Su EK viceprezidentu aptarė priemones ES energetiniam saugumui stiprinti
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su­si­ti­ko su Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos vi­cep­re­zi­den­tu Ma­ro­šu Šef­čo­vi­čiu­mi, at­sa­kin­gu už ES ener­ge­ti­nę są­jun­gą. Ar­tė­jant de­ry­boms dėl nau­jo dau­gia­me­čio ES biu­dže­to, su­si­ti­ki­me ap­tar­ti Lie­tu­vos ener­ge­ti­niai in­te­re­sai, As­tra­vo AE ke­lia­mos grės­mės ir bend­ros ES prie­mo­nės ener­ge­ti­niam sau­gu­mui už­ti­krin­ti. 

Tre­čia­die­nį su­si­ti­ki­me su Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos vi­cep­re­zi­den­tu Ma­ro­šu Šef­čo­vi­čiu­mi, at­sa­kin­gu už ES ener­ge­ti­nę są­jun­gą, Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­brė­žė, jog ko­vo­jant su ne­skaid­ria „Gazp­rom“ mo­no­po­li­ja Eu­ro­pos du­jų rin­ko­je, rei­ka­lin­gi ne sim­bo­li­niai žings­niai, o rea­lūs spren­di­mai.

„ES ne­tu­ri lik­ti geo­po­li­ti­niais mo­ty­vais par­em­tų du­jų kai­nų skir­tu­mų, o „Gazp­rom“ įsi­pa­rei­go­ji­mai pir­kė­jams tu­ri apim­ti kom­pen­sa­ci­jos me­cha­niz­mus už pa­tir­tą ža­lą dėl ne­skaid­rios pre­ky­bos“, – tei­gia­ma pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos pra­ne­ši­me.

„Gazp­rom“ Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai, ku­ri bai­gė ty­ri­mą dėl kon­cer­no pikt­nau­džia­vi­mo do­mi­nuo­jan­čia pa­dė­ti­mi Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos du­jų rin­ko­je, ko­vą pa­ža­dė­jo, jog ša­lys ga­lės lais­vai pre­kiau­ti ru­siš­ko­mis du­jo­mis, o „Gazp­rom“ jas tieks kon­ku­ren­cin­ga kai­na. Il­ga­lai­kė­se du­jų su­tar­ty­se „Gazp­rom“ ža­da leis­ti klien­tams per­si­de­rė­ti dėl kai­nos, su­da­ry­ti są­ly­gas du­jų mai­nams.

„Gazp­rom“ sie­kia iš­veng­ti iki 8 mlrd. eu­rų bau­dos. Skai­čiuo­ja­ma, kad dėl ne­są­ži­nin­gos „Gazp­rom“ tai­ky­tos kai­no­da­ros Lie­tu­va pa­ty­rė apie 1,5 mlrd. eu­rų nuo­sto­lį. Ta­čiau da­bar siū­lo­mi „Gazp­rom“ įsi­pa­rei­go­ji­mai ne­su­da­ro ga­li­my­bių Lie­tu­vai kom­pen­suo­ti šiuos pra­ra­di­mus.

Anot Pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­mo, su­si­ti­ki­me taip pat ap­tar­ti Lie­tu­vos ener­ge­ti­niai in­te­re­sai, As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės (AE) ke­lia­mos grės­mės ir bend­ros ES prie­mo­nės ener­ge­ti­niam sau­gu­mui už­ti­krin­ti.

Tei­gia­ma, kad vie­nin­ga vi­sų ES ša­lių po­zi­ci­ja bū­ti­na, kad ne­sau­giai pa­ga­min­ta ne­pa­siek­tų Eu­ro­pos var­to­to­jų, o As­tra­vo AE ne­su­kel­tų pa­pil­do­mų kliū­čių Bal­ti­jos ša­lių sinch­ro­ni­za­ci­jos su kon­ti­nen­ti­ne Eu­ro­pa sie­kiui.

D.Gry­baus­kai­tės tei­gi­mu, geo­po­li­ti­nis „NordS­tream 2“ pro­jek­tas – dar vie­nas mė­gi­ni­mas skai­dy­ti ES ša­lių vie­ny­bę ir už­verž­ti nau­ją ru­siš­kų du­jų kil­pą Eu­ro­pai.