STT vadas: paviešinti pažymos apie V. Gedvilą „praktiškai neįmanoma“
Pa­vie­šin­ti kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos tu­ri­mų duo­me­nų apie „dar­bie­tį“ Vy­dą Ged­vi­lą yra „prak­tiš­kai ne­įma­no­ma“, sa­ko Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) di­rek­to­rius Sau­lius Ur­ba­na­vi­čius.

„Prak­tiš­kai ne­įma­no­ma. Tai nė­ra nu­ma­ty­ta Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­me. Mes da­bar aiš­ki­na­mės“, - BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė S.Ur­ba­na­vi­čius.

Pre­zi­den­tei nu­spren­dus ne­skir­ti V.Ged­vi­lo švie­ti­mu mi­nis­tru, Dar­bo par­ti­ja pa­skel­bė pra­šy­sian­ti, kad bū­tų pa­vie­šin­ta STT pa­žy­ma.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­ko, kad STT „pa­teik­ti duo­me­nys ne­lei­džia net svars­ty­ti šios kan­di­da­tū­ros tei­ki­mo į mi­nis­trus“.

Tuo me­tu prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tei­gia, kad STT in­for­ma­ci­ja nė­ra pa­grin­das ne­teik­ti V.Ged­vi­lo kan­di­da­tu į švie­ti­mo mi­nis­trus.