Su slapta informacija dirba pavaduotojas
Ap­ri­bo­jus Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) va­do­vo Kęs­tu­čio Ju­ce­vi­čiaus ga­li­my­bes dirb­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja, da­lį jo funk­ci­jų vyk­do pa­va­duo­to­jas Ša­rū­nas Ra­mei­kis.

Tai pra­ne­šė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis. Anot jo, da­lį sa­vo funk­ci­jų Š. Ra­mei­kiui per­lei­do pats K. Ju­ce­vi­čius. Mi­nis­tro tei­gi­mu, lei­di­mo dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja su­stab­dy­mas K. Ju­ce­vi­čiui yra lai­ki­nas, to­dėl tai ne­truk­do jam ei­ti va­do­vo par­ei­gų. S. Skver­ne­lis lap­kri­čio pa­bai­go­je nu­ro­dė at­lik­ti pa­kar­to­ti­nį pa­ti­kri­ni­mą dėl FNTT di­rek­to­riaus K. Ju­ce­vi­čiaus pa­ti­ki­mu­mo. Jis ga­li už­truk­ti tris mė­ne­sius.