Su išmokų dydžiu pažindins raštu
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ruo­šia­si vi­siems pa­bė­gė­liams, ku­riuos ke­ti­na­ma per­kel­ti į Lie­tu­vą, duo­ti pa­si­ra­šy­ti, kad bu­vo in­for­muo­ti apie lie­tu­viš­kas iš­mo­kas ir at­ly­gi­ni­mus, pra­ne­šė LNK ži­nių tar­ny­ba.

Taip sie­kia­ma, kad vė­liau pa­bė­gė­liai ne­ga­lė­tų skųs­tis ne­bu­vę in­for­muo­ti apie tai, ko­kio dy­džio iš­mo­kos jų lau­kia Lie­tu­vo­je.

„Ti­krai vi­sa in­for­ma­ci­ja apie iš­mo­kas yra tei­kia­ma. (...) Mes kal­ba­me, kaip tą už­fik­suo­ti, kad žmo­gus po to ne­ga­lė­tų iš­si­gin­ti, kad ne­ži­no­jo ir bu­vo su­klai­din­tas“, – sa­kė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas.

Lie­tu­vo­je pa­grin­di­nė pa­šal­pa pa­bė­gė­liui yra 200 eu­rų per mė­ne­sį. Vo­kie­ti­jo­je – 700 eu­rų.

Šią sa­vai­tę į Lie­tu­vą at­vež­ti de­vy­ni pa­bė­gė­liai iš Si­ri­jos. No­rą at­vyk­ti į Lie­tu­vą iš Grai­ki­jos ir Tur­ki­jos pa­bė­gė­lių sto­vyk­lų yra par­eiš­kę dar 100 mig­ran­tų. Jie bus ti­kri­na­mi dėl sau­gu­mo. Mi­nis­tras ža­da, kad nau­jų pa­bė­gė­lių bus kas mė­ne­sį.

Dvi mig­ran­tų šei­mos iš Lie­tu­vos jau iš­va­žia­vo į tur­tin­ges­nes vals­ty­bes.

Lie­tu­va yra įsi­pa­rei­go­ju­si per dve­jus me­tus pri­im­ti 1105 as­me­nis, ku­rie bė­ga nuo ka­ro Si­ri­jo­je, Ira­ke. Šiuo me­tu į Lie­tu­vą yra per­kel­ta apie 100 mig­ran­tų si­rų ir ira­kie­čių.