Su lietuvių „šnipu“ susitikti neleidžia
Lie­tu­vos am­ba­sa­da Ru­si­jo­je kol kas ne­ga­vo at­sa­ky­mo į pra­šy­mą su­si­tik­ti su su­lai­ky­tu lie­tu­viu, ku­rį Mask­va kal­ti­na šni­pi­nė­ji­mu.

Am­ba­sa­da Ru­si­jos nau­jie­nų agen­tū­rai „In­ter­fax“ nu­ro­dė vis dar ne­ga­vu­si lei­di­mo Lie­tu­vos dip­lo­ma­tams pa­si­ma­ty­ti Mask­vo­je su­lai­ky­tu lie­tu­viu.

„Mes Ru­si­jai pra­šy­mą pa­tei­kė­me va­kar (tre­čia­die­nį), bet vis dar ne­ga­vo­me at­sa­ky­mo“, - tei­gia am­ba­sa­da.

Ru­si­jos Fe­de­ra­li­nė sau­gu­mo tar­ny­ba (FSB) tre­čia­die­nį pra­ne­šė su­lai­kiu­si An­tra­ja­me ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­te dir­ban­tį lie­tu­vį. Vy­ras su­im­tas dviem mė­ne­siams.

Jis su­lai­ky­tas pra­ėjus trims sa­vai­tėms po to, kai Lie­tu­vo­je bu­vo su­lai­ky­tas šni­pi­nė­ji­mu FSB įta­ria­mas Ru­si­jos pi­lie­tis.