Studentų vadovas Mažvydas Savickas: aukštasis mokslas – ne privilegija
Šian­dien iš­rinkt­tas nau­jas Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­gos va­do­vas, juo ta­po – Maž­vy­das Sa­vic­kas.

Stu­den­tų at­sto­vai nu­spren­dė, kad at­ei­nan­čius dve­jus me­tus Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­gai (LSS) va­do­vaus Maž­vy­das Sa­vic­kas. Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­te vy­ku­sio­je LSS at­as­kai­tos tei­ki­mo ir rin­ki­mų kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vę stu­den­tų at­sto­vai or­ga­ni­za­ci­jos vai­rą pa­ti­kė­jo ke­tu­ris me­tus stu­den­tiš­ka­me ju­dė­ji­me vei­kian­čiam Maž­vy­dui Sa­vic­kui, ku­ris iki šiol bu­vo or­ga­ni­za­ci­jos Val­dy­bos na­rių, prieš tai me­tus va­do­va­vo ISM Va­dy­bos ir eko­no­mi­kos uni­ver­si­te­to stu­den­tų at­sto­vy­bei, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Nau­ja­sis, 31-ą stu­den­tų sa­vi­val­dą vie­ni­jan­čios skė­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­gos, va­do­vas pa­grin­di­niais sa­vo tiks­lais lai­ko stu­di­jų ko­ky­bės ir ap­lin­kos ge­ri­ni­mą, iš už­sie­nio at­vy­ku­sių stu­den­tų at­sto­va­vi­mą bei aukš­to­jo moks­lo prie­ina­mu­mą spe­cia­lių po­rei­kių tu­rin­tiems as­me­nims. „Džiau­giuo­si stu­den­tų at­sto­vu iš­reikš­tu pa­si­ti­kė­ji­mu ir pri­imu man ten­kan­čią at­sa­ko­my­bę at­sto­vau­ti stu­den­tams na­cio­na­li­nia­me bei tarp­tau­ti­nia­me lyg­me­ny­se. Šian­dien Lie­tu­vos aukš­ta­sis moks­las yra ant per­mai­nų slenks­čio: jau ne­tru­kus pra­dė­si­me nag­ri­nė­ti aukš­tų­jų mo­kyk­lų tink­lo kon­so­li­da­ci­jos pa­siū­ly­mus, svars­ty­si­me ga­li­my­bę tu­rė­ti ne­mo­ka­mas ba­ka­lau­ro stu­di­jas, kur­si­me Lie­tu­vos aukš­to­jo moks­lo tarp­tau­tiš­ku­mo stra­te­gi­ją. Ma­nau, kad stu­den­tų at­sto­vai tu­ri ak­ty­viai da­ly­vau­ti šiuo­se pro­ce­suo­se ir siek­ti, kad įvy­kus re­for­moms stu­den­tai ga­lė­tų di­džiuo­tis stu­di­juo­da­mi Lie­tu­vo­je“, – tei­gia nau­ja­sis LSS va­do­vas.

Anot M. Sa­vic­ko, vie­nas di­džiau­sių iš­šū­kių lau­kian­čių stu­den­tų šiais me­tais yra aukš­tų­jų mo­kyk­lų kon­so­li­da­ci­ja. „Jau šian­dien gir­di­me skun­dus, jog kai ku­riuos aukš­to­sios mo­kyk­los spau­džia stu­den­tus pa­lai­ky­ti jų au­to­no­mi­ją. Vis dėl­to dar gruo­dį at­lik­tos apk­lau­sos re­zul­ta­tai par­odė, kad stu­den­tai pri­ta­ria aukš­to­jo moks­lo tink­lo pert­var­kai ir ma­no, kad tai yra prie­lai­da stu­di­jų ir moks­lo ko­ky­bės ge­ri­ni­mui. Dėl šios prie­žas­ties, esa­me pa­si­ruo­šę dė­ti di­de­les pa­stan­gas, kad aukš­tų­jų mo­kyk­lų tink­lo pert­var­ka bū­tų kuo skaid­res­nis pro­ce­sas ir di­džiau­sią jo nau­dą pa­jus­tų tiek esa­mi, tiek bū­si­mi stu­den­tai“, – sa­ko M. Sa­vic­kas.

M. Sa­vic­kas pri­pa­žįs­ta, kad Lie­tu­vos aukš­to­jo moks­lo sis­te­mai trūks­ta so­cia­li­nio jau­tru­mo. „La­bai gai­la, kad iki šiol Lie­tu­vo­je tu­ri­me pri­ėmi­mo į stu­di­jas sis­te­mą, ku­ri ma­to tik abi­tu­rien­tų sto­ji­mo ba­lus, ta­čiau ne­ma­to pa­čio žmo­gaus. Tu­ri­me dau­gy­bę moks­lei­vių, ku­rie nors ir yra ga­būs, ta­čiau ne­tu­ri ga­li­my­bės sam­dy­ti ge­riau­sių ko­re­pe­ti­to­rių, ne­tu­ri ga­li­my­bės lan­ky­ti ge­res­nes mo­kyk­las ir gau­ti aukš­tes­nius ba­lus lai­ky­da­mi eg­za­mi­nus. Ne vi­si tė­vai tu­ri ga­li­my­bę iš­leis­ti sa­vo vai­ką stu­di­juo­ti mies­te, o Lie­tu­vo­je vei­kian­ti pa­sko­lų sis­te­ma yra vi­siš­kai ak­la ab­sol­ven­tų pa­ja­moms bai­gus stu­di­jas. Vos ke­lios aukš­to­sios mo­kyk­los ga­li pri­im­ti spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­čius stu­den­tus. Tai yra klau­si­mai, ku­riuos tu­ri­me spręs­ti ne­del­siant, tam, kad aukš­ta­sis moks­las bū­tų kiek­vie­no tei­sė, o ne pri­vi­le­gi­ja“, – tei­gia M. Sa­vic­kas.

Maž­vy­das Sa­vic­kas ta­po 15-uo­ju, 1991 m. įkur­tos or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tu. Nuo 2013 m. Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­gai va­do­va­vo Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to stu­den­tas Pa­ulius Bal­to­kas.