Su JAV tankais Lietuva miegos ramiau
JAV pla­nai Ry­tų Eu­ro­po­je, taip pat ir Lie­tu­vo­je, dis­lo­kuo­ti su­nkią­ją gink­luo­tę mū­sų ša­ly­je su­tik­ti su di­de­liu en­tu­ziaz­mu. Tiek po­li­ti­kai, tiek eks­per­tai pa­žy­mi, kad toks žings­nis su­stip­rin­tų sau­gu­mą mū­sų re­gio­ne.

Ag­re­sy­vūs Ru­si­jos veiks­mai Ukrai­no­je su­lau­kė dar rim­tes­nės JAV reak­ci­jos. Kaip skel­bia šios ša­lies ži­niask­lai­da, Va­šing­to­nas svars­to pa­siųs­ti stip­rų sig­na­lą Ru­si­jai, kad ame­ri­kie­čiai yra pa­si­ren­gę gin­ti Mask­vos še­šė­ly­je at­si­dū­ru­sias NA­TO na­res, Ry­tų Eu­ro­po­je dis­lo­kuo­da­mi su­nkią­ją ka­ri­nę įran­gą, taip pat ir ko­vi­nius tan­kus. To­kiam JAV gy­ny­bos de­par­ta­men­to siū­ly­mui dar tu­ri pri­tar­ti Bal­tie­ji rū­mai ir gy­ny­bos se­kre­to­rius.

Lau­kia­mi sprendimai

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tvir­ti­no, kad pla­nai dis­lo­kuo­ti gink­luo­tę Ry­tų Eu­ro­po­je bu­vo pa­skelb­ti JAV Se­na­to do­ku­men­te po Vel­se vy­ku­sio NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo. „Tai­gi, jo­kios nau­jo­vės nė­ra, mes šiuos spren­di­mus ži­no­me, juos pa­lai­ko­me ir jų lau­kia­me“, - ti­ki­no ša­lies va­do­vė.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Li­no Lin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, su­nkio­sios gink­luo­tės dis­lo­ka­vi­mas reikš­min­gai pa­ge­rin­tų sau­gu­mo si­tua­ci­ją mū­sų re­gio­ne ir Lie­tu­vo­je. Anot jo, JAV Kong­re­sas pa­tvir­ti­no mi­li­jar­do do­le­rių par­amos prog­ra­mą Ry­tų ir Vi­du­rio Eu­ro­pos ša­lims. „Tam ti­kra la­bai kon­kre­ti su­ma skir­ta ir Lie­tu­vai. Šiuo me­tu yra ro­ta­ci­nė kuo­pa, dis­lo­kuo­ta Lie­tu­vo­je nuo­la­ti­nėms pra­ty­boms, o pa­pil­do­mai bus dis­lo­kuo­ta tam ti­kra an­tri­nė tech­ni­ka, įran­ga ir gink­luo­tė. Kai bus ofi­cia­lūs šal­ti­niai, ta­da bus ga­li­ma kon­kre­čiai ko­men­tuo­ti, bet tai yra tos prog­ra­mos - sau­gu­mo stip­ri­ni­mo Eu­ro­po­je - kon­teks­te įgy­ven­di­na­mi kon­kre­tūs pla­nai“, - aiš­ki­no jis.

L. Lin­ke­vi­čius ti­ki­no, kad gink­luo­tės dis­lo­ka­vi­mas ne­bū­tų ag­re­si­jos prieš Ru­si­ją ar ki­tas ša­lis de­mons­tra­vi­mas, o tie­siog sau­gu­mo stip­ri­ni­mo ele­men­tai. „Tai la­bai svar­bi ži­nia Lie­tu­vos žmo­nėms. Tie­są sa­kant, ir vi­sam pa­sau­liui“, - pa­žy­mė­jo mi­nis­tras.

