But­ke­vi­čiaus, in­for­ma­ci­jos apie bręs­tan­čią kri­ti­nę pa­dė­tį ne­tu­rė­ta. “Tu­riz­mo de­par­ta­men­to in­for­ma­ci­ja apie šią įmo­nę bu­vo pa­teik­ta tei­gia­ma. Ta­da kuo ti­kė­ti? Ma­nau, kad ūkio mi­nis­tras nė­ra Die­vas, ir ti­kriau­siai ne­ga­li nu­ma­ty­ti, ką gal­vo­ja tų įmo­nių va­do­vai“, - tei­gė A.But­ke­vi­čius. Prem­je­ras ža­dė­jo, kad vi­si po­li­ti­kai, ku­rie prieš­in­sis tu­riz­mo vers­lo įsta­ty­mų griež­ti­ni­mui, bus pa­vie­šin­ti.

Sa­vait­ga­lį TD pa­stan­go­mis iš Por­tu­ga­li­jos ir Egip­to ku­ror­tų bu­vo pa­skrai­din­ta be­veik 480 ten bu­vu­sių agen­tū­ros tu­ris­tų.