STT: vėžio instituto vadovo konkursas nebuvo skaidrus
Kon­kur­so į Na­cio­na­li­nio vė­žio ins­ti­tu­to di­rek­to­riaus par­ei­gas tvar­ka su­da­rė ga­li­my­bę šią at­ran­ką su­reng­ti ne­skaid­riai, tei­gia Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT).

„STT par­ei­gū­nai nu­sta­tė, kad tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas su­da­ro ga­li­my­bių ne­skaid­riai or­ga­ni­zuo­ti ins­ti­tu­to va­do­vo rin­ki­mų kon­kur­są, ka­dan­gi jo vyk­dy­mo tvar­ka nė­ra pa­kan­ka­mai aiš­ki ir nė­ra už­ti­kri­na­mas ko­mi­si­jos ir mi­nis­tro pri­ima­mų spren­di­mų ob­jek­ty­vu­mas, skaid­ru­mas ir ne­ša­liš­ku­mas“, - ra­šo­ma penk­ta­die­nį iš­pla­tin­ta­me STT pra­ne­ši­me.

Par­ei­gū­nų nuo­mo­ne, skaid­ru­mą ma­ži­na tai, kad vyk­dant kon­kur­są ne­da­ly­vau­ja ste­bė­to­jai, ne­da­ro­mi at­ran­kos po­sė­džių gar­so ir vaiz­do įra­šai, pre­ten­den­tams ne­tai­ko­ma šif­rų sis­te­ma ir t.t.

Be to, ko­mi­si­jos veik­los ir pri­ima­mų spren­di­mų skaid­ru­mą ma­ži­na švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trui su­teik­ta tei­sė spręs­ti sa­vo nuo­žiū­ra: pa­sky­rus sa­ve ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku su­da­ry­ti ko­mi­si­ją, tvir­tin­ti ko­mi­si­jos par­eng­tus ins­ti­tu­to di­rek­to­riaus par­ei­gy­bės ir kon­kur­so rei­ka­la­vi­mus, nag­ri­nė­ti skun­dus dėl pa­ties pa­tvir­tin­tų ar jo va­do­vau­ja­mos ko­mi­si­jos pri­im­tų spren­di­mų.

STT pa­žy­mi, kad jo­kie tei­sės ak­tai ne­reg­la­men­tuo­ja ko­mi­si­jos na­rių ka­den­ci­jų skai­čiaus ir ko­mi­si­jos na­rių prie­vo­lės nu­si­ša­lin­ti nuo ko­mi­si­jos na­rio par­ei­gų ga­li­mo vie­šų­jų ir pri­va­čių­jų in­te­re­sų konf­lik­to at­ve­ju.

Pa­tei­ku­si sa­vo ver­ti­ni­mą, STT pa­pra­šė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos per tris mė­ne­sius in­for­muo­ti, kaip at­siž­velg­ta į an­ti­ko­rup­ci­nio ver­ti­ni­mo iš­va­do­je pa­teik­tus pa­siū­ly­mus.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Na­cio­na­li­nio vė­žio ins­ti­tu­to di­rek­to­riu­mi iš­rink­tas Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės San­ta­riš­kių kli­ni­kų gy­dy­to­jas, uro­lo­gas, pro­fe­so­rius Fe­lik­sas Jan­ke­vi­čius.

Pa­gal kon­kur­so są­ly­gas, kan­di­da­tai pri­va­lė­jo bū­ti ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos, tu­rė­ti bio­me­di­ci­nos moks­lų sri­ties me­di­ci­nos kryp­ties moks­lo dak­ta­ro laips­nį, ne ma­žes­nę kaip pen­ke­rių me­tų moks­li­nio dar­bo ir moks­lo va­dy­bos pa­tir­tį. Pre­ten­duo­jan­tie­ji į di­rek­to­riaus par­ei­gas taip pat tu­rė­jo bū­ti da­ly­va­vę tarp­tau­ti­nio ly­gio moks­li­nių ty­ri­mų ir eks­pe­ri­men­ti­nės plė­tros pro­jek­tuo­se bei tu­rė­ti pa­tir­ties on­ko­lo­gi­jos sri­ties as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­lo­je.

Vy­riau­sy­bė per­nai lie­pos pra­džio­je nu­spren­dė per­va­din­ti Vil­niaus uni­ver­si­te­to On­ko­lo­gi­jos ins­ti­tu­tą į Na­cio­na­li­nį vė­žio ins­ti­tu­tą ir pa­ve­dė ins­ti­tu­to sa­vi­nin­ko tei­ses bei par­ei­gas įgy­ven­din­ti Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai.

Be­veik dve­jus pa­sta­ruo­sius me­tus pert­var­ko­mai įstai­gai va­do­va­vo pro­fe­so­rius Na­ri­man­tas Eval­das Sa­ma­la­vi­čius.