In­dė­lis į saugumą

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas pa­brė­žė, kad jau ku­rį lai­ką su są­jun­gi­nin­kais kal­ba­ma­si dėl ga­li­my­bės Bal­ti­jos re­gio­ne dis­lo­kuo­ti su­nkią­ją gink­luo­tę. „Tai bū­tų la­bai di­de­lis in­dė­lis į mū­sų sau­gu­mą ir ap­gi­na­mu­mą. Gink­luo­tės dis­lo­ka­vi­mas Lie­tu­vo­je bū­tų kaip pa­pil­do­ma prie­mo­nė, ku­ri leis­tų mums jaus­tis sau­giau“, - LŽ tei­gė jis.

Iš Ru­si­jos pa­si­gir­dę par­eiš­ki­mai, kad sa­vo ruo­žtu Ry­tų kai­my­nė ir­gi stip­rins ka­ri­nes pa­jė­gas, ne­tu­rė­tų gąs­din­ti. „Aš tik pri­me­nu, kad nei Gru­zi­jo­je, nei Ukrai­no­je ame­ri­kie­čiai ne­bu­vo dis­lo­ka­vę sa­vo ka­ri­nės gink­luo­tės ir da­bar šios abi vals­ty­bės, kaip ir Mol­do­va, ne­tu­ri sa­vo rea­lios te­ri­to­ri­jos, pa­ty­rė, o Ukrai­na ir da­bar pa­ti­ria di­džiu­les sa­vo gy­ven­to­jų ne­tek­tis. To­dėl Ru­si­jos stab­dy­mas yra ne nie­ko ne­da­ry­mas, bet ka­riuo­me­nės stip­ri­ni­mas ir mo­der­ni­za­vi­mas, są­jun­gi­nin­kų bu­vi­mas kar­tu su mu­mis, jų gink­luo­tės dis­lo­ka­vi­mas. Tai sver­tai, ku­rie ga­li su­stab­dy­ti bet ko­kį ag­re­so­rių“, - aiš­ki­no kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras.

Pa­tys Ru­si­jos neatgrasysime

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rė kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė taip pat po­zi­ty­viai ver­ti­no JAV gy­ny­bos de­par­ta­men­to svars­ty­mus Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je dis­lo­kuo­tas kuo­pas ap­rū­pin­ti su­nkią­ja gink­luo­te. „Atg­ra­sy­mui rei­ka­lin­gi ge­ro­kai di­des­ni pa­jė­gu­mai, nes Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas ei­na ten, kur lei­džia­ma ei­ti“, - LŽ tei­gė par­la­men­ta­rė.

Anot jos, kad ir daug pa­stan­gų dė­tu­me stip­rin­da­mi pa­si­ren­gi­mą gin­ti vals­ty­bę, pa­tys nie­ka­da ne­bū­si­me pa­jė­gūs at­gra­sy­ti Ry­tų kai­my­nės. To­dėl są­jun­gi­nin­kų gink­luo­tės dis­lo­ka­vi­mas - itin reikš­min­gas ir svar­bus žings­nis.

Par­la­men­ta­rės ne­gąs­di­na Ru­si­jos ke­ti­ni­mai stip­rin­ti sa­vo va­ka­ri­nę sie­ną. „Jau da­bar Ru­si­ja yra mi­li­ta­ri­za­vu­si vi­są pe­ri­me­trą prie Bal­ti­jos vals­ty­bių. Yra di­džiu­lė disp­ro­por­ci­ja, nes Ru­si­ja lai­ko mus ap­su­pu­si pa­čia mo­der­niau­sia gink­luo­te“, - kal­bė­jo bu­vu­si kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trė.

R. Juk­ne­vi­čie­nės tei­gi­mu, Ru­si­ją iš­pro­vo­kuo­ti ga­li ne są­jun­gi­nin­kų gink­luo­tės dis­lo­ka­vi­mas, bet tai, kad re­gio­ne ne­bus už­ti­krin­tas sau­gu­mas. „La­biau­siai Ru­si­ją pro­vo­kuo­ja sau­gu­mo va­kuu­mas - tai, kaip at­si­ti­ko Ukrai­no­je. Jie ži­no, kad nė­ra tin­ka­mų pa­jė­gu­mų ag­re­si­jai at­rem­ti, ki­taip, iš­si­ly­gi­nus jė­gų ba­lan­sui, pa­tir­tų la­bai di­de­lių nuo­sto­lių, jei­gu ei­tų į vie­ną ar ki­tą te­ri­to­ri­ją“, - pa­brė­žė ji.

Si­tua­ci­ja rimtėja

Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos pro­fe­so­rius Val­das Ra­ku­tis JAV pla­nus ver­ti­no dve­jo­pai. Vie­na ver­tus, Ry­tų Eu­ro­po­je ir kon­kre­čiai Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­ta su­nkio­ji gink­luo­tė veiks kaip ka­ro pre­ven­ci­jos prie­mo­nė. Da­bar mū­sų ša­ly­je lai­ki­nai esan­čios JAV ir ki­tų są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gos dau­giau „pa­lai­ko vė­lia­vą“.

Ki­ta ver­tus, JAV ke­ti­ni­mai ro­do, kad pa­dė­tis re­gio­ne rim­tė­ja. „Ži­no­ma, Lie­tu­vos po­žiū­riu la­bai ge­rai, kad tai vyks­ta, rei­kia tie­siog džiaug­tis. NA­TO vei­kia, 5-asis Al­jan­so su­tar­ties straips­nis pa­si­reiš­kia rea­ly­bė­je. Ta­čiau gink­lų žvan­gi­ni­mas tai­kos ne­pa­dau­gi­na“, - kons­ta­ta­vo eks­per­tas.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to dės­ty­to­jas Dei­vi­das Šle­kys kal­bė­jo, kad JAV nu­spren­dė pri­si­dė­ti prie mū­sų sau­gu­mo ga­ran­ti­jų. Taip pat eks­per­tas pa­brė­žė, kad gink­luo­tė ne­sto­vės už­da­ry­ta an­ga­ruo­se. „Tai­gi, mū­sų ka­riams tai yra ga­li­my­bė ir tre­ni­ruo­tis, ir pa­ma­ty­ti šiuo­lai­ki­nius gink­lus. Hi­po­te­tiš­kai Lie­tu­va to­kią gink­luo­tę ga­lė­tų įsi­gy­ti už di­džiu­lius pi­ni­gus“, - sa­kė D. Šle­kys.

. . .

Ru­si­ja pa­ža­dė­jo atsaką

Į ži­nią apie JAV ke­ti­ni­mus dis­lo­kuo­ti su­nkią­ją gink­luo­tę Bal­ti­jos ša­ly­se ne­tru­ko su­rea­guo­ti Ru­si­ja. Šios ša­lies ka­riuo­me­nės ge­ne­ro­las Ju­ri­jus Ja­ku­bo­vas par­eiš­kė, kad jei­gu to­kie pla­nai bus įgy­ven­din­ti, tai bū­tų ag­re­sy­viau­sias Pen­ta­go­no ir NA­TO žings­nis nuo šal­to­jo ka­ro lai­kų.

Taip pat J. Ja­ku­bo­vas pa­ti­ki­no, kad at­sa­kant į to­kius veiks­mus bus su­stip­rin­tos vi­sos ka­ri­nės pa­jė­gos, esan­čios prie Ru­si­jos va­ka­ri­nės sie­nos, įskai­tant ir nau­jų tan­kų, ar­ti­le­ri­jos bei avia­ci­jos da­li­nių su­for­ma­vi­mą. „Ra­ke­tų bri­ga­da Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je spar­čiau bus per­gink­luo­ja­ma nau­jais tak­ti­niais ra­ke­ti­niais komp­lek­sais „Is­kan­der“, di­de­lių per­mai­nų pa­tirs Ru­si­jos pa­jė­gos Bal­ta­ru­si­jo­je“, - pa­žy­mė­jo jis.