Studentams Italijoje pristatyti Lietuvos geopolitiniai iššūkiai
Vie­na­me se­niau­sių Ita­li­jo­je Ro­mos Sa­pien­za uni­ver­si­te­te lap­kri­čio 23 die­ną su­reng­ta Ry­tų Eu­ro­pos stu­di­jų cen­tro di­rek­to­riaus Li­no Ko­ja­los pa­skai­ta, ku­rio­je po­li­ti­kos moks­lų stu­den­tai su­pa­žin­din­ti su pa­grin­di­nė­mis Lie­tu­vos ir Bal­ti­jos vals­ty­bių sau­gu­mo prob­le­mo­mis.

Apž­velg­da­mas šių die­nų geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją L. Ko­ja­la pa­brė­žė, kad sau­gu­mo grės­mės re­gio­ne yra su­stip­rė­ju­sios ir da­bar kaip nie­ka­da bū­ti­nas vie­nin­gas ES ir NA­TO są­jun­gi­nin­kų po­žiū­ris ir ryž­tin­gi, rea­liai sau­gu­mą už­ti­kri­nan­tys veiks­mai.

„Tik vie­nin­gai ma­ty­da­mi grės­mes ga­lė­si­me duo­ti efek­ty­vų at­sa­ką. Tu­ri­me steng­tis su­pras­ti ki­tų prob­le­mas ir ne­ri­mą. Ry­ti­nės ES ir NA­TO vals­ty­bės tu­ri siek­ti su­pras­ti Pie­tų iš­šū­kius ir at­virkš­čiai. Prog­re­są ma­to­me ir tai, ti­ki­mės, ne­bus pa­bai­ga. Vie­nin­gas vi­sų 28 ES vals­ty­bių na­rių spren­di­mas dėl sank­ci­jų Ru­si­jai yra is­to­ri­nis žings­nis, kai vi­sa Bend­ri­ja vie­nin­gai nu­spren­dė įgy­ven­din­ti su­dė­tin­gą pro­jek­tą. Są­jun­gi­nin­kų ka­rių dis­lo­ka­vi­mas Bal­ti­jos vals­ty­bė­se yra dar vie­nas reikš­min­gas Va­ka­rų sau­gu­mo bend­ri­jos pa­sie­ki­mas“, – stu­den­tams kal­bė­jo Vil­niaus uni­ver­si­te­to lek­to­rius.

L. Ko­ja­los pa­skai­tą, ku­rio­je da­ly­va­vo dau­giau kaip 100 stu­den­tų, or­ga­ni­za­vo Lie­tu­vos am­ba­sa­da Ita­li­jo­je ir Sa­pien­za uni­ver­si­te­to Geo­po­li­ti­kos ir sau­gu­mo stu­di­jų ma­gis­tro prog­ra­mos di­rek­to­rius Pa­olo Sel­la­ri